Informácie o pracovnom mieste
Je zodpovedný za koordináciu odborných činností a naplnenie cieľa v rámci čiastkovej aktivity A3b v rámci odbornej podaktivity A3. Koordinuje vytvorenie pracovných skupín, zapája kľúčových aktérov a spoluaktérov do tvorby intelektuálnych výstupov pre kontinuálne zvyšovanie kvality všetkých procesov VPaP na celoslovenskej úrovni. Koordinuje harmonogram, prípravu, realizáciu, priebežnú a záverečnú evalváciu čiastkovej aktivity A3b. Koordinuje tvorbu koncepčných výstupov a strategických materiálov, dokumentov s prepojením na prijaté národné programy a akčné plány. Zodpovedá za prepojenie intelektuálnych výstupov na medzirezortnej úrovni s predpokladom nastavenia systémových opatrení v jednotlivých dotknutých rezortoch. Podieľa sa na tvorbe dvoch kľúčových platforiem – inštitútu kvality a inštitútu inovácií, na tvorbe koncepčných výstupov, ktoré sa viažu k odbornému metodickému usmerňovaniu všetkých zložiek systému VPaP a nastaveniu kontrolných mechanizmov, vrátane návrhov opatrení pre zvyšovanie kvality a inštitucionálny rozvoj VÚDPaP ako nositeľa odborného metodického usmerňovania (napr. systém supervízie odborných činností; nastavenie celoslovenského zberu dát v oblasti mapovania výskytu, rozsahu a intenzity problémov detí a mládeže, sociálno-patologických javov; rozvoj digitálnej podpory procesov vo VPaP; návrhy legislatívnych opatrení v súvislosti s poskytovaním odbornej starostlivosti v systéme VPaP). Zúčastňuje sa na pracovných stretnutiach a rokovaniach pracovných skupín. Koordinuje činnosť interných a externých expertov. Zodpovedá za kvalitu odborných výstupov čiastkovej aktivity A3b. Zodpovedá za: Koncepčné výstupy, strategické materiály vzťahujúce sa na systémové opatrenia v oblasti zvyšovania kvality VPaP; Priebežná a záverečná evalvácia čiastkovej aktivity

Mzda (brutto)
Od 1800 do 1900 €

Miesto výkonu práce: Bratislava
Druh pracovného pomeru: plný úväzok / hlavný pracovný pomer – na dobu trvania národného projektu
Termín nástupu: ihneď / príp. dohodou

Informácie o výberovom konaní
Životopisy posielajte emailom na uvedenú adresu personalne@vudpap.sk v predmete uviesť názov pozície. Kontaktovať budeme vybraných uchádzačov

Požiadavky na zamestnanca
Kvalifikačné požiadavky: VŠ vzdelanie I. stupňa humanitného zamerania, preukázané zručnosti v projektovom manažmente, preukázaná prax vo vedení a riadení malých tímov, schopnosť iniciácie zmien, schopnosť identifikovať riziká, orientácia v problematike VPaP, znalosť legislatívy, výhodou je znalosť regionálnych špecifík, prax v riadení tímu aspoň 3 roky, prax v problematike min. 5 rokov.

Pozícia vhodná pre absolventa
Nie

Kontaktná adresa:
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Cyprichova 42, 831 05 Bratislava
www.vudpap.sk; personalne@vudpap.sk