Cieľom výskumnej úlohy je získať typologický prehľad existujúcich psycho-edukatívnych a psychosociálnych programov používaných na Slovensku a v zahraničí, s cieľom identifikovať kľúčové oblasti a obsahy týchto programov v kontexte nárastu rizikového správania sa detí a mládeže. Paralelne je potrebné zaoberať sa výskumnými sledovaniami zameranými na meranie účinnosti týchto programov. V ďalšej fáze úlohy sa budú v praxi CPPPaP overovať 2 programy zamerané na prevenciu, resp. elimináciu tých druhov rizikového správania detí a mládeže, ktoré sú v súčasnosti výskumami identifikované ako najrozšírenejšie (drogové závislosti, agresívne správanie).

E. Smiková, Z. Vojtová, E. Páleník, J. Ždiňák, + 2x CPPPaP

Projekt výskumnej úlohy, prehľad východiskových teoretických konceptov programov, prehľad výskumných sledovaní efektívnosti, účinnosti preventívnych programov, odporúčania do POP,aktívna účasť na odborných podujatiach.