Základným vstupom pre riešenie úlohy je sumarizácia doposiaľ najúspešnejších domácich a zahraničných odborných zdrojov zaoberajúcich sa otázkami inklúzie, uplatňovaním modelov inklúzie v praxi, zavádzaním inkluzívnych prvkov do edukačného procesu. Výskum sa zameria najmä na vývin znevýhodnených detí, vrátane rómskej populácie detí. Súčasťou úlohy je prenos dobrej praxe a využitie skúseností z realizácie domácich aj zahraničných projektov v prospech kvality edukačného procesu a výchovného poradenstva a prevencie v školách a školských zariadeniach v SR.) Základným vstupom pre riešenie úlohy je sumarizácia doposiaľ najúspešnejších domácich a zahraničných odborných zdrojov zaoberajúcich sa otázkami inklúzie, uplatňovaním modelov inklúzie v praxi, zavádzaním inkluzívnych prvkov do edukačného procesu. Výskum sa zameria najmä na vývin znevýhodnených detí, vrátane rómskej populácie detí. Súčasťou úlohy je prenos dobrej praxe a využitie skúseností z realizácie domácich aj zahraničných projektov v prospech kvality edukačného procesu a výchovného poradenstva a prevencie v školách a školských zariadeniach v SR.

  • A. Model inklúzie v SR.
  • B. Psychologické determinanty inklúzie:
    • B.1. Jazykové kompetencie v slovenskom jazyku detí s iným než slovenským materinským jazykomB.2. Postoje k inkluzívnemu vzdelávaniu

M. Špotáková, M. Štefková, M. Kmeť, L. Kročanová, K. Zborteková, E. Farkašová, B. Kundrátová, M. Kurečko, I. Belica, M. Jakubíková, Ľ. Köverová, B. Sedláčková, V. Dočkal, E. Rajčániová

  • A. Prehľadová štúdia k systému inklúzie v zahraničí, koncept/ model inkluzívneho vzdelávania v SR, priebežná a záverečná správa, vytvorenie výskumných metodík: postoj k inklúzii, exekutívne funkcie (5-8), porozumenie materinskému a druhému jazyku (5-8) u detí zo SZP s rómskym materinským jazykom.
  • B. Odborné články, aktívna účasť na odborných podujatiach, návrhy pre národné stratégie, koncepcie a POP.