Pandémia zasiahla celú spoločnosť, nevynímajúc deti a mládež. Predkladaný výskum reflektuje problematiku prežívania a správania slovenských detí a dospievajúcich počas pandémie. Reprezentatívny výskum sa uskutočnil v júni 2021 pod gesciou Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch pod MPSVaR SR. Zúčastnilo sa ho 1423 detí a dospievajúcich vo veku 9 – 17 rokov z celého Slovenska. Vo výskume bol použitý dotazník, ktorý primárne vychádzal z dotazníkového nástroja používaného v rámci projektu EU Kids Online IV, a bol doplnený o ďalšie škály. Dotazník obsahoval hlavne otázky týkajúce sa trávenia voľného času so zameraním na používanie internetu, online riziká, užívanie návykových látok, spánkové návyky a psychologické a sociálne premenné. Porovnanie výsledkov počas pandémie s výsledkami výskumu EU Kids Online Slovensko z roku 2018 naznačuje, že väčšina ukazovateľov sa zhoršila. Vzrástli problematické oblasti, napr. výskyt šikanovania, skúsenosť so sexuálnymi obsahmi, výskyt emocionálnych problémov a problémov s pozornosťou. Súčasne sa zmenšili pozitívne faktory, ako napr. sebaúcta, pocit bezpečia a prijatia doma a v škole. Medzi mnohé otázky, ktoré náš výskum otvára, patrí aj to, či negatívne javy zistené počas pandémie sa ukážu ako trvalé, alebo sa po skončení pandémie situácia zlepší. Identifikácia možných vývojových trendov si preto zaslúži priebežné systematické skúmanie.

Mgr. Juraj Holdoš, PhD.

Juraj Holdoš pôsobí ako odborný asistent na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Spolupracuje ako výskumník s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch. Je členom výskumného networku EU Kids Online Slovensko. Predmetom jeho profesionálneho záujmu je vplyv technológií na prežívanie a správanie človeka. Výskumne sa zaoberá závislosťou od internetu a excesívnym používaním technológií najmä u detí a mládeže.

  • Katedra psychológie, Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku
  • Externý spolupracovník Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch pod Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Mgr. Pavel Izrael, PhD.

Pavel Izrael pôsobí ako odborný asistent na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Spolupracuje ako výskumník s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch. Je koordinátorom výskumného networku EU Kids Online Slovensko. Je spoluautorom učebnice mediálnej výchovy pre základné školy. Vo svojom výskume sa zaoberá publikom médií z pohľadu používateľských návykov a významnú pozornosť venuje problematike médií v kontexte rodinného prostredia.

  • Katedra Žurnalistiky, Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku
  • Externý spolupracovník Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch pod Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Prihláste sa na tohtoročnú konferenciu DIEŤA V OHROZENÍ 2021 (formou odborných kolokvií) na tému „Ohrozenie duševného zdravia dieťaťa v súčasnosti.