Psychické poruchy sú súčasťou života mladých ľudí. Najnovšie štúdie poukazujú, že veľká časť týchto porúch sa prvýkrát objaví v neskorej adolescencii a rannej dospelosti. Štúdie z obdobia pandémie COVID-19 zistili výrazné zmeny v duševnom zdraví v tejto skupine. Zvýšený výskyt týchto porúch súvisí aj s dostupnosťou liečby, ale najmä ochotou vyhľadať odborníka. Psychické problémy sú stále pre veľa ľudí tabuizovaná téma, často asociovaná s výraznou stigmatizáciou, čo zásadne limituje prístup k liečbe. Cieľom príspevku je analyzovať dôvody a bariéry, ktoré mladí ľudia vnímajú ako prekážky pri oslovení odborníkov na duševné zdravie. Výskumný súbor tvorilo 1786 študentov Univerzity Komenského v Bratislava, ktorí vyplnili sériu dotazníkov zameraných na psychopatologické prejavy a bariéry pre vyhľadanie odbornej pomoci. Výsledky výskumu ukázali, že medzi najčastejšie vnímané bariéry patrili: snaha vyriešiť takýto problém svojpomocne, nedostatočné finančné zdroje, obavy, čo by si o nich mysleli druhí ľudia a nedostatok informácií, kde získať pomoc. Výsledky sú podkladom pre diskusiu o spôsoboch ich aplikácie na úrovni univerzitných politík so zameraním na duševné zdravie študentov.

doc. PhDr. Michal Hajdúk, PhD.
Vo svojej práci sa primárne venuje problém v sociálnom poznávaní u pacientov s poruchami z okruhu schizofrenického spektra. Taktiež sa zameriava na štandardizáciu nových psychodiagnostických nástrojov pre potreby klinickej praxe. Počas pandémie s tímom pracovali na sledovaní zmien duševného zdravia študentov vysokých škôl.

  • Katedra psychológie FIF UK
  • Psychiatrická klinika LFUK a UNB
  • Centrum výskumu psychických porúch UK 

Prihláste sa na tohtoročnú konferenciu DIEŤA V OHROZENÍ 2021 (formou odborných kolokvií) na tému „Ohrozenie duševného zdravia dieťaťa v súčasnosti.