Home»VÚDPaP»Náš kolektív»Eva Smiková
Eva Smiková2019-10-16T16:11:44+02:00

PhDr. Eva Smiková, PhD.

psychologička, venuje vedecko-výskumnej činnosti najmä v oblasti prevencie sociálnopatologických javov, porúch správania, agresivity, šikanovania. Podieľa sa na príprave legislatívnych a koncepčných materiálov, expertíz a na metodickom vedení zariadení výchovného poradenstva a prevencie na Slovensku. Venuje sa poradenstvu, supervízii a vzdelávaniu.

Kategórie