PSYCHOLÓGIA A PATOPSYCHOLÓGIA DIEŤAŤA

ISSN: 0555-5574
EV: 3493/09

Redakcia:

Adresa: Cyprichova 42, 831 05 Bratislava,
tel. 02-4488 8313, e-mail: redakcia@vudpap.sk

Vedúci redaktor: Doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc.
Výkonná redaktorka: Mgr. Beáta Sedlačková

Redakčná rada:

František Baumgartner, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
Jiří Dan, Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku
Marián Groma, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Daniel Heller, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Irena Sobotková, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Eva Szobiová, Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy v Bratislave
Jana Vinišová, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Psychológia a patopsychológia dieťaťa je jediný recenzovaný odborný psychologický časopis, ktorý vychádza po slovensky (príspevky kolegov z ČR sú publikované v češtine). Zameriava sa na problematiku psychického vývinu detí a mládeže a na faktory, ktoré tento vývin podmieňujú. Ide najmä o školské, domáce, ale aj širšie sociálne prostredie. V centre pozornosti je štandardne prebiehajúci vývin, ale aj vývin detí s rôznymi vývinovými poruchami, detí s postihnutím, detí nadaných či sociálne znevýhodnených. Časopis uverejňuje pôvodné prehľadové, teoretické a najmä výskumné štúdie, kazuistiky, správy o odborných podujatiach i recenzie odbornej literatúry. Mnoho štúdií sa týka psychologickej problematiky súvisiacej s výchovou a vzdelávaním, so školou a školskou inklúziou. Sledujú sa tiež možnosti optimalizovať psychický vývin detí a mládeže psychologickými metódami. Viaceré príspevky sa zameriavajú na metodologickú problematiku (najmä predstavovanie nových diagnostických nástrojov). Uverejňujú sa aj príspevky z iných oblastí psychológie a z ďalších vedných odborov, ktoré skúmajú vývin a výchovou detí a mládeže. Všetky štúdie majú anglický súhrn.

Recenzný proces

Všetky príspevky posudzujú dvaja nezávislí posudzovatelia a redakcia. Ak sa vyžaduje väčšia úprava, prepracovaný článok sa posiela na revízne posúdenie. Posudzujú sa: vhodnosť príspevku pre časopis, originalita spracovania, práca s literatúrou, metodológia, diskusia a závery,  prínos pre vedu i prax, formálne aspekty textu. Recenzenti nesmú byť v konflikte záujmov, anonymita posudzovania je zaručená.

Vyhlásenie o etike publikovania

Časopis publikuje originálne texty, ktoré nesmú byť uverejnené v inom periodiku, monografii či na webovej stránke. Prípadné reprinty významných štúdií možno publikovať len so súhlasom autora a pôvodného vydavateľa. Kvalitu jednotlivých príspevkov posudzujú recenzenti a profil časopisu stráži redakčná rada zložená z odborníkov v príslušnej vednej oblasti. Dbá sa na správne citovanie prameňov a zabránenie plagiátorstvu. V prípade publikovania chybných údajov uverejní redakcia opravu, akonáhle sa o chybe dozvedela.

Časopis vychádza dvakrát ročne, jednotlivé čísla majú 100 strán.
Elektronická verzia je prístupná na: www.elis.sk
Číslo v priamom predaji 5,- €, ročné predplatné (vrátane poštovného) 11,- €

Objednávky v SR:

IES VÚDPaP, Cyprichova 42, 831 05 Bratislava
tel/fax: 02-4488 8313, e-mail: kniznica@vudpap.sk, objednávkový formulár: https://forms.gle/zvT8r2NK5D4DDSE79

Objednávky v ČR:

SUWECO CZ, s.r.o., Sestupná 153/11, 162 00 Praha 6
tel.: +420 242 459 200, fax: +420 284 821 646, e-mail: obchod@suweco.cz, objednávkový formulár: https://forms.gle/zvT8r2NK5D4DDSE79