Mgr. Jozefína Fusek Švingálová

od roku 2014 pôsobí vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie, v rámci pôsobenia na Ústave pracovala na Národnom projekte s názvom „Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí” ako odborný zamestnanec projektového oddelenia VÚDPaP. V súčasnosti sa zaoberá zabezpečovaním metodických a školiacich aktivít pre odborných zamestnancov systému výchovného poradenstva a prevencie so zameraním sa na prácu s deťmi, kariérovým poradenstvom a problematikou výkonovej motivácie.