Návrh procesných štandardov

O procesných štandardoch

Vo výchovnom poradenstve a prevencii v školstve nám chýba dôležitý oporný bod pre podporu kvality – jednotné štandardy odborných a odborno-metodických činností. Procesné štandardy majú viesť k záruke, že deti s rozmanitými potrebami a ich rodiny dostanú na celom Slovensku rovnako kvalitnú starostlivosť.

Návrh procesných štandardov je výsledkom práce viac ako päťdesiat interných a externých odborníkov a odborníčok z oblastí manažmentu škôl a školských zariadení, psychológie, školskej psychológie, klinickej psychológie, špeciálnej  a sociálnej  pedagogiky, logopédie, raného poradenstva, či prevencie. Okrem odborných a pedagogických zamestnancov z rezortu školstva sme spolupracovali s platformami rodičov, zástupcami akademickej sféry a kolegami z iných rezortov.

Štandardy sú tvorené v záujme detí a ich rodín, ale nositeľom tejto zmeny sú všetci odborní a pedagogickí zamestnanci v školách a školských zariadeniach. Preto je pre nás dôležité prizvať Vás k tvorbe štandardov a vytvoriť priestor pre Vaše pripomienky.

Ďakujeme za energiu a čas, ktoré ste investovali do pripomienkovania. Dňa 21.9. sme pripomienkovanie ukončili a momentálne sa zaoberáme každou jednou pripomienkou. Tešíme sa veľkému záujmu a podnetom, ktoré prišli v rámci 571 formulárov.
Po vyhodnotení a zapracovaní pripomienok odbornej verejnosti budú procesné štandardy predložené Ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Vo VÚDPaPe budeme do r. 2022 pokračovať tvorbou obsahových štandardov, do r. 2023 výkonových a materiálno-technických štandardov, ktoré nadviažu na procesné štandardy. VÚDPaP sa na najbližšie tri roky zaväzuje, že bude oporou pre poradenské a špeciálne výchovné zariadenia. Bude pomáhať pri ich rozvíjaní prostredníctvom metodického usmerňovania, odborného vedenia, zabezpečovania vzdelávania, podpory pri získavaní zdrojov.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR.
Súhlasím

Ako môžete pripomienkovať návrh procesných štandardov?

Na tejto stránke nájdete od 17.8. do 17.9. 2020 zverejnený návrh procesných štandardov pre odborné a odborno-metodické činnosti: Príjem a evidencia klienta, Diagnostika, Depistáž, Poradenstvo, Rané poradenstvo, Kariérové poradenstvo a kariérová výchova, Krízová intervencia, Reedukácia/Rehabilitácia, Terapia, Prevencia, Odborné činnosti školského psychológa, Odborné činnosti školského špeciálneho pedagóga, Odborné činnosti školského logopéda, Odborné činnosti sociálneho pedagóga,  Odborné činnosti liečebného pedagóga, Kariérová výchova a kariérové poradenstvo, Odborné činnosti v ŠVZ, Supervízia, Odborné konzílium, Koordinácia odbornej starostlivosti klienta.

Uvedomujeme si, že čas na Vaše pripomenkovanie spadá na prelom augusta a septembra. Popri náročných povinnostiach spojených so začiatkom nového školského roka pre Vás nemusí byť jednoduché nájsť si priestor na odoslanie pripomienok. Čím viac spätnej väzby a návrhov k procesným štandardom získame zo strany odbornej verejnosti, tým budú širšie a pevnejšie základy pre rozvíjanie kvality činností výchovného poradenstva a prevencie. Z tohto dôvodu si vážime Vaše zapojenie sa do tejto dôležitej fázy tvorby procesných štandardov, ktoré na jeseň budeme predkladať na schválenie Ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Každá odborná a odborno-metodická činnosť má vypracovaný samostatný návrh procesných krokov. Rovnako má samostatný formulár, kde môžete zadávať Vaše pripomienky a návrhy na zmenu. Ak si želáte vyjadriť sa k viacerým činnostiam, je potrebné urobiť tak v im príslušných formulároch. Kliknite na nadpis „Pripomienky“ nad štandardom a otvorí sa Vám príslušný formulár na pripomienkovanie.

V úvode formulára odbornej činnosti, ktorú máte záujem pripomienkovať, prosím vždy vyplňte Vaše kontaktné údaje. Následne máte možnosť vyjadriť sa ku každému procesnému kroku zvlášť.

Prosíme Vás, aby ste Vaše pripomienky a návrhy na zmenu formulovali priamo do formulára.

Ak máte otázky k návrhu procesných štandardov, môžete sa na nás obrátiť mailom na: otazky.standardy@vudpap.sk

Aký je ďalší postup?

Po vyhodnotení a zapracovaní pripomienok odbornej verejnosti budú procesné štandardy predložené Ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Vo VÚDPaPe budeme do r. 2022 pokračovať tvorbou obsahových štandardov, do r. 2023 výkonových a materiálno-technických štandardov, ktoré nadviažu na procesné štandardy. VÚDPaP sa na najbližšie tri roky zaväzuje, že bude oporou pre poradenské a špeciálne výchovné zariadenia. Bude pomáhať pri ich rozvíjaní prostredníctvom metodického usmerňovania, odborného vedenia, zabezpečovania vzdelávania,  podpory pri získavaní zdrojov.