Úloha sa rieši ako súčasť Projektu rozvoja okresu Kežmarok schváleného uznesením vlády SR č. 45/2016, bod B.19.Pilotný projekt je zameraný na overenie nového prístupu k diagnostike, ktorá nemá slúžiť selektovaniu detí do rôznych typov škôl, ale opísaniu silných a slabých stránok každého dieťaťa pre potreby vzdelávania v inkluzívnom prostredí. Člení sa na tri moduly: Poradensko-diagnostický modul, modu linkluzívnej školy a modul Ďalšieho vzdelávania odborníkov.Výsledky bude možné implementovať aj v ďalších okresoch.

E. Farkašová, M. Špotáková, A. Kopányiová, B. Kundrátová, M. Štefková, M. Jakubíková, J. Ferjenčík, + tím VÚDPaP

Počet zúčastnených škôl, počet žiakov zahrnutých do sledovania, počet vzdelávacích aktivít pre odborných zamestnancov, počet ich účastníkov, počet vzdelávacích aktivít pre pedagogických zamestnancov,počet ich účastníkov, počet supervízií psychológov, počet supervízií špeciálnych pedagógov, počet supervízií učiteľov MŠ a ZŠ.