Cieľom výskumnej úlohy je zaoberať sa klesajúcou mierou úspešnosti žiakov ZŠ v medzinárodných hodnoteniach PISA v dlhodobo sledovaných typoch gramotnosti – čitateľskej,matematickej a prírodovednej,ako aj v novšie sledovaných oblastiach riešenia problémov a finančnej gramotnosti. Úloha je zacielená na identifikáciu príčin klesajúcej úrovne gramotnosti slovenských žiakov v sledovaných oblastiach a pomenovanie kľúčových determinantov a pred-pokladov podieľajúcich sa na rozvíjaní funkčnej gramotnosti, ktorá je predpokladom úspešného uplatnenia sa žiakov na trhu práce v budúcnosti.

A. Prehľadová štúdia, spracovanie relevantných údajov
B. Testovanie kognitívnych funkcií

M. Štefková, . Hulín, B. Sedláčková, I. Belica, B. Kundrátová, S. Bronišová, V. Dočkal, E. Sobotková

Výskumná správa,závery z výskumu a odporučenia pre odbornú prax, pre PZ, OZ, publikácia, prehľadová štúdia, experimentálne overovanie – pred-výskum, vypracovanie testovacej batérie výskumu, návrhy pre vzdelávanie pedagógov, návrhy do POP, aktívna účasť na odborných podujatiach.