PSYCHOLÓGIA A PATOPSYCHOLÓGIA DIEŤAŤA

ISSN: 0555-5574
EV: 3493/09

Redakcia:

Adresa: Cyprichova 42, 831 05 Bratislava,
tel. 02-4488 8313, e-mail: redakcia@vudpap.sk

Vedúci redaktor: Doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc.
Výkonná redaktorka: Mgr. Beáta Sedlačková

Redakčná rada:

František Baumgartner, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
Jiří Dan, Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku
Marián Groma, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Daniel Heller, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Irena Sobotková, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Eva Szobiová, Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy v Bratislave
Jana Vindišová, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Psychológia a patopsychológia dieťaťa je jediný recenzovaný odborný psychologický časopis, ktorý vychádza po slovensky (príspevky kolegov z ČR sú publikované v češtine). Zameriava sa na problematiku psychického vývinu detí a mládeže a na faktory, ktoré tento vývin podmieňujú. Ide najmä o školské, domáce, ale aj širšie sociálne prostredie. V centre pozornosti je štandardne prebiehajúci vývin, ale aj vývin detí s rôznymi vývinovými poruchami, detí s postihnutím, detí nadaných či sociálne znevýhodnených. Časopis uverejňuje pôvodné prehľadové, teoretické a najmä výskumné štúdie, kazuistiky, správy o odborných podujatiach i recenzie odbornej literatúry. Mnoho štúdií sa týka psychologickej problematiky súvisiacej s výchovou a vzdelávaním, so školou a školskou inklúziou. Sledujú sa tiež možnosti optimalizovať psychický vývin detí a mládeže psychologickými metódami. Viaceré príspevky sa zameriavajú na metodologickú problematiku (najmä predstavovanie nových diagnostických nástrojov). Uverejňujú sa aj príspevky z iných oblastí psychológie a z ďalších vedných odborov, ktoré skúmajú vývin a výchovou detí a mládeže. Všetky štúdie majú anglický súhrn.

Recenzný proces

Všetky príspevky posudzujú dvaja nezávislí posudzovatelia a redakcia. Ak sa vyžaduje väčšia úprava, prepracovaný článok sa posiela na revízne posúdenie. Posudzujú sa: vhodnosť príspevku pre časopis, originalita spracovania, práca s literatúrou, metodológia, diskusia a závery,  prínos pre vedu i prax, formálne aspekty textu. Recenzenti nesmú byť v konflikte záujmov, anonymita posudzovania je zaručená.

Vyhlásenie o etike publikovania

Časopis publikuje originálne texty, ktoré nesmú byť uverejnené v inom periodiku, monografii či na webovej stránke. Prípadné reprinty významných štúdií možno publikovať len so súhlasom autora a pôvodného vydavateľa. Kvalitu jednotlivých príspevkov posudzujú recenzenti a profil časopisu stráži redakčná rada zložená z odborníkov v príslušnej vednej oblasti. Dbá sa na správne citovanie prameňov a zabránenie plagiátorstvu. V prípade publikovania chybných údajov uverejní redakcia opravu, akonáhle sa o chybe dozvedela.

Časopis vychádza dvakrát ročne, jednotlivé čísla majú 100 strán.
Elektronická verzia je prístupná na: www.elis.sk
Číslo v priamom predaji 5,- €, ročné predplatné (vrátane poštovného) 11,- €

Objednávky v SR:

IES VÚDPaP, Cyprichova 42, 831 05 Bratislava
tel/fax: 02-4488 8313, e-mail: kniznica@vudpap.sk, objednávkový formulár: https://forms.gle/zvT8r2NK5D4DDSE79

Objednávky v ČR:

SUWECO CZ, s.r.o., Sestupná 153/11, 162 00 Praha 6
tel.: +420 242 459 200, fax: +420 284 821 646, e-mail: obchod@suweco.cz, objednávkový formulár: https://forms.gle/zvT8r2NK5D4DDSE79


PSYCHOLOGY AND PATHOPSYCHOLOGY OF CHILD

ISSN: 0555-5574
EV: 3493/09

Editorial office:
Address: Cyprichova 42, 831 05 Bratislava, SR
Tel: +421-2-4488 8313, E-mail: redakcia@vudpap.sk
Editor-in-chief: doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc.
Executive editor: Mgr. Beáta Sedlačková

Editorial board:
František Baumgartner, Faculty od Arts, University of Ostrava
Jiří Dan, Faculty of Arts and Letter, Catholic University in Ružomberok
Marián Groma, Faculty of Education, Comenius University in Bratislava
Daniel Heller, Faculty of Arts, Charles University, Prag
Irena Sobotková, Faculty od Arts, Palacký University, Olomouc
Eva Szobiová, Faculty of Psychology, Pan-European University, Bratislava
Jana Vindišová, Faculty of Philosophy and Arts, University of Trnava

Psychology and pahtopsychology of child is the only peer-reviewed scientific psychological journal published in Slovak language (articles submited by authors from Czech Republic are published in Czech language). It focuses on the topic of psychological development of children and youth and on the factors affecting it; especially on school environment, home environment and also on broader social environment. In the centre of attention is the normative psychological development but also a development of children with different developmental disorders, children with disabilities, gifted children or socially disadvantaged children. The journal publishes original research articles, review and theoretical articles, case studies, conference reports as well as book reviews. Many studies are concerned with the psychological issues connected with education, school and school inclusion. The possibilities of psychological methods to optimize the children and youth’s psychological development are also followed. Several articles are focused on methodology (especially on presenting new diagnostic tools). Articles from different areas of psychology and from different scientific disciplines that study development and education of children and youth are published too. All studies are provided with English abstract.

Review process
All submissions are reviewed by two independent reviewers and the editors. If a major revision is required, the revised manuscript is sent for further review. The following criteria are considered: suitability of the submission for the journal, originality, referencing, methodology, discussion and conclusion, contribution to science and practice, formal attributes of the text. The reviewers must not have a conflict of interest; the anonymity of the review is guaranteed.

Publication ethics statement
The journal publishes original texts that must not be previously published in another periodical, monograph, or website. In case reprinting of distinguished studies may be published only with the consent of the author and the original publisher. The quality of individual submissions is evaluated by reviewers and the journal profile is watched by the editorial board composed of experts in the relevant subject field. Correct referencing and prevention of plagiarism are paid attention to. If erroneous data is published, the editors publish the correction as soon as the error is known.

The journal is published twice a year, with page count of 100 pages per issue.
Access to the electronic version: www.elis.sk
1 issue in direct sale 5 €, annual subscription (including postage) 11 €

Orders in Slovakia:
Address: IES VÚDPaP, Cyprichova 42, 831 05 Bratislava
Tel/Fax: +421-2-4488 8313, E-mail: kniznica@vudpap.sk

Orders in Czech Republic:
Address: SUWECO CZ, s.r.o., Sestupná 153/11, 162 00 Praha 6
Tel.: +420 242 459 200, Fax: +420 284 821 646, E-mail: obchod@suweco.cz