ATLAS SKÚSENOSTI MULTIDISCIPLINÁRNEHO PRÍSTUPU V RÁMCI PEDAGOGICKEJ A PORADENSKEJ PRAXE

Prichádzame s ukážkami z ATLASU SKÚSENOSTÍ MULTIDISCIPLINÁRNEHO PRÍSTUPU V RÁMCI PEDAGOGICKEJ A PORADENSKEJ PRAXE. Tieto skúsenosti reflektujú prax odbornej starostlivosti o dieťa a rodinu so zameraním na multidisciplinárny prístup   naprieč celým Slovenskom.

Zber informácií a skúseností prebiehal prostredníctvom spolupráce s internými a externými expertami z cieľových inštitúcií (MŠ, ZŠ, gymnázia, CPPPaP, CŠPP, LVS, DC, MVO, inštitúcie štátnej a verejnej správy a iné) v 8 krajoch Slovenskej republiky priamo od odborníkov z praxe v časovom horizonte od roku 2019 do roku 2020.

Každá popísaná skúsenosť je jedinečná, vychádza zo špecifického prostredia konkrétnej inštitúcie a regiónu a ich individuálnych podmienok. Dané ukážky odrážajú súčasnú realitu v systéme VPaP. Vnímajúc tieto skúsenosti z reality bola potreba štandardov o to dôležitejšia. Zozbierané skúsenosti boli zdrojom pre tvorbu obsahových i procesných štandardov a často identifikovali potrebu zmeny.

Zverejnené skúsenosti z pedagogickej a poradenskej praxe sa vo všeobecnosti zameriavajú na celé spektrum tém (napr. z oblasti prevencie, diagnostiky, poradenstva, intervencie), s ktorými sa stretávajú odborníci pri poskytovaní starostlivosti deťom a ich rodinám. Pre nastavenie optimálnej odbornej starostlivosti pri špecifickej povahe práce s deťmi a rodinami je kľúčová práve multidisciplinárna spolupráca.

Spomínané dokumenty nájdete v spodnej časti stránky.

O zverejnení kompletného materiálu „SKÚSENOSTI MULTIDISCIPLINÁRNEHO PRÍSTUPU“ v pedagogickej a poradenskej praxi budeme informovať v sekcii “Aktuality” na webovej stránke, tiež na Facebookovej stránke VÚDPaPu.