MEMORANDÁ O SPOLUPRÁCI

2022

Memorandum o spolupráci s Katolíckou univerzitou v RK

Memorandum-VUDPaP-s-Katolickou-univerzitou-v-RK

Memorandum o spolupráci s Centrom príležitostí Valaská – ZMR

8-NP-2022-Memorandum-o-spolupraci

2021

č. 4 – 2021 Memorandum o spolupráci s PFTU v TT

4-2021-Memorandum-o-spolupraci-s-PFTU-v-TT

č. 2 NP – Memorandum o spolupráci v oblasti rozvoja kariérového poradenstva

2 NP - 2021 Memorandum o spolupráci v oblasti rozvoja kariérového poradenstva

č. 15 – Memorandum o spolupráci – Univerzita Karlova v Prahe

č.15-2021 - Memorandum o spolupráci - Univerzita Karlova v Prahe

2020

č. 4 – Memorandum o spolupráci pri realizovaní Projektu

č.-4-2020-Memorandum-o-spolupraci-pri-realizovaní-Projektu

č. 6 – Memorandum o spolupráci – MPC

č.-4-2020-Memorandum-o-spolupraci-pri-realizovaní-Projektu

č. 13 – 2020 Memorandum o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektu

č. 13 - 2020 Memorandum o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektu, prešovský kraj

2019

č.6 – Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci zabezpeč.praktickej výučby

%C4%8D.6-Dodatok-%C4%8D.1-k-zmluve-o-spolupr%C3%A1ci-zabezpe%C4%8D.praktickej-v%C3%BD%C3%BA%C4%8Dby

č.7 – Dohoda o spolupráci pri realizácii Projektu ESPAD 2019

%C4%8D.7-Dohoda-o-spolupr%C3%A1ci-pri-realiz%C3%A1cii-Projektu-ESPAD-2019

č. 9 – 2019 Zmluva o praktickej výučbe

č.-9-2019-Zmluva-o-praktickej-výučbe-

2018

č. 2/2018 – Oblasť kariérneho poradenstva

%C4%8D.2-2018-Memorandum-o-spolupr%C3%A1ci-v-oblasti-karier.poradenstva

č.4-2018 Dohoda o vzájomnej spolupráci

%C4%8D.4-2018-Dohoda-o-vz%C3%A1jomnej-spolupr%C3%A1ci

č. 14/2018 – Memorandum o porozumení

č.-14-2018-Memorandum-o-porozumení

č.17 Zmluva o spolupráci a zabezpečení praktickej výučby pre študentov UK

%C4%8D.17-Zmluva-o-spolupr%C3%A1ci-a-zabezpe%C4%8Den%C3%AD-praktickej-v%C3%BDu%C4%8Dby-pre-%C5%A1tudentov-UK

č.18-2018 Zmluva na realizáciu vedeckých štúdií v oblasti konzumácie legálnych i nelegálnych drog mládeže pre potreby monitorovania drogovej situácie v SR podľa požiadaviek EU

%C4%8D.18-2018-Zmluva-na-realiz%C3%A1ciu-vedeck%C3%BDch-%C5%A1t%C3%BAdi%C3%AD-v-oblasti-konzum%C3%A1cie-leg%C3%A1lnych-i-neleg%C3%A1lnych-drog-ml%C3%A1de%C5%BEe-pre-potreby-monitorovania-drogovej-situ%C3%A1cie-v-SR-pod%C4%BEa-po%C5%BEiadaviek-EU

2016

8A-2016 Dohoda o spolupráci pri org. exper.overovania

8A-2016-Dohoda-o-spolupr%C3%A1ci-pri-org.-exper.overovania

č.24 – Kúpna zmluva Z201646701_Z – psych. testy

%C4%8D.24-K%C3%BApna-zmluva-Z201646701_Z-psych.-testy

č.25 Zmluva o poskytovani sluzieb M7 2016

%C4%8D.25-Zmluva-o-poskytovani-sluzieb-M7-2016