INFORMAČNO – EDIČNÉ SLUŽBY A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie vykonáva publikačnú činnosť a poskytuje okrem iného aj informačno – edičné služby. Nájdete u nás odborné publikácie a periodiká z oblasti psychológie, pedagogiky, sociálnej práce aj medicíny. Vydávame dva druhy časopisov: Psychológia a patopsychológia dieťaťa- recenzovaný odborný časopis a Dieťa v centre odbornej pozornosti- metodicko – odborný časopis pre poradenskú prax a širšiu verejnosť.  Na Vaše otázky Vám radi odpovieme prostredníctvom e-mailovej adresy: kniznica@vudpap.sk