INFORMAČNO – EDIČNÉ SLUŽBY A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

VÚDPaP vykonáva publikačnú činnosť a poskytuje okrem iného aj informačno – edičné služby [IES].
Nájdete u nás odborné publikácie a periodiká z oblasti psychológie, pedagogiky, sociálnej práce aj medicíny.

Vydávame dva druhy časopisov: Psychológia a patopsychológia dieťaťa [PaPD] – recenzovaný odborný časopis
a Dieťa v centre odbornej pozornosti – metodicko-odborný časopis pre poradenskú prax a širšiu verejnosť.

Na Vaše otázky Vám radi odpovieme prostredníctvom e-mailovej adresy: kniznica@vudpap.sk

Služby IES
Publikačné aktitvity
Možnosť zakúpenia si psychologických testov a časopisu PaPD