Procesné štandardy odborných a odborno-metodických činností

O procesných štandardoch

Vo výchovnom poradenstve a prevencii v školstve nám chýba dôležitý oporný bod – jednotné štandardy odborných a odborno-metodických činností. Procesné štandardy majú viesť k záruke, že deti s rozmanitými potrebami a ich rodiny dostanú na celom Slovensku rovnako kvalitnú starostlivosť. Štandardy sú tvorené v záujme detí a ich rodín, ale nositeľom tejto zmeny sú všetci odborní a pedagogickí zamestnanci v školách a školských zariadeniach.

Procesné štandardy sú výsledkom práce viac ako päťdesiat interných a externých odborníkov a odborníčok z oblastí manažmentu škôl a školských zariadení, psychológie, školskej psychológie, klinickej psychológie, špeciálnej  a sociálnej  pedagogiky, logopédie, raného poradenstva, či prevencie. Okrem odborných a pedagogických zamestnancov z rezortu školstva sme spolupracovali s platformami rodičov, zástupcami akademickej sféry a kolegami z iných rezortov. Zároveň mali všetci odborní a pedagogickí zamestnanci možnosť pripomienkovať návrh procesných     štandardov, vďaka čomu sme získali a individuálne posudzovali takmer 2500 pripomienok.

V prípade otázok sa na nás môžete obrátiť na mailovej adrese: otazky.standardy@vudpap.sk.
Podporné nástroje pre implementáciu štandardov nájdete na tomto odkaze.

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie vydal pred Vianocami metodické usmernenie o procesných štandardoch odborných a odborno-metodických činností. Čo sú to procesné štandardy a pre koho je určené metodické usmernenie? Počúvajte v prvom podcaste Odborne na slovíčko TU

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR.
Súhlasím

Frekventované otázky


Pripomienkovanie procesných štandardov odborných a odborno-metodických činností 

Dňa 17.8.2020 boli na webovej stránke Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie zverejnené Návrhy procesných štandardov odborných a odborno-metodických činností. Celkový počet uverejnených štandardov bol 20.

Pripomienkové obdobie trvalo 5 týždňov, teda 17-8. – 21.9.2020. Cez online formulár sme ku každému štandardu evidovali celkovo 572 pripomienkových formulárov od 193 pripomienkujúcich subjektov. Jeden subjekt mohol vyplniť viacero pripomienkových formulárov. Každý vyplnený formulár mohol obsahovať jednu a viac pripomienok. Celkový počet pripomienok je 2.479.

Každá pripomienka z celkového počtu 2.479 bola individuálne vyhodnocovaná v rámci interného tímu expertov a v spolupráci s externými expertmi v zastúpení odborníkov z celého Slovenska.

Pri evidovaní jednotlivých pripomienok sa opakovali najčastejšie výhrady k počtu administratívnych úkonov v rámci výstupov z jednotlivých krokov procesných štandardov. Tieto sme na základe pripomienok od odbornej verejnosti  zredukovali približne o 40%.

Zároveň sa pripomienky týkali obáv z finančnej a časovej dotácie na klienta pri dodržiavaní daných procesných štandardov a priniesli otázky ohľadom praktických súvislostí s napĺňaním štandardu, ktoré v budúcnosti zodpovie vznikajúci Inštitút kvality.

Medzi pripomienkami sa objavovali aj súhlasné komentáre, celkovo tvorili 21% z celkového počtu evidovaných pripomienok. Komentáre vyhodnotené ako „iné podnety“ predstavovali 17% evidovaných pripomienok. V týchto odborná verejnosť reagovala na súčasný stav poradenského systému či legislatívy, avšak komentár nepredstavoval pripomienku k procesným štandardom. Ďalšou kategóriou sú pripomienky k procesným štandardom, ktoré nebolo možné zapracovať a predstavujú 20% evidovaných pripomienok. Počet zapracovaných pripomienok je 41%, po odčítaní súhlasných pripomienok a komentárov, ktoré sa netýkali procesných štandardov, predstavuje počet zapracovaných pripomienok 66%.

Viac o procese pripomienkovania a vyhodnotení pripomienok si môžete pozrieť v úvodnom dokumente k pripomienkovaniu a v záznamoch z webinárov:

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR.
Súhlasím
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR.
Súhlasím