Dňa 2. decembra 2016 usporiadal Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie odborný workshop pre zamestnancov poradenských zariadení v rezorte školstva, zameraný na tému predchádzania násilnému extrémizmu.

Seminár bol súčasťou projektu, ktorý vypracovali a realizovali odborní pracovníci ústavu, s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a v spolupráci so Sekciou pre výchovu a vzdelávanie SK UNESCO.

Jeho cieľom bolo poskytnúť praktické rady, kedy a ako diskutovať so žiakmi a študentmi o násilnom extrémizme a radikalizácii, pomôcť učiteľom vytvoriť v triede klímu, ktoré je inkluzívna a vedie k úctivému dialógu, otvorenej diskusii a kritickému mysleniu.

Účastníci dostali na workshope aj odborné materiály uložené na USB nosiči. Okrem prekladov dvoch príručiek pre učiteľov-jednu vydalo UNESCO a druhú Rada Európy, môžu zamestnanci poradenských zariadení v rezorte školstva vo svojej odbornej a metodickej práci využívať aj samostatnú metodickú príručku vytvorenú odbornými pracovníčkami VÚDPaP.

Materiály k workshopu:

Príručka pre učiteľky a učiteľov o predchádzani násilnému extrémizmu materiál UNESCO

vudpap-prevencia-nasilneho-extremizmu-Prirucka-pre-ucitelov-o-predchadzani-extremizmu-UNESCO

Výučba kontroverzných tém – materiál Rady Európy – text

vudpap-prevencia-nasilneho-extremizmu-Vyucba-kontroverznych-tem-text

Výučba kontroverzných tém – materiál Rady Európy – obálka

vudpap-prevencia-nasilneho-extremizmu-Vyucba-kontroverznych-tem-vazba