ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

ISSN: 055-5574
EV: 3493/09

Redakcia:

Adresa: Cyprichova 42, 831 05 Bratislava,
tel. 02-4488 8313, e-mail: redakcia@vudpap.sk

Vedúci redaktor: Doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc.
Výkonná redaktorka: Mgr. Beáta Sedlačková
Jazyková redaktorka: Mgr Darina Mikolášová

Psychológia a patopsychológia dieťaťa je jediný recenzovaný odborný psychologický časopis, ktorý vychádza po slovensky (príspevky kolegov z ČR sú publikované v češtine). Zameriava sa na problematiku psychického vývinu detí a mládeže a na faktory, ktoré tento vývin podmieňujú. Ide najmä o školské, domáce, ale aj širšie sociálne prostredie. V centre pozornosti je štandardne prebiehajúci vývin, ale aj vývin detí s rôznymi vývinovými poruchami, detí s postihnutím, detí nadaných či sociálne znevýhodnených. Časopis uverejňuje pôvodné prehľadové, teoretické a najmä výskumné štúdie, kazuistiky, správy o odborných podujatiach i recenzie odbornej literatúry. Mnoho štúdií sa týka psychologickej problematiky súvisiacej s výchovou a vzdelávaním, so školou a školskou inklúziou. Sledujú sa tiež možnosti optimalizovať psychický vývin detí a mládeže psychologickými metódami. Viaceré príspevky sa zameriavajú na metodologickú problematiku (najmä predstavovanie nových diagnostických nástrojov). Uverejňujú sa aj príspevky z iných oblastí psychológie a z ďalších vedných odborov, ktoré skúmajú vývin a výchovou detí a mládeže.

Všetky štúdie majú anglický súhrn.
Časopis vychádza dvakrát ročne, jednotlivé čísla majú 100 strán.
Cena za číslo v priamom predaji je 5,- €, ročné predplatné (vrátane poštovného) 11,- €.

Objednávky v SR:
IES VÚDPaP, Cyprichova 42, 831 05 Bratislava
tel/fax: 02-4488 8313, e-mail: kniznica@vudpap.sk

Objednávky v ČR:
SUWECO CZ, s.r.o., Sestupná 153/11, 162 00 Praha 6
tel.: +420 242 459 200, fax: +420 284 821 646, e-mail: obchod@suweco.cz