Pracovná pozícia je súčasťou národného projektu „Usmerňovať pre prax“, ktorého víziou je zaviesť štandardy kvality metodického usmerňovania pre všetkých odborných a pedagogických zamestnancov (OZ/PZ) patriacich do systému výchovného poradenstva a prevencie (VPaP).

Odborný asistent/Odborná asistentka sa podieľa na tvorbe obsahu odborných dokumentov a realizácii špecializovaných pracovných procesov v oblasti Analýza ľudských zdrojov v systéme VPaP.

Náplň práce:

 • Podieľa sa na príprave odborných dokumentov a intelektuálnych výstupov v oblasti profesijného rozvoja a metodického usmerňovania odborných zamestnancov v systéme VPaP, participuje na analýzach ľudských zdrojov v systéme VPaP.
 • Realizuje rešerše a mapovanie potrieb v kontexte metodického usmerňovania, špeciálne v témach: profesijný rozvoj, vzdelávanie a odborný rast odborných zamestnancov, ľudské zdroje v metodickom usmerňovaní, obsahové a výkonové štandardy metodického usmerňovania.
 • Poskytuje administratívnu podporu v rámci čiastkovej aktivity 1a ako aj pri celkovej administratívnej agende projektu.
 • Komunikuje s ďalšími inštitúciami a terénom, spolupracuje pri sieťovaní kľúčových partnerov.
 • Organizačne podporuje tvorbu podcastov pre odborných zamestnancov v systéme VPaP
 • Zúčastňuje sa na pracovných rokovaniach, poradách, konzultáciách a pracovných stretnutiach v tíme odbornej aktivity 1a.
 • Podľa potreby sa zúčastňuje na zasadaniach odborných, expertných pracovných skupín zameraných na tvorbu obsahových  štandardov v metodickom usmerňovaní a ostatných intelektuálnych výstupov v NP.

Kvalifikačné predpoklady:

 • VŠ vzdelanie II. stupňa humanitného zamerania,
 • Prax min. 2 roky v oblasti školstva alebo riadení projektov/odborných úloh, skúsenosť so systémom metodického usmerňovania, resp. výchovného poradenstva a prevencie výhodou

Ďalšie požadované kompetencie:

Preukázaná znalosť školskej legislatívy a problematiky metodického usmerňovania v systéme VPaP,

 • Schopnosť samostatnej práce na obsahových výstupoch a zároveň schopnosť kooperovať v rámci kolektívu,
 • Analytické a kritické myslenie, dôslednosť, štruktúrovanosť a orientácia na výsledok,
 • Komunikačné zručnosti, kultivovaný verbálny a písomný prejav

Mzda (brutto):  1 400 eur

Miesto výkonu práce: Bratislava|
Druh pracovného pomeru: plný úväzok / hlavný pracovný pomer – po dobu trvania národného projektu (2 roky)
Termín nástupu: ASAP resp. po vzájomnej dohode
Pozícia vhodná pre absolventa/absolventku: nie

Informácie o výberovom konaní

Životopisy posielajte vo formáte europass e-mailom na uvedenú adresu personalne@vudpap.sk. V predmete uveďte: „Odborný asistent/Odborná asistentka (UPP)“ Analýza ľudských zdrojov

Kontaktovať budeme vybraných uchádzačov a uchádzačky.


Zaslaním životopisu a iných dokumentov súvisiacich s hľadaním práce, udeľuje uchádzač o zamestnanie Výskumnému ústavu detskej psychológie a patopsychológie, ako prevádzkovateľovi, v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie o spracúvaní osobných údajov-uchádzači“ od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov, ktorá je dostupná na https://vudpap.sk/ – GDPR pre uchádzačov.

Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“