VÝSKUMNÉ ČINNOSTI

Základný výskum

v oblasti psychológie a patopsychológie detí a žiakov s dôrazom na psychický, osobnostný, emocionálny, somatický a sociálny vývin detí a žiakov a rozvoj psychologickej a pedagogickej výskumnej metodológie

Aplikovaný výskum

v  oblasti vývinovej, pedagogickej, školskej, poradenskej a sociálnej psychológie so zameraním na praktické využívanie získaných poznatkov vo  výchovno-vzdelávacom procese a poradenskej praxi

Metodické, školiace a vzdelávacie aktivity

v súlade s poslaním Ústavu a s ohľadom na aktuálne poznatky psychologických a súvisiacich humanitných vied

Vývoj

štandardizácia, adaptácia, validizácia a aktualizácia potrebných diagnostických nástrojov