Mgr. Barbora Molčanová
školská psychologička (CPPPaP Sabinov)

Vyštudovala na Katolíckej univerzite v Ružomberku, na Filozofickej fakulte jednoodborovú psychológiu. Od septembra 2018 pôsobí ako poradenský psychológ v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove. Taktiež ako školský psychológ na Cirkevnej základnej škole sv. Jána Krstiteľa v Sabinove. V rámci svojej pôsobnosti sa venuje deťom materských škôl, aj v rámci rozvíjajúceho programu pre deti pokračujúce v predprimárnom vzdelávaní, deťom základných a stredných škôl podľa potreby – psychologické vyšetrenia, poradenstvo, skupinové aktivity, prednášková a preventívna činnosť, profesijná orientácia. Poskytuje konzultácie rodičom i pedagogickým a odborným zamestnancom škôl prevažne pri starostlivosti o žiakov so ŠVVP. Aktuálne je frekventantkou vo výcviku Terapie hrou. Snaží sa o to, aby jej prístup k nim zahŕňal tak prijatie ako aj pochopenie.


.

Mgr. Petra Andelová
psychologička (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Bernolákova 383/10, Holíč)

Má ukončené vzdelanie jednoodborovej psychológie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave v roku 2010. Prax v oblasti poradenskej psychológie v CPPPaP a Referáte poradensko – psychologických služieb v rámci SPODaSK. Aktuálne pôsobí  v Centre pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Holíči, okr. Skalica. Tu sa venuje práci s rodinou a ich detičkami od 3 rokov do dospelosti v oblasti vzdelávacieho, osobnostného i sociálneho vývinu. Poskytuje služby v hrovej a filiálnej terapii.


.

Mgr. Silvia Morávková, PhD.
sociálna pracovníčka (CPIS BUDÚCNOSŤ, n.o., Nitra)

Ukončila doktorandské štúdium sociálnej práce na Katedre sociálnej práce a sociálnych vied UKF v Nitre, kde momentálne externe vyučuje a školí záverečné práce. Pôsobila na SZSS mesta Nitra na pozícii sociálna pracovníčka v dennom stacionári pre autistov a neskôr v DS pre seniorov. Tiež sa venovala práci s utečencami ako špeciálna asistentka pre iracké dieťa so zníženou schopnosťou učenia. Participovala na projekte Návrhu stratégie zabezpečenia prístupnosti pre všetkých ako expert v oblasti prístupnosti za mentálne a sluchové postihnutie. Absolvovala zážitkový vzdelávací seminár pre pomáhajúcich pracovníkov New Experience for Survivors of Trauma, zameraného na prácu s ľuďmi, ktorí prežili traumu. Momentálne externe študuje odbor špeciálnej pedagogiky a pedagogiky osôb s poruchami učenia na Katedre pedagogiky UKF v Nitre. Od roku 2021 pracuje v CPIS BUDÚCNOSŤ, n.o. v rámci Centra pre deti a rodiny na realizácii výchovných/sociálnych či podporných programov v súčinnosti s úradmi práce v NR, ZM a NZ.


Galavečer s oceňovaním Osobnosti poradenstva sa bude konať 17.2.2022 v Bratislave. Cenu kategórie Mladý talent poradenstva do 35 rokov odovzdá Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Nad ocenením Osobnosti poradenstva prevzal záštitu minister školstva, vedy, výskumu a športu, Branislav Gröhling.