A. Duševné zdravie detí a mládeže v transformujúcej sa rodine a škole.

Výskumná úloha sa zaoberá súčasným stavom rodiny a jeho vplyvom na psychický vývin dieťaťa od raného veku. Jej cieľom je skúmať faktory duševného zdravia detí a mládeže, ako aj kauzalitu a súvislosti psychických problémov detí a mládeže, predovšetkým z pohľadu rodinného prostredia a užšieho sociálneho zázemia dieťaťa, v ktorom vyrastá v kontexte zvládania rôznych životných situácií (rozvod, striedavá osobná starostlivosť rodičov o dieťa, stres a jeho vplyv na kognitívny vývin dieťaťa, atď.).

  • A1. Striedaváosobná starostlivosť rodičov o dieťa ako multiprofesionálny problém.
  • A2.Psychické zdravie detí, ktorých rodičia využívajú inštitút SOS-RD.
  • A3. Zvládaniezáťažových situácií v rodine zo strany dieťaťa v rôznom veku .
  • A4. Využitiemediácie pri riešení problémov spojených so starostlivosťou rodičov o dieťa po
  • rozvode (odluke).
  • A5. Výchovnépraktiky v rodine a niektoré osobnostné premenné vo vzťahu k spokojnosti soživotom u adolescentov.

D. Kopčanová, S. Bronišová, L. Köverová, B. Filipková, Ľ. Páleník, E. Páleník

3 odborné články, 2kazuistiky, aktívna účasť na odbornom seminári a konferencii 3x, interaktívne prednášky pre OZ, odporúčania pre POP


B. Digitalizácia a psychický vývin detí.

Súčasnosť býva často označovaná ako vek technologického pokroku, internetu, informačných technológií alebo digitálny vek. Domáce aj zahraničné výskumy dlhodobo poukazujú na nutnosť zaoberať sa vplyvom digitálnych technológií a nimi sprostredkúvaných obsahov na psychický vývin mládeže – na jednej strane výhodami a na druhej aj rizikami, ktoré prináša ich využívanie, ako napr. kyberšikana, závislosť, psychické a zdravotné problémy…Ťažiskom úlohy bude zistiť aktuálny stav predmetných javov v SR s aplikačným dopadom pre edukačnú, poradenskú prax a prevenciu

A. Kopányiová, M. Kurečko, M. Balážová, Z. Vojtová

2 teoretické publikačné výstupy, 1 vzdelávanie OZ, odporúčania pre POP, odporúčania pre prax PZ, OZ, odporúčania pre vzdelávanie PZ, OZ.


C. Vplyv stresu na úroveňkognitívneho výkonu žiakov v škole a jeho psychologické a fyziologickékoreláty.

J. Laznibatová, I. Belica, M. Balážová, E. Sobotková

Projekt výskumnej úlohy, prehľadová štúdia, počet vyšetrených detí(100), konferencia Lisabon, Brno, odborné články 1x.