V rámci pilotného overovania multidisciplinárneho prístupu v praxi sa od marca 2022 do februára 2023 realizoval Program podpory a rozvoja multidisciplinárnej spolupráce v praxi (ďalej len “Program PaR MDS“).

Do Programu PaR MDS sa zapojilo celkovo 893 účastníkov z radov odborných a pedagogických zamestnancov a zástupcov štátnej správy a samosprávy.

Cieľom Programu PaR MDS bolo:

  • Rozvoj kľúčových kompetencií a zručností odborníkov v rôznych oblastiach pri poskytovaní odbornej starostlivosti o deti a ich rodiny.
  • Podpora systematického prepájania odborníkov za účelom zdieľania informácií a skúseností z praxe a rozvoja multidisciplinárnej spolupráce medzi odborníkmi z rezortu školstva ako aj ďalších rezortov.
  • Podpora spolupráce odborníkov so zákonnými zástupcami dieťaťa.
  • Podpora komunikácie a multidisciplinárnej spolupráce medzi riaditeľmi z organizácií v systéme PaP, ŠVZ, škôl, štátnej správy a samosprávy a rozvíjanie predpokladov pre uplatňovanie multidisciplinárneho prístupu na pracovisku.


Vďaka Programu PaR MDS si účastníci zlepšili svoje zručnosti v poskytovaných odborných činnostiach deťom a ich rodinám, prehĺbili si porozumenie princípov MDS a cez príklady dobrej praxe mali možnosť naučiť sa, ako efektívnejšie realizovať MDS v ich odbornej praxi. Program PaR MDS bol realizovaný on-line formou a tak umožnil stretnutie a vzájomné zdieľanie skúseností odborníkov zo všetkých krajov Slovenska.

Účastníkom boli v priebehu celého Programu PaR MDS ponúknuté v každom kraji 3 kolá regionálnych stretnutí, ktoré prebehli v celkovom počte 24. Okrem toho absolvovali 103 celoslovenských odborných tematických stretnutí na nasledovné témy:

Aké odborné témy sme pre Vás pripravili?

Lektorky (psychologičky a špeciálna pedagogička poradenských centier) a skúsená koučka, mentorka prevedú účastníkov problematikou ranej starostlivosti z rôznych pohľadov. Upriamia pozornosť na dôležitosť multidisciplinárnej spolupráce tímu v poradenskom centre pri poskytovaní starostlivosti deťom od 0-7 rokov. Poskytnú pohľad na možnosti spolupráce v zmysle nadrezortnej starostlivosti – kedy a prečo zapojiť službu včasnej intervencie, odborníkov z rezortu zdravotníctva. Priblížia možnosti tranzície detí so zdravotným znevýhodnením či rizikovým vývinom do predškolského zariadenia – ako nastaviť ciele do IVP pre deti so ŠVVP. Zamerajú sa aj na ťažkosti vo výchove detí v ranom veku, ako podporiť vzťah a otvorenú komunikáciu medzi rodičom a dieťaťom.

 

Mgr. Mária Dečová, PhD.

25 rokov pôsobí v školstve ako učiteľka a riaditeľka, v súčasnosti pracuje aj ako mentorka, koučka, lektorka pre neziskové organizácie: Teach for Slovakia, LEAF a Duke of Edinburgh na Slovensku. Spolupracuje s riaditeľmi a tímami viacerých škôl na Slovensku na tvorbe vízií školy a jej napĺňania. Tímom, ktoré o to požiadajú, napomáha hľadať vhodný cieľ na nasledujúci školský rok, aby škola napredovala. Napomáha riaditeľom v oblasti manažmentu a líderstva, podporuje tímy k tvorbe dôvery a otvorenej spätnej väzby. 

 

PaedDr. Elena Luptáková

Je špeciálna pedagogička s dlhodobou praxou v špeciálnopedagogickom poradenstve v CŠPP Banská Bystrica. Jej profesné skúsenosti zahŕňajú: špeciálnopedagogickú diagnostiku a edukáciu detí so zdravotným znevýhodnením, poradenskú práca s rodičmi, poradenskú a konzultačná činnosť pre učiteľov a odborníkov pracujúcich s deťmi so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami. Teoretické rámce z ktorých vychádza v práci s ľuďmi sú prevažne humanistické koncepcie – koncept nenásilnej komunikácie, smery orientované na riešenie. Absolvovala certifikované kurzy bazálnej stimulácie, v tomto koncepte pracuje s deťmi s viacnásobným postihnutím a vo včasnej intervencii. V júli 2020 ukončila výcvik v supervízii (Coaching plus, Bratislava), venuje sa prevažne individuálnej supervízii špeciálnych pedagógov. S VÚDPaP-om spolupracuje ako externá expertka na tvorbe odborných postupov a obsahových štandardov pre ranú starostlivosť. 

 

Mgr. Miroslava Rýdza

Vyštudovala jednoodborovú psychológiu na univerzite v Trnave. Dlhodobo pracuje v poradenských zariadeniach v školstve – najskôr Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, t.č. v Súkromnom centre špeciálno-pedagogického poradenstva. Je absolventkou výcviku v Terapii hrou, Filiálnej terapii a výcviku Rodinnej terapie zameranej na vzťahovú väzbu. Venuje sa práci s deťmi, mládežou a s rodinou, pričom za dôležité považuje otvorenú komunikáciu s rodičmi a podporu vzťahu medzi rodičom a dieťaťom. Jej obľúbenou témou v praxi sú ťažkosti vo výchove.

 

Mgr. Simona Šimková 

Venuje sa detskej psychológii od roku 2003. Vo svojej praxi sa v minulosti zaoberala problematikou detí vyrastajúcich v náhradnej rodinnej starostlivosti a deťom z marginalizovaných rómskych komunít. Od roku 2009 je zriaďovateľkou a riaditeľkou Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva v Košiciach, kde spolu so svojimi kolegami hľadá odpoveď na otázku, ako najlepšie napĺňať výchovno-vzdelávacie potreby detí so zdravotným znevýhodnením. Od roku 2016 je zároveň zakladateľkou a riaditeľkou neziskovej organizácie – Centrum včasnej intervencie Košice, n.o., ktorá úzko spolupracuje so súkromným poradenským centrom, s cieľom identifikovať a napĺňať potreby rodín detí so zdravotným znevýhodnením. Raný vek vníma v rámci poradenskej práce s deťmi a ich rodinami ako kľúčový a jej túžbou je prispieť k vytvoreniu kvalitného nadrezortného systému starostlivosti o deti s identifikovaným rizikom vo vývine.

Výsledky medzinárodného testovania čitateľskej gramotnosti na Slovensku ukazujú na vysoké percento žiakov v rizikovej skupine. Vzniká apel na potrebu celoplošného vyhľadávania rizikových detí. K zlepšeniu situácie by mohlo prispieť včasné zachytenie rizikových detí priamo na základnej školy. Realizácii depistáže za účelom vyhľadávania rizikových detí v oblasti nadobúdania gramotnosti by sa mal v súlade s procesnými štandardami venovať školský špeciálny pedagóg.
Lektorky v úvode účastníkom predstavia ucelený koncept depistáže gramotnosti a prevencie vývinových porúch učenia počas prvých dvoch rokov školskej dochádzky. Ďalšia časť bude venovaná možnostiam realizácie intervencie individuálnou a skupinovou formou v kontexte multidisciplinárnej spolupráce.
Účastníci získajú konkrétny návod, ako realizovať depistáž na základnej škole – časový harmonogram, personálne a organizačné zabezpečenie. Webinár bude prebiehať interaktívnou formou.

 

Mgr. Kvetoslava  Kleknerová

24 rokov pracuje ako školský špeciálny pedagóg na základnej škole s veľkým počtom integrovaných žiakov. Dlhodobo sa venuje žiakom s vývinovými poruchami učenia, predovšetkým s dyslexiou. Absolvovala Tréning fonematického uvedomovanie podľa Eľkonina a kurz MABEL. Počas praxe vnímala potrebu zamerania odbornej činnosti na škole na preventívne aktivity najmä v období prvých dvoch rokov školskej dochádzky žiakov. V atestačnej práci spracovala tému “Využitie tréningu fonematického uvedomovania podľa Eľkonina v prevencii porúch učenia”. Spolu s členmi školského podporného tímu vykonáva systematickú depistáž a následnú prevenciu a intervenciu v oblasti vývinových porúch učenia.    

 

PaedDr. Erika  Viščorová

Špeciálna pedagogička v poradenskom zariadení, ktorá po vyštudovaní špeciálnej pedagogiky na UK v Bratislave začala pracovať ako učiteľka ZŠ v špeciálnej triede pre žiakov s poruchami učenia. V CŠPP pracuje 17 rokov, počas ktorých neustále rozširuje, prehlbuje a priebežne dopĺňa svoje vedomosti a skúsenosti absolvovaním kurzov a tréningových výcvikov zameraných na deti so zdravotným znevýhodnením. Venuje sa najmä individuálnej práci s predškolákmi a žiakmi s vývinovými poruchami učenia.  

V tejto téme sa budeme venovať starostlivosti o deti s ADHD z pozície psychológa: dopady na život, vzťahy s rovesníkmi, vplyv na rodinu a školský výkon, uplatnenie na trhu práce, v živote. Predstavíme praktické využitie techník, odporúčaní a metód, ktoré pomáhajú deťom, resp. rodičom a učiteľom pri práci s nimi. Medzi podtémy, ktorými vás prevedieme, patrí: Využitie KBT v práci s ADHD, predstavíme prácu s deťmi a žiakmi aj z pohľadu špeciálneho pedagóga, vplyv ADHD na učenie, VPU ako sekundárne ťažkosti vplývajúce na výkon žiakov v domácom a školskom prostredí. Ďalej sa dozviete ako môže multidisciplinárny prístup pomôcť dieťaťu a rodine zvládať problémy vyplývajúce z ADHD, čo prináša proces začlenenia v MŠ, ZŠ, SŠ. Stručne predstavíme program na rozvoj koncentrácie pozornosti, prípadne iné možnosti intervencie. Očakávame výmenu skúseností medzi zúčastnenými v rôznych rezortoch, úskalia, s ktorými sa počas svojej práce stretávajú.

Mgr. Soňa Pribusová

Pracuje v CPPPaP ako psychológ. Venuje sa psychologickej diagnostike detí a konzultačnej činnosti pre ZZ a pedagógov. Poskytuje poradenskú činnosť pre ZZ, PZ, OZ v oblasti výchovy, vzdelávania, osobnostného, emocionálneho a psychosociálneho vývinu dieťaťa. Realizuje individuálne a skupinové psychologické intervencie. Vykonáva depistážnu činnosť v predškolských zariadeniach. Absolvovala výcviky a školenia v terapeutických metódach.

Mgr. Miroslava Rýdza

Vyštudovala jednoodborovú psychológiu na univerzite v Trnave. Dlhodobo pracuje v poradenských zariadeniach v školstve – najskôr Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, t.č. v Súkromnom centre špeciálno-pedagogického poradenstva. Je absolventkou výcviku v Terapii hrou, Filiálnej terapii a výcviku Rodinnej terapie zameranej na vzťahovú väzbu. Venuje sa práci s deťmi, mládežou a s rodinou, pričom za dôležité považuje otvorenú komunikáciu s rodičmi a podporu vzťahu medzi rodičom a dieťaťom. Jej obľúbenou témou v praxi sú ťažkosti vo výchove. 

Mgr. Eva Zbudilová

Pracuje od roku 1999 v centre pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie na pozícii špeciálny pedagóg. Študovala na Pedagogickej Fakulte Univerzity Komenského v Bratislave – odbor psychopédia.

Vykonáva diagnostickú, korekčnú, poradenskú a preventívnu činnosť u detí a žiakov od predškolského veku až po ukončenie prípravy na povolanie. Pracuje s deťmi a žiakmi individuálnou formou, vykonáva špeciálno-pedagogickú diagnostiku klientom s VPU, s poruchami aktivity a pozornosti, klientom zdravotne oslabeným a chorým, s poruchami správania a s nadaním. Podieľa na edukácii detí a žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami – integrácii v MŠ, ZŠ a SŠ. Súčasťou jej práce je intervencia u žiakov s VPU alebo VPU na podklade ADD/ADHD, ktoré sú realizované individuálnou formou v poradenskom centre. Už niekoľko rokov úzko spolupracuje s materskou školou, kde je špeciálna trieda pre deti so zdravotným znevýhodnením, oneskoreným PMV a rizikovým vývinom. Pracuje individuálnou formou na rozvoji čiastkových funkcií u týchto detí. Skupinovou formou v rámci preventívneho programu „Rozvoj fonematického uvedomovania“ a „Rozvoj grafomotorických zručností“ vykonáva preventívnu činnosť v troch MŠ. Súčasťou práce je aj depistáž školskej pripravenosti na ktorom sa podieľajú všetci odborní zamestnanci centra.

Inakosť neznamená problém, ale výzvu k vytváraniu prostredia prijatia všetkých. Budeme zdieľať spôsoby, ako sa priblížiť k sebe a rešpektovať individualitu každého žiaka. Vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením je kľúčové pre ich ďalší rozvoj a plnohodnotné začlenenie sa do intaktnej spoločnosti. Vedomosti a zručnosti osvojené počas základnej školy žiak využije pri ďalšom vzdelávaní a profesnom rozvoji, ktoré je predpokladom kvalitného uplatnenia na trhu práce a v konečnom dôsledku aj v živote. Počas stretnutí budeme ponúkať účastníkom spôsoby tvorby akceptujúceho prostredia týmto žiakom počas vzdelávania na základnej škole. Ponúkneme možnosť vytvorenia špecifických podmienok pre dosiahnutie rovnakej alebo porovnateľnej úrovne vedomostí, zručností a vzdelaniu akú dosahujú ich intaktní rovesníci. Zámerom stretnutí bude diskusia s odborníkmi z viacerých oblastí, predstavíme dôsledky zdravotného znevýhodnenia na výchovnovzdelávací proces ako aj možnosti zabezpečenia čo najvhodnejších podmienok vzdelávania. Predstavíme dobrú prax a spoluprácu poradenských centier a škôl so začleneným žiakom. Súčasťou stretnutí budú aj návrhy adaptácii vzdelávacích materiálov, ukážky kompenzačných pomôcok pre jednotlivé druhy a stupne postihnutia, výber foriem a metód komunikácie so sluchovo postihnutými žiakmi.

 

Mgr. Jana Antálová

Špeciálna pedagogička, 16 rokov pôsobí na Spojenej škole Jána Vojtaššáka internátna ako učiteľka. Vyučuje biológiu a individuálnu logopedickú intervenciu v organizačnej zložke Základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou JVI.  V CŠPP v Levoči pracuje ako špeciálny pedagóg – psychopéd, logopéd. Zameriava sa na prácu so žiakmi s narušenou komunikačnou schopnosťou aj mentálnym postihnutím. Je oprávnená samostatne vykonávať diagnostiku ako terapeut deficitov čiastkových funkcií podľa Sindelar metódy.

 

PaedDr. Jozef  Hlubovič

Špeciálny pedagóg, 6 rokov pôsobí na Spojenej škole internátnej v Levoči ako učiteľ všeobecno vzdelávacích predmetov, matematika a informatika. Odborný zamestnanec – terénny špeciálny pedagóg, špecializuje sa na diagnostiku dôsledkov zrakového postihnutia žiakov a študentov z hľadiska potrieb a využívania moderných kompenzačných pomôcok, zaškoľovanie a vzdelávanie žiakov s modernými pomôckami, metodickým vedením pedagógov bežných škôl pri práci so začleneným žiakom pri tvorbe a využívaní adaptovaných vzdelávacích materiálov a kariérovým poradenstvom žiakov so zrakovým postihnutím. V minulosti 18 rokov pracoval ako sociálny pracovník Občianskeho združenia Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska pri rozvoji zručnosti jednotlivcov so zrakovým postihnutím pre uplatnenie sa na trhu práce. 

Budeme rozprávať o deťoch, ktoré z rôznych dôvodov nemôžu vyrastať vo svojich pôvodných/biologických rodinách. Prejdeme si, s akými ťažkosťami tieto deti zápasia, ako náročné životné okolnosti ovplyvnili ich vnímanie, prežívanie, rozmýšľanie a schopnosť byť s inými. Dotkneme sa témy vzťahovej väzby, komplexnej traumy, polyvagálnej teórie a následne nástrojov a vhodných postupov pri pomoci. Budeme hľadať spôsoby, ako uľahčiť týmto deťom učenie a fungovanie v triednom kolektíve.

 

Mgr. Daniela Husovská, PhD.

Je psychologička, vo svojej práci sa najčastejšie venuje deťom, ktoré nemôžu vyrastať vo svojich biologických rodinách. Venuje sa téme vzťahovej väzby a jej porúch, komplexnej traumy u detí, terapeutickej pomoci rodinám – najmä náhradným. Má skúsenosti zo zahraničných stáží (Kanada, USA) a workshopov (Londýn). Vyštudovala psychológiu, absolvovala dlhodobý psychoterapeutický výcvik v symbolickej a relaxačnej terapii. V roku 2010 ukončila výcvik v dyadickej vývinovej psychoterapii a absolvovala mesačnú stáž v USA u Dr. Arthura Becker-Weidmana špecializujúceho sa na prácu s deťmi s poruchou pripútania. Pracovala v detských domovoch a v neziskovej organizácii podporujúcej náhradné rodiny. Na Slovensko priniesla publikáciu o terapeutickom rodičovstve:  „Nádej na uzdravenie. Sprievodca pre rodičov v oblasti traumy a pripútania“. 

 

Mgr. Daniela  Vrabľová

Je špeciálna pedagogička s dvojročným výcvikom v dyadickej vývinovej psychoterapii. V školskom prostredí v rámci CPPPaP sa zameriava na diagnostiku vývinových porúch, či riešenie iných edukačných ťažkostí detí. Robí poradenskú a metodickú činnosť rodičom a učiteľom. V neziskovej organizácii Návrat o.z. sa venuje všetkému, čo súvisí s procesom prijatia dieťaťa, či už je to príprava žiadateľov o niektorú z foriem NRS, vyhľadávanie detí, proces sprostredkovania, či adaptácia v novom prostredí a následne celá škála poradenských, podporných či terapeutických služieb pre deti a náhradné rodiny. Lektoruje vzdelávanie pre zamestnancov UPSVaR či CDR.   

Predstavené budú indikácie k diagnóze FASD na strane matky i dieťaťa (a to pri zohľadnení vekových úrovní detí) a priebeh samotnej diagnostiky. Budeme sa venovať možným riešeniam problémov detí s FASD od – úpravy školského prostredia, cez intervenčné a terapeutické programy (telesné, zmyslové a psychologické) až po prácu s rodinou. Porovnáme poruchy ADD/ADHD a FASD a ukážeme na rozdiely i spoločné znaky oboch porúch. Poukážeme na význam multidisciplínárnej spolupráce aktérov zapojených do riešenia problém detí s FASD.

 

Mgr. Zuzana  Petrincová

Pôsobí ako sociálna poradkyňa, terapeutka dotykom, edukátorka v téme FASD (poruchy fetálneho alkoholového spektra), absolventka dvojročného STAR výcviku podľa modelu Virginie Satirovej pre pracovníkov v pomáhajúcich profesiách. Odbornú prax vykonáva od r. 2000 v oblasti podpory opustených detí a náhradných rodín (oblasť sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately). Návrat, o.z., FAScinujúce deti, o.z.

 

Mgr. Zuzana  Tomanová 

Je pedagogička, edukátorka v téme FASD (poruchy fetálneho alkoholového spektra). Aktuálne vo výcviku DDP – dyadická vývinová psychoterapia, má doplnkové vzdelanie v senzomotorike. Odbornú prax v oblasti FASD: diagnostiky, poradenstvo a vzdelávanie vykonáva od r. 2014 v centre diagnostiky a terapie Fascinujúce deti, o.z.  

Lektor (učiteľ, špeciálny pedagóg, logopéd, zakladateľ Iniciatívy Rozumieme nadaným) sa zameria na definovanie nadania, talentu, bystrých vs. nadaných detí, na špecifické charakteristiky nadaných žiakov, na problematiku intelektovo nadaných žiakov, na možné problémové správania, príklady edukácie nadaných z praxe, a i. Na základe skúsenosti z praxe zadefinuje potreby nadaných detí a zameria sa aj na tvorbu špeciálnych edukačných programov a ich ďalšej podpory, potrebu celodenného vzdelávania nadaných detí/žiakov a dôležitosti mimoškolského vzdelávania nadaných prostredníctvom Klubu nadaných detí, realizácie súťaží, aktivít a projektov zameraných na nadaných. Cieľom bude zamerať pozornosť pedagogických a odborných zamestnancov v školách a v poradenských zariadeniach na špecifické potreby nadaných detí, zdieľať skúsenosti z praxe, budovať a posilniť ich kompetencie pri práci s nadanými žiakmi.

 

PaedDr. Ľuboš Lukáč

Učiteľ, špeciálny pedagóg, logopéd a odborný metodik pre vzdelávanie nadaných detí/žiakov, zakladateľ a autor projektov iniciatívy Rozumieme nadaným. Autor a organizátor Logickej olympiády pre nadané deti,  projektu Mladý fotograf, 1. Klubu nadaných detí na Slovensku, logických sústredení pre nadané deti a množstva ďalších projektov pre deti a mládež. Spolupracuje s rôznymi osobnosťami verejného života a s inštitúciami. Vzdeláva pedagógov a všetky jeho aktivity sú spojené s podporou a rozvojom nadaných detí a žiakov.

Priblížime overený fínsky koučovací model rozvoja zručností u detí a žiakov “Kids Skills” v bežnej praxi školského psychológa. Lektorky v obsahu predstavia odpovede na 3. otázky:

  1. Prečo koučovať rozvoj zručností u detí a žiakov?
  2. Ako sa to v škole dá?
  3. Aké zmeny v školskej úspešnosti a duševnom zdraví sa nám môžu podariť?

 

Mgr. Veronika  Luksa

Absolvovala štúdium Psychológie na Univerzite Komenského v Bratislave a rôzne kurzy (krízová intervencia, Sandtray, práca s páchateľmi násilia na deťoch a ďalšie). V praxi využíva prístupy: Solution Focus Brief Therapy – Prístup zameraný na riešenie, EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing a Solution focused approach to trauma. Pracuje ako školská psychologička na strednej škole. V minulosti pracovala ako trénerka soft skills, neskôr v OZ Náruč pomáhala rodinám a deťom, ktoré boli obeťami sexuálneho zneužívania, týrania alebo zanedbávania.


Mgr. Oľga Okálová

Je vyštudovaná sociálna pracovníčka a špeciálna pedagogička. Venuje sa etablovaniu multidisciplinárnych tém a tímov do komunít. Spolu s kolegami sa venuje predovšetkým bezpečiu a dialógu v školách, tiež inklúzii. 12 rokov pôsobí ako vysokoškolská učiteľka, lektorka, facilitátorka a teraz aj ako ambasádorka multidisciplinárneho prístupu na VÚDPaP v rámci národného projektu „Štandardy“ za Žilinský kraj. Baví ju spoločne hľadať spôsob ako tvoriť dialóg a z neho liečivý systém, v ktorom sa ľudia cítia spoločne dobre.


Mgr. Petra Chytilová

Psychologička a psychoterapeutka, absolvovala komplexný výcvik v terapii zameranej na riešenie (Solution Focus Brief Therapy) a iné výcviky a kurzy (Videotréning interakcií, Sandtray terapie, LPAD – Dynamické vyšetrenie učebného potenciálu). Pracuje ako školská psychologička na základnej škole, v školskom kontexte je pro ňu dôležité poskytovať podporu deťom, pedagógom a rodičom. Vedie súkromnú prax s deťmi, dospievajúcimi a dospelými.

V rámci tejto témy podporíme účastníkov v multidisciplinárnej spolupráci, ktorá zohľadňuje významnú rolu rodiča pri akceptovaní potrieb dieťaťa/žiaka v školskom prostredí. Lektori poskytnú dobré typy, skúsenosti a nástroje z projektu ALKA, ktorý funguje pri CVI Košice.

 

Ing. Mária Reviľáková

Mentorka a koučka vo včasnej intervencii a školskej praxi. Je projektová manažérka projektu ALKA.help v spoločnosti Centrum včasnej intervencie Košice, n.o., Peer. V projekte sa venuje podpore vyhľadávania a vzdelávania asistentov do škôl a škôlok pre deti so zdravotným znevýhodnením, s cieľom začleňovať deti medzi rovesníkov a v oblasti zmeny prostredia na inkluzívne. Oceňuje slobodu a samostatnosť, je kreatívna a neúnavne vyhľadáva nové možnosti sebarozvoja. Vytrvalo ide za myšlienkou inklúzie, vzdeláva sa, hľadá informácie, ako podobné projekty fungujú inde vo svete a neváha svoje poznatky zdieľať.

 

Vlasáková Michaela

Miška je mamou dieťaťa s autizmom. V rámci projektu ALKA si na vlastnej koži vyskúšala všetky podoby Alky. Miška do projektu prináša osobné skúsenosti aj potreby rodín detí so zdravotným znevýhodnením.
“Deti inakosť prijímajú, ak jej rozumejú. Dovoľme im preto klásť otázky. Riškovi spolužiaci mi ukázali, že prijatie môže mať podobu spoločného prezerania obľúbenej knihy, otvorenia lepidla, pomáhania pri riešení úlohy na hodine matematiky či objatia na konci vyučovania. Nechajme deti učiť nás, ako sa to robí.” 

 

Mgr. Simona Šimková

Venuje sa detskej psychológii od roku 2003. Vo svojej praxi sa v minulosti zaoberala problematikou detí vyrastajúcich v náhradnej rodinnej starostlivosti a deťom z marginalizovaných rómskych komunít. Od roku 2009 je zriaďovateľkou a riaditeľkou Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva v Košiciach, kde spolu so svojimi kolegami hľadá odpoveď na otázku, ako najlepšie napĺňať výchovno-vzdelávacie potreby detí so zdravotným znevýhodnením. Od roku 2016 je zároveň zakladateľkou a riaditeľkou neziskovej organizácie – Centrum včasnej intervencie Košice, n.o., ktorá úzko spolupracuje so súkromným poradenským centrom, s cieľom identifikovať a napĺňať potreby rodín detí so zdravotným znevýhodnením. Raný vek vníma v rámci poradenskej práce s deťmi a ich rodinami ako kľúčový a jej túžbou je prispieť k vytvoreniu kvalitného nadrezortného systému starostlivosti o deti s identifikovaným rizikom vo vývine.

Načrtneme možnosti facilitácie, riešenia praktických problémov a intervencie u detí s narušenou komunikačnou schopnosťou v prostredí škôl, školských a poradenských zariadení.

Venovať sa budeme nasledovným otázkam a problematikám: vývin reči, čo je norma a čo patológia, záchyt v MŠ; najčastejšie sa vyskytujúce druhy NKS, s ktorými sa môže učiteľ stretnúť, ich charakteristika; stratégie komunikácie – ich rozdelenie a využitie v MŠ; tréningové programy – Eľkonin, Sindelar, www.včielka, Kuliferdo; téme detí predškolsého veku – čo by mali vedieť z pohľadu prediktorov gramotnosti.
Ďalej prejdeme riziko vzniku VPU u detí s deficitmi v jazykových schodnostiach (popis rizikových oblastí, schopností) a možnosti ich stimulácie v prostredí MŠ; stručné teoretické základy VPU; charakteristiku jednotlivých VPU a ukážky práce – dyslexia, dysortografia, dyskalkúlia; aký majú súvis (VJP a VPU), prečo je nevyhnutná logopedická (resp.špeciálno-pedagogická) intervencia; stratégie práce s textom – nácvik zručností, osvojenie si konkrétnych stratégií (napr. predpovedanie, kwl, vymedzenie pojmu, poznáš slová, pojmové mapy, insert, sumarizovanie, parafrázovanie).

 

Mgr.et Mgr. Dominika Rajská 

Vyštudovala klinickú logopédiu na Katedre logopédie Pedagogickej fakulty UK. Následne učiteľstvo pre predprimárne a primárne vzdelávanie na Katedre predškolskej a elementárnej pedagogiky Trnavskej Univerzity. Pracuje v CŠPP Trnava ako logopéd, vykonáva diagnostickú, intervenčnú a poradenskú činnosť. Jej klientelu tvoria deti a žiaci s rôznymi druhmi narušenej komunikačnej schopnosti. V rámci práce v CŠPP zabezpečuje logopedickú starostlivosť v niektorých materských školách v Trnave.

 

Mgr. Mária Zachardová 

V roku 1990 ukončila štúdium na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave štátnou záverečnou skúškou z logopédie, psychopédie a tyflopédie. Pracovala ako logopéd v triede pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou na ZŠ v Trnave, neskôr pôsobila ako špeciálna pedagogička a logopéd v Detskom integračnom centre v Trnave. Podieľala sa na založení jedného z prvých súkromných centier na Slovensku – Centrum detskej reči, kde pracuje doteraz. V rámci svojej logopedickej a špeciálno-pedagogickej praxe sa venuje problematike narušenej komunikačnej schopnosti so zameraním na vývinovú jazykovú poruchu, oneskorený vývin reči, fonologické poruchy, artikulačnú a myofunkčnú poruchu u detí raného a predškolského veku. Realizuje diagnostiku a terapiu deficitov čiastkových funkcií metodikou SINDELAR, tréning fonematického uvedomovania u predškolákov, diagnostiku vývinových porúch učenia. Poskytuje poradenstvo rodičom, vzdelávacím inštitúciám v rámci integrácie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebám.

Lektorky (psychologička, školská psychologička, sociálna pracovníčka / špeciálna pedagogička) prevedú účastníkov možnosťami multidisciplinárnej spolupráce v téme „Dieťa s odlišným materinským jazykom (dieťa cudzincov)“ na podporných úrovniach 1.-4. stupňa. Nadobudnete teoretické poznatky a praktické zručnosti, ktoré vychádzajú zo skúseností členov školského podporného tímu a odborných zamestnancov v zariadeniach poradenstva a prevencie. Získate prehľadné informácie zosumarizované v Odbornom postupe v pedagogickej a poradenskej praxi, ktorého obsah bol odkonzultovaný s ŠPÚ. Taktiež sa dozvedia o súčasných legislatívnych rámcoch v téme. Vybrané kazuistiky poskytnú priestor na diskusiu zameranú na riešenie špecifických situácií, s ktorými sa OZ a PZ stretnú počas práce s deťmi cudzincov.

 

Mgr. Milota  Kovačičová
Práci s deťmi sa venuje od svojich devätnástich rokov. Po absolvovaní PaSA Bullova sa stala vychovávateľkou na ZŠ Odborárska, ktorá je známa svojimi skúsenosťami so vzdelávaním a výchovou žiakov s odlišným materinským jazykom. Počas práce na ZŠ vyštudovala psychológiu, po absolvovaní štúdiá sa začala venovať nepočujúcim žiakom a žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou. Po dvoch rokoch na spojenej škole Hrdličkovej, s krátkou prestávkou  na materskej dovolenke, sa vrátila naspäť na ZŠ Odborársku na pozíciu školskej psychologičky. Na tejto pozícii sa okrem iného snaží presadzovať dôležitosť budovania vzťahov, ktoré sa stanú mostíkom k spoločnému porozumeniu v akomkoľvek jazyku. 

 

Mgr. Eva Krupová
Pôsobí ako psychologička od roku 2004 a v súčasnosti pracuje v CPPPaP Bratislava III. Vo svojej práci využíva eklektický prístup (prvky KBT, systemickej terapie, Kidskills, PCA). O deti s odlišným materinským jazykom sa začala zaujímať približne pred piatimi rokmi, keď začal na školách, s ktorými spolupracuje, stúpať počet cudzincov. Na vzniknutú situáciu bolo potrebné odborne reagovať tak v diagnostike, ako aj v poradenstve. Problematika začlenenia cudzincov a žiakov s odlišným materinským jazykom je jej blízka aj preto, že v rodine má príbuzných, ktorí pôsobia v inojazyčnom alebo bilingválnom prostredí a sami si prešli procesom prispôsobovania sa iným kultúram, či rôznym školským systémom.

 

Mgr. Silvia Morávková, PhD. 
Pracuje ako sociálna pracovníčka v Centre pre deti a rodiny BUDÚCNOSŤ Nitra, kde spolupracuje na výkone opatrení SPODaSK  – špecializuje sa na riešenie krízových situácií maloletých detí a ich rodín vyplývajúcich najmä z rizikového zneužívania návykových látok (vrátane alkoholu) a škodlivých návykových činností. Zameriava sa aj na problematiku ľudí so zdravotným znevýhodnením v rámci výučby študentov na UKF Nitra, výskumnou činnosťou a tiež praktickými skúsenosťami. Pôsobila v dennom stacionári pre ľudí s autizmom ako sociálna pracovníčka a vykonávala dlhodobú prax vo viacerých zariadeniach pre ľudí s ŤZP. V roku 2021 ukončila vysokoškolské  štúdium 1. stupňa v odbore Špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia. V roku 2020 ukončila vysokoškolské štúdium 3. stupňa v odbore Sociálna práca. Téme integrácie ako aj vzdelávaniu detí cudzincov na Slovensku optikou sociálnej práce sa venuje viacero rokov. Pracovala v občianskom združení na pomoc utečencom ako asistentka chlapca s odlišným materinským jazykom a ŠVVP v školskom prostredí. 

Odborné stretnutia budú zamerané prácu s rómskymi deťmi a deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia (ďalej MRK a SZP), s dôrazom na podporu rodiny a starostlivosť o dieťa v období raného detstva a následne podporu úspešnosti v školskom prostredí. Naším zámerom bude poukázať na možnosti vytvárania vhodných podmienok pre kvalitné vzdelávanie žiakov, pričom dôraz kladieme na ranú starostlivosť a predprimárne vzdelávanie. Témou bude aj pripravenosť rómskych detí a detí zo SZP na vstup do ZŠ s cieľom zvýšenia školskej úspešnosti žiakov z MRK a SZP a eliminovanie ich zaraďovania do špeciálnych základných škôl. Zameriame sa i na potrebu pokračovania v štúdiu na stredných a vysokých školách.

Cieľom stretnutí bude hľadanie ciest k porozumeniu kultúrnej rozmanitosti a vytváranie interkultúrnej klímy vzájomného uznávania sa. Zdieľanie príkladov dobrej praxe ako búrať predsudky a stereotypy voči inakosti detí z MRK a SZP. Spoznávať ich a spoločne hľadať cesty k porozumeniu a rešpektu a vzájomnej starostlivosti.

 

Mgr. Žofia Kovacs Cselényiová

Vyštudovala pedagogiku, hudobné umenie v kombinácii so psychológiou a psychológia. Pracovala 7 rokov v detskom domove, väčšinou s rómskymi a maďarsky hovoriacimi deťmi. Tretí rok pôsobí ako psychologička v reedukačnom centre, venuje sa najmä delikventnej mládeži, úzko spolupracuje i s rodinami týchto detí a mládeže v teréne. V pozícii externej expertky v NP Štandardy vo VÚDPaP-e spolupracuje na tvorbe odborných postupov a obsahových štandardoch.

Mgr. Zuzana Laurincová 

Vyštudovala medzinárodné vzťahy, počas štúdia stážovala v neziskových organizáciách, na zastupiteľských úradoch SR, či pôsobila ako dobrovoľníčka v krajinách globálneho Juhu. Po škole sa venovala podnikateľskej činnosti a angažovala sa v organizácii zameranej na globálne vzdelávanie. Neskôr sa zapojila do programu Teach for Slovakia, do sektoru vzdelávania. Dva roky učila na základnej škole v Chminianskych Jakubovanoch a táto skúsenosť ju priviedla k myšlienke vytvoriť praktický manuálu pre učiteľov. Spolupracovala pri zostavovaní Rómsko-slovenskej pracovnej učebnice Deň Alice a Doda. To, čo sa pri práci v rôznorodých oblastiach naučila o rozvoji ľudského potenciálu a leadership zručnostiach, dnes prináša do školení, ako aj do nástrojov, ktoré vytvára v rámci svojej práce v Teach for Slovakia, aj ako externá expertka pre VÚDPaP.

 

Mgr. Jana Luptáková 

Vyštudovala učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov a neskôr angličtinu na štátnej jazykovej škole, ktorú ukončila štátnou skúškou. Pracovala ako učiteľka na ZŠ aj na SŠ, kde vyučovala najmä anglický, slovenský a rómsky jazyk. Bola poverená vedením detašovaného pracoviska, pôsobila ako zástupkyňa i riaditeľka školy, výchovná poradkyňa, poradkyňa pre inkluzívne vzdelávanie. Pôsobila ako lektorka pre MPC, ROMED, ROMACT, projektová manažérka v projekte Rómsky asistent učiteľa, občianska aktivistka i koordinátorka projektov Fórum pre rómske ženy a tiež ako mediátorka, registrovaná pod Ministerstvom spravodlivosti SR. Je inšpiratívnym príkladom úspešnej ženy pochádzajúcej z rómskeho prostredia.

 

Mgr. Adela Matulayová 

Už štvrtým rokom pracuje ako supervízorka a mentorka v programe Omama OZ Cesta von. Vyhľadávaniu a spolupráci s rómskymi lídrami a líderkami z komunít sa venovala už skôr ako komunitná organizátorka, a tiež sieťovaniu inštitúcií a samospráv. Pôsobila ako mentorka v projekte Divé maky i ako regionálna odborná riešiteľka v NP Praktik, kde zabezpečovala zážitkové programy pre mládež na regionálnej úrovni. Venovala sa osvetovej, komunitnej i terénnej sociálnej práci, s dôrazom na prácu s rómskymi deťmi v ranom detstve a predškolskom veku. Vyštudovala odbor sociálna pedagogika. Adoptovala si s manželom nerómom rómskeho chlapčeka a jej osobný i profesný príbeh a pohľad bude akiste veľmi zaujímavý.

 

Mgr. Mária Mydliarová  

V súčasnosti koordinuje jazykový program AMAL (rom. „priateľ) v organizácii Cesta von. Cieľom programu je rozvíjať komunikačné zručnosti a slovenský jazyk medzi omamami a rodičmi, ktorých prvým jazykom je rómčina. S bilingválnymi žiakmi pracovala na gymnáziu v Košiciach a  v základnej škole v Rokycanoch, kde učila cez program Teach for Slovakia.  Pracovala v organizáciách Človek v ohrození a Divé Maky. K téme vzdelávania v prostredí generačnej chudoby sa dostala počas štúdia jazykov v Košiciach, vďaka svojmu projektu neformálneho vzdelávania -  LÚNIK IX.

 

Doc. PaedDr. Alica Petrasová, PhD. 

Od roku 1997 pôsobí ako vysokoškolská učiteľka na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Dlhodobo sa venuje zavádzaniu a výskumnému overovaniu inovačných stratégií v školskej praxi. Má skúsenosti z lektorskej činnosti doma i v zahraničí (USA, Poľsko, Taliansko, Dánsko, Španielsko, Česká republika a pod.). V lektorovaní sa venuje oblastiam rozvoja kritického myslenia, interkultúrnych kompetencií a realizácie inkluzívneho vzdelávania. Ako koordinátorka a riešiteľka národných a medzinárodných projektov sa podieľala na experimentálnom overovaní edukačných stratégií, metód a foriem vyučovania; vypracovaní obsahu špecializačno-inovačného štúdia a odborno-metodických manuálov pre pedagogických a odborných zamestnancov; na tvorbe učebných osnov a študijných materiálov. Získala niekoľko národných i medzinárodných certifikátov. Je aktívne činná v profesionálnych vládnych i mimovládnych organizáciách.

Lektorky (psychologička a špeciálna pedagogička) poskytnú účastníkom programu teoretické informácie o základných rozdieloch v prežívaní úzkosti, úzkostnosti a strachu. Zamerajú sa na odlíšenie toho, kedy je úzkosť súčasťou vývinu dieťaťa a kedy jej prejavy už možno považovať za patologické. Zdieľaním skúsenosti z praxe sa účastníci programu budú snažiť identifikovať najčastejšie prejavy úzkosti u detí v školskom prostredí. Cieľom stretnutia bude hľadať riešenia ako multidisciplinárnej pracovať s dieťaťom s úzkostnými prejavmi, aké nástroje je možné využiť v školskom prostredí a v poradenskom procese a kedy je už potrebné vyhľadať ďalších odborníkov. Účastníci dostanú písomne spracované dokumenty z už realizovaného webinára „Odporúčania pre učiteľov pre prácu s deťmi s úzkostnými prejavmi v materskej a základnej škole.”

 

Mgr. Jana Kožárová, PhD. 

Pôsobí ako funkčná docentka na Katedre špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Vo svojej pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti, v ktorej využíva svoje študijné a pracovné skúsenosti zo zahraničia (ako napr. Škótsko a Nórsko), sa zameriava na problematiku edukácie a diagnostikovania špecifických vývinových porúch učenia a na problematiku porúch správania so zreteľom na internalizované poruchy, kam patrí aj spektrum úzkostnej symptomatiky u detí a žiakov.

Mgr. Miroslava Rýdza  

Vyštudovala jednoodborovú psychológiu na univerzite v Trnave. Dlhodobo pracuje v poradenských zariadeniach v školstve – najskôr Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, t.č. v Súkromnom centre špeciálno-pedagogického poradenstva. Je absolventkou výcviku v Terapii hrou, Filiálnej terapii a výcviku Rodinnej terapie zameranej na vzťahovú väzbu. Venuje sa práci s deťmi, mládežou a s rodinou, pričom za dôležité považuje otvorenú komunikáciu s rodičmi a podporu vzťahu medzi rodičom a dieťaťom. Jej obľúbenou témou v praxi sú ťažkosti vo výchove.

 

Mgr. Mária Sabanošová 

Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. V súčasnosti pracuje ako psychologička v SCŠPP v Bratislave. Absolvovala  výcvik v Terapii hrou a vzdelávania v oblasti úzkosti a úzkostnosti u detí predškolského a mladšieho školského veku. Aktuálne sa venuje najmä diagnostike kognitívnych funkcii (diagnostika iQ) u detí a dospievajúcich. Poskytuje aj výchovné poradenstvo.  

Priblížime možnosti práce v CPPPaP hlavne v diagnostickom procese, súčasne rozoberieme kompetencie OZ v školách v rámci komplexného, holistického prístupu riešenia ťažkostí v dysfunkčnej rodine. (lektorka ponúkne aj novší prístup v riešení problematiky v dysfunkčnej rodine z pohľadu možností reziliencie dieťaťa). Ponúkneme inšpiratívne postupy v poradenstve a terapii detí z dysfunkčného rodinného prostredia. Priblížime možnosti multidisciplinárnej spolupráce pri identifikácii dysfunkčnosti rodiny a jej negatívnych dopadov na dieťa. Budú predstavené možnosti sanácie rodiny, intervencie a pomoc zo strany poradenského systému v školstve i v rámci výchovného pôsobenia a opatrení špecializovaných výchovných zariadení (RC).

Mgr. Denisa  Dirgová 

Ukončila štúdium jednoodborovej psychológie na Prešovskej univerzite v Prešove. Po ukončení štúdia sa zúčastnila dvojmesačného programu Erasmus + v Prahe, kde v organizácií CTA pomáhala pri terapií detí z autistického spektra.  Od roku 2015 pracuje ako psychologička v Reedukačnom centre v Levoči.

Mgr. Eva Fábryová 

Je sociálna pracovníčka v Reedukačnom centre Levoča pôsobí 17 rokov /bývalé RC Spišský Hrhov/. Absolvovala magisterské štúdium v odbore učiteľstvo pre 1.stupeň ZŠ, rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky, magisterské štúdium v odbore sociálna práca.

Pred príchodom do reedukačného centra pracovala na pozícii finančný referent a referent odboru sociálnych vecí na ÚPSVaR v Levoči.

 

Mgr. Anna Kliner Haniczková, PhD.

Psychologička v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Dunajskej Strede. Pracovala aj ako vysokoškolská učiteľka a školská psychologička ZŠ. Má skúsenosti z individuálnej i skupinovej práce s deťmi a mládežou, hlavne v problematike pomoci pri rozpade rodiny (rozchod, rozvod rodičov).

 

PhDr. Anna  Jenčová , PhD. 

Školská psychologička a dlhoročná poradenská expertka pre žiakov stredných škôl – zameriava sa  na  osobnostný a emocionálny vývin u jednotlivcov, ale aj kolektívov (diagnostika, poradenstvo, nedirektívna terapia, koučing). 

 

Mgr. Henrieta Popluhárová 

Psychologička v CPPPaP a školská psychologička na ZŠ.

Má skúsenosti v skupinovej práci s deťmi, učiteľmi a rodičmi, a v individuálnom poradenstve a terapii (systemická transformačná terapia podľa V. Satirovej a terapia hrou v piesku).

Predstavíme vám, ktoré sú najčastejšie problémy týchto vekových kategórií v poradenskej praxi, čo pomáha pri riešení jednotlivých problémov, ako pracovať s rodičmi klientov. V rámci témy spomenieme aj možnosti multidisciplinárnej spolupráce v tejto oblasti.

 

Mgr. Anna Kliner Haniczková, PhD.

Psychologička v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Dunajskej Strede. Pracovala aj ako vysokoškolská učiteľka a školská psychologička ZŠ. Má skúsenosti z individuálnej i skupinovej práce s deťmi a mládežou, hlavne v problematike pomoci pri rozpade rodiny (rozchod, rozvod rodičov). Predtým pôsobila ako školská psychologička na ZŠ a tiež prednášala psychológiu na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.   

Získate teoretické základy o témach radikalizácie a extrémizmu a odnesiete si poznatky o aktuálnych prístupoch k prevencii radikalizácie mládeže z pohľadu psychológie a sociálnej práce. Dozviete sa o príčinách radikalizácie aj o účinných preventívnych prístupoch v prostredí školy s presahom do blízkeho sociálneho prostredia žiaka/klienta. Dôraz bude kladený na spoluprácu čo najširšieho portfólia aktérov, ktorí sa pri svojej práci stretávajú s radikalizáciou. Zároveň obdržíte v tlačenej podobe zhrnutie informácií a poznatkov o radikalizácii a extrémizme mládeže, ktoré budú obsahom webinárov.

 

Mgr. Estera Kövérová, PhD. 

Od roku 2011 pôsobí v organizácii Mládež ulice ako pracovníčka s mládežou a neskôr koordinátorka programov. Vyštudovala pedagogiku a filozofiu, má PhD. zo školskej pedagogiky a za sebou 3 ročný sebapoznávací výcvik v skupinových formách korektívnej, poradenskej, reedukačnej a socioterapeutickej práce s mládežou. Okrem práce s rizikovou mládežou medzi ktorú patrí aj mládež ohrozená radikalizáciou a extrémizmom, sa tiež venuje skúmaniu procesov, ktoré prispievajú k týmto fenoménom medzi mladými. V rokoch 2019 – 2021 pôsobila ako evaluátorka vrámci projektu Exit Europe. Ako externá expertka pre NP Štandrady vypracovala odborný postup v pedagogickej a poradenskej praxi: Prejavy radikalizácie a extrémizmu v edukačnom a poradenskom procese (VÚDPaP, 2022).   

Teoretický základ traumy a stručná neurobiológia traumy. Stabilizácia a práca s telom. Ako sa učiť a hrať, aby to pomohlo. Použitie bilaterálnej stimulácie. Ako sa postarať o seba, ako súčasť práce s traumou.

 

Mgr. Karin Brániková, MPH 

Psychoterapeutka, odborná garantka a veliteľka tímu krízovej intervencie Modrý anjel NGO. Absolvovala výcvik v psychoterapii v Rogeriánskom prístupe (1998), v Gestalt prístupe (2003) a nadstavbový psychoterapeutický výcvik v psychotraumatológii a metóde EMDR (Eye Movement Desenzitization and Reprocessing, 2009) a tiež nadstavbový psychoterapeutický výcvik v procesovej práci so systemickými štruktúrami (2009), známy pod názvom „rodinné konštelácie“. Dlhodobo sa venuje výberu, príprave a hodnoteniu špecialistov v oblasti psychosociálnej podpory, krízovej intervencie a manažmentu stresu.

 

Mgr. Jana Vyskočil 

Je psychologička a psychoterapeutka. Venuje sa klientom s traumou a aj po akútnej stresovej udalosti. Klientela je vekovo neobmedzená, od bábätiek až po starobu. Má za sebou dlhodobý výcvik v Gestalt psychoterapii, EMDR psychoterapii, TIR, ktoré sa venujú práci s traumou. Teraz sa učí novej metóde na uvoľnenie napätia a stresu TRE. Je súčasťou Modrého anjela, kde nadobudla hlavne praktické skúsenosti pri podpore ľudí, ktorí mali za sebou udalosť s traumatickým potenciálom. V Národnej Linke pre Ženy zažívajúce násilie sa venovala krízovej intervencii dištančnou formou a aj celkovej problematike násilných vzťahov. Niekoľko rokov pracovala ako školská psychologička na Cirkevnom konzervatóriu. V súčasnosti sa venuje vlastnej praxi a organizovaniu kurzov so zahraničnými lektormi hlavne pre liečbu a prevenciu traumy.

Východiská problematiky – základné kritériá, ktoré musia byť splnené, aby bolo možné určité konanie poväzovať za CSA, výskyt rôznych foriem CSA. Možnosti a limity identifikácie CSA – potenciálne symptómy u detí, ktoré sa stali obeťami CSA, dôležitosť rozlišovania špecifických a nešpecifických symptómov, ako viesť rozhovor s dieťaťom, ktoré je (možno) obeťou CSA, obsah a význam tzv. princípu prezumpcie statusu obete, ako v komunikácii s obeťami predchádzať ich druhotnej viktimizácii. Ak sú v roli “páchateľov” deti – kontinuum sexualizovaného správania (normálne a zdravé, znepokojujúce, problematické) u detí v rôznych vekových kategóriách.

 

doc. ThDr. Slávka Karkošková, PhD. 

Lektorka, výskumníčka a supervízorka, kontinuálne sa venuje problematike sexuálneho zneužívania detí a domáceho násilia. Podieľa sa na vzdelávacích seminároch určených širokému spektru pomáhajúcich profesií, pôsobí aj ako externá členka pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky. Ako externá expertka spolupracuje (okrem iných inštitúcií) aj s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch a s Koordinačno-metodickým centrom pre prevenciu násilia na ženách. Nadácia Porticus 

Základné zručnosti psychosociálnej podpory. Čo robiť v kríze, ako upokojiť seba, okolie, čo robiť a čo nerobiť, aby sme podporili proces dobrého zvládania krízovej situácie.

 

Mgr. Karin Brániková, MPH 

Psychoterapeutka, odborná garantka a veliteľka tímu krízovej intervencie Modrý anjel NGO. Absolvovala výcvik v psychoterapii v Rogeriánskom prístupe (1998), v Gestalt prístupe (2003) a nadstavbový psychoterapeutický výcvik v psychotraumatológii a metóde EMDR (Eye Movement Desenzitization and Reprocessing, 2009) a tiež nadstavbový psychoterapeutický výcvik v procesovej práci so systemickými štruktúrami (2009), známy pod názvom „rodinné konštelácie“. Dlhodobo sa venuje výberu, príprave a hodnoteniu špecialistov v oblasti psychosociálnej podpory, krízovej intervencie a manažmentu stresu.

 

Mgr. Jana Vyskočil 

Je psychologička a psychoterapeutka. Venuje sa klientom s traumou a aj po akútnej stresovej udalosti. Klientela je vekovo neobmedzená, od bábätiek až po starobu. Má za sebou dlhodobý výcvik v Gestalt psychoterapii, EMDR psychoterapii, TIR, ktoré sa venujú práci s traumou. Teraz sa učí novej metóde na uvoľnenie napätia a stresu TRE. Je súčasťou Modrého anjela, kde nadobudla hlavne praktické skúsenosti pri podpore ľudí, ktorí mali za sebou udalosť s traumatickým potenciálom. V Národnej Linke pre Ženy zažívajúce násilie sa venovala krízovej intervencii dištančnou formou a aj celkovej problematike násilných vzťahov. Niekoľko rokov pracovala ako školská psychologička na Cirkevnom konzervatóriu. V súčasnosti sa venuje vlastnej praxi a organizovaniu kurzov so zahraničnými lektormi hlavne pre liečbu a prevenciu traumy.   

V rámci Program podpory a rozvoja multidisciplinárnej spolupráce v praxi sa v téme kariérového poradenstva budeme zaoberať problematikou profesijného a osobnostného rozvoja v príprave žiakov na prvú a druhú smerovú voľbu. Predstavíme konkrétne odborné postupy a nástroje na realizáciu kariérového poradenstva v poradenskom zariadení či priamo v škole.

V rámci prvej smerovej voľby sa budeme venovať témam:

  • realizácia preventívnych programov v kariérovom poradenstve pre intaktnú populáciu,
  • preventívne programy pre špecifické skupiny žiakov, a to pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a zdravotným znevýhodnením, ako aj pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

 

Predstavíme odborné postupy pri práci s klientom v individuálnej starostlivosti so špecifickými skupinami žiakov – nerozhodnosť alebo nedostatočná motivácia k voľbe povolania, ako aj so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pri uplatňovaní princípov multidisciplinárneho prístupu.
Pozornosť upriamime na individuálnu a skupinovú prácu so špecifickou skupinou detí (zrakové postihnutie) z ohľadom na úpravu podmienok a adaptáciu vzdelávacích materiálov.

Poukážeme na diagnostiku záujmov a potrieb deti so ŠVVP, diagnostiku zručnosti potrebných pre trh práce.

V rámci druhej smerovej voľby ponúkneme inšpiratívny preventívny program pre žiakov stredných škôl a predstavíme, ako je možné pracovať so žiakom strednej školy v individuálnom poradenstve, aké metódy a postupy je možné v odbornej práci využiť.
Zároveň predstavíme námety pre metodickú pomoc a spoluprácu kariérových poradcov poradenských zariadení s kariérovými poradcami ZŠ.

 

Mgr. Lenka  Čigášová 

Absolventka jednoodborovej psychológie FF UPJŠ v Košiciach. Má 12-ročnu psychologickú prax v školstve. Pracuje v CPPPaP, pracovala aj ako školská psychologička na škole i školskom internáte. Hlavnými odbornými oblasťami, ktorými sa venuje dlhodobo a intenzívne, sú kariérové poradenstvo a Gestalt psychoterapia s prevažne dospievajúcimi a dospelými klientmi. Mimo školstva spolupracovala na viacerých projektoch v pozícii lektora.  


Mgr. Margaréta Chrienová 

V školskom poradenskom systéme pracuje od roku 1998. Je odbornou zamestnankyňou v kategórii sociálny pedagóg. Od roku 2017 je riaditeľkou CPPPaP Lučenec. V odbornej práci sa od roku 2009 intenzívne venuje problematike kariérového poradenstva, ako aj sekundárnej prevencii s rôznymi rizikovými skupinami. Je členkou Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry a Asociácie sociálnych pedagógov. Má absolvovaných niekoľko výcvikov, medziiným aj v socioterapii a mediácii.

 

PaedDr. Jozef Hlubovič 

Špeciálny pedagóg, 6 rokov pôsobí na Spojenej škole internátnej v Levoči ako učiteľ všeobecno vzdelávacích predmetov, matematika a informatika. Odborný zamestnanec – terénny špeciálny pedagóg, špecializuje sa na diagnostiku dôsledkov zrakového postihnutia žiakov a študentov z hľadiska potrieb a využívania moderných kompenzačných pomôcok, zaškoľovanie a vzdelávanie žiakov s modernými pomôckami, metodickým vedením pedagógov bežných škôl pri práci so začleneným žiakom pri tvorbe a využívaní adaptovaných vzdelávacích materiálov a kariérovým poradenstvom žiakov so zrakovým postihnutím.  V minulosti 18 rokov pracoval ako sociálny pracovník Občianskeho združenia Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska pri rozvoji zručnosti jednotlivcov so zrakovým postihnutím pre uplatnenie sa na trhu práce.

PhDr. Anna Jenčová, PhD.

Školská psychologička a dlhoročná poradenská expertka pre žiakov stredných škôl – zameriava sa  na osobnostný a emocionálny vývin u jednotlivcov, ale aj kolektívov (diagnostika, poradenstvo, nedirektívna terapia, koučing). Vo svojej odbornej práci sa okrem iného venovala neadekvátnej motivácii (zlý prístup k učeniu sa, neschopnosť sústrediť sa, nedostatočná vytrvalosť v učení, nedostatočný selfmanažment, postoj žiaka k sebe, k  škole) v súvislosti s kariérovým vývinom jedinca.


PhDr. Lenka Kubalová
 

13 rokov pracuje v CPPPaP ako špeciálny pedagóg, od roku 2019 sa intenzívne venuje kariérovému poradenstvu. Absolvovala akreditované vzdelávanie v danej oblasti, je členkou Asociácie lektorov a kariérových poradcov. V roku 2015 ukončila Sociálno-psychologický výcvik v supervízii.  

Webinár poskytne  profesionálom, ktorí prichádzajú vo svojej práci do styku s maloletými deťmi,  odborné informácie týkajúce sa vývinových zákonitostí psychického, emocionálneho a sociálneho vývinu detí najmä predškolského  a mladšieho školského veku. V rámci špecifík vývinu detí sa  účastníci webinára dozvedia, aké sú zásady verbálnej a neverbálnej komunikácie s deťmi, ako pristupovať k deťom s poruchami vo vývine, so zníženým intelektom a so špeciálnymi potrebami tak, aby výpoveď dieťaťa bola získaná objektívnym a veku primeraným spôsobom. 

Termíny: 24.11., 28.11 v čase 9:00 – 10:30/11:00.

Lektorky: PhDr. Alena Kopányiová, PhD., PhDr. Eva Smiková, PhD.

PhDr. Alena Kopányiová, PhD. 

Vyše 20 rokov pracuje ako psychologička vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave, kde sa zaoberá problematikou porúch správania a s tým spojenou prevenciou sociálno-patologických javov detí a mládeže, využívaním metód eyetrackingu a softvérového monitorovania prejavov správania v podmienkach psychologickej a pedagogickej činnosti výchovného poradenstva a prevencie. Na VÚDPaPe vedie úsek výskumu a metodického usmerňovania.  


PhDr. Eva Smiková, PhD. 

Psychologička, venuje sa vedecko-výskumnej činnosti najmä v oblasti prevencie sociálnopatologických javov, porúch správania, agresivity, šikanovania. Podieľa sa na príprave legislatívnych a koncepčných materiálov, expertíz a na metodickom vedení zariadení výchovného poradenstva a prevencie na Slovensku. Venuje sa poradenstvu, supervízii a vzdelávaniu.

Chcete získať aktuálne informácie o témach radikalizácie a extrémizmu a odniesť si poznatky o aktuálnych prístupoch k prevencii radikalizácie mládeže z pohľadu psychológie a sociálnej práce? Chcete sa dozvedieť viac o príčinách radikalizácie aj o účinných preventívnych prístupoch v prostredí školy s presahom do blízkeho sociálneho prostredia žiaka/klienta? Na stretnutí vás čaká dôraz kladený na spoluprácu čo najširšieho portfólia aktérov, ktorí sa pri svojej práci stretávajú s radikalizáciou. Zároveň obdržíte v tlačenej podobe zhrnutie informácií a poznatkov o radikalizácii a extrémizme mládeže, ktoré budú obsahom webinárov.

Lektorky: Mgr. Estera Kövérová, PhD., Mgr. Karina Andrášiková

 

Mgr. Estera Kövérová 

Od roku 2011 pôsobí v organizácii Mládež ulice ako pracovníčka s mládežou a neskôr koordinátorka programov. Vyštudovala pedagogiku a filozofiu, má PhD. zo školskej pedagogiky a za sebou 3 ročný sebapoznávací výcvik v skupinových formách korektívnej, poradenskej, reedukačnej a socioterapeutickej práce s mládežou. Okrem práce s rizikovou mládežou, medzi ktorú patrí aj mládež ohrozená radikalizáciou a extrémizmom, sa tiež venuje skúmaniu procesov, ktoré prispievajú k týmto fenoménom medzi mladými. V rokoch 2019 – 2021 pôsobila ako evaluátorka v rámci projektu Exit Europe. Ako externá expertka pre NP Štandardy vypracovala odborný postup v pedagogickej a poradenskej praxi: Prejavy radikalizácie a extrémizmu v edukačnom a poradenskom procese (VÚDPaP, 2022). 


Mgr. Karin Andrášiková 

Skúsená terénna sociálna pracovníčka a psychologička so zameraním na arteterapiu, s pracovnými skúsenosťami v rómskych komunitách, s mládežou s rizikovým správaním a rodinami v kríze. Karin spolu-realizovala projekt s cieľom zmapovania prostredia radikálnych skupín (demonštrácie, futbalové štadióny, koncerty a pod.) so zameraním na skupinovú dynamiku a identifikáciu kľúčových aktérov v procese radikalizácie. Participovala na medzinárodnom projekte Exit Europe, v ktorom sa vytvárali postupy dobrej praxe pri práci s ľuďmi inklinujúcimi k radikálnym presvedčeniam. V organizácií pracuje s mladými ľuďmi ohrozenými radikalizáciou v rámci programu Mosty (Exit Slovensko).