Doterajšie výskumné aktivity VÚDPaP-u dokladujú kvantitatívny aj kvalitatívny nárast problémov žiakov ZŠ, ktoré môžu mať negatívny celospoločenský dopad. Na zvládanie rizikového správania čoraz v menšej miere postačuje uplatňovanie pedagogických opatrení v škole a výrazne narastá potreba odbornej starostlivosti, ako aj potreba včasnej identifikácie a cielenej prevencie. Výskumná úloha sa bude zaoberať aktuálnym obrazom rizikového správania detí a mládeže v školskom prostredí, jeho súvislosťami, ale aj systémovými riešeniami a odporúčaniami pre efektívne zacielenie odbornej starostlivosti a preventívnej činnosti. Výskum psychologických súvislostí rizikového správania bude môcť byť prepájaný na preventívne a intervenčné programy.

E. Smiková, Z. Vojtová, E. Páleník, J. Ždiňák, A. Kopányiová

Projekt výskumnej úlohy, prehľad východiskových teoretických konceptov problematiky rizikového správania/ odborný článok, priebežná správa z výskumu o pilotnej verzii spracovaných dát, prezentácia na odborných podujatiach, konferenciách, výskumná správa,závery z výskumu a odporučenia pre odbornú prax, odporúčania pre vzdelávanie PZ, odporúčanie pre POP.