ZAUJÍMA VÁS TÉMA KARIÉROVÉHO PORADENSTVA A ROZVOJ KARIÉROVÝCH ZRUČNOSTÍ?

Prostredníctvom vzdelávacieho programu Inovácie v kariérovej výchove a kariérovom poradenstve budeme spolu rozvíjať dialogické, facilitačné, supervízne a mentoringové zručnosti metodicko-koordinačnej podpory v oblasti kariérového poradenstva a výchovy na školách a v školských  zariadeniach ako aj podpory rozvoja zručností pre riadenie kariéry u detí.

V decembri 2020 začíname ďalšie kolo vzdelávaní pre 15 samostatných odborných zamestnancov CPPPaP so záujmom o tému kariérového poradenstva.
Vzhľadom na pandemickú situáciu začne vzdelávanie online formou.
Prihláste sa do 20.11. vyplnením PRIHLASOVACEHO DOTAZNÍKA.

Čo získate?

 • Inovačné vzdelávanie podľa zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v rozsahu  150 hodín (90 hodín prezenčnou formou/ 4×3 dni v priebehu 15 mesiacov a 9 mesiacov mentoring, 60 hodín dištančnou formou vrátane 30 hodín praxe)
  predpokladané trvanie september 2020- august 2022
 • certifikát z akreditovaného vzdelávania
 • vzdelávanie financované prostredníctvom národného projektu
 • podporu pre ukotvenie do role kariérového poradcu a v jej ďalšej realizácii
 • možnosť komunikovať a zdieľať s ďalšími odborníkmi v oblasti kariérového poradenstva a sieťovať sa s aktérmi z rôznych oblastí a zo sveta práce
 • podporíme Vás pri spoluvytváraní programov aplánov pre školy
 • prevedieme Vás zážitkovými metódami a podporíte jedinečnosť každého dieťaťa

Aké sú naše vstupné požiadavky?

 • ochota pracovať na sebe a otvorenosť k novým prístupom vo vzdelávaní a v poradenstve
 • podmienky účasti a ukončenia vzdelávania TU.

Výstup zo vzdelávania

Vzdelávanie nad rámec vzdelávacích stretnutí zahŕňa aj priestor na priame využitie získaných zručností v prostredí Vašej praxe v CPPPaP v spolupráci so školami . Na záver vzdelávania na základe Vašej práce s piatimi žiakmi/žiačkami a jednou skupinou žiakov vypracujete záverečnú prácu (predpokladaný rozsah je približne 4 normostrany – podrobné info dostane účastník na začiatku vzdelávania), na ktorú získate spätnú väzbu od troch členov odbornej komisie. Vzdelávanie je zakončené získaním certifikátu akreditovaného inovačného vzdelávania.

V tomto dokumente nájdete rozpísané podmienky účasti a ukončenia vzdelávania.

Prihláste sa už dnes vyplnením PRIHLASOVACEHO DOTAZNÍKA.

Ak plánujete prijať nového zamestnanca od septembra, a chceli by ste aby sa zúčastnil vzdelávacieho programu, prosím rezervujte si pre neho miesto, vyplnením prihlasovacieho formulára v mene riaditeľa/ky. Miesto motivačného listu prosím uveďte “rezervujem miesto pre nového človeka – údaje dopošleme po nástupe.

Pre nových kariérových poradcov prijatých na CPPPaP od septembra vytvoríme piatu skupinu s posunom začiatku vzdelávania od marca 2021. Bližšie informácie o mieste a termínoch konania včas zverejníme.

Vzdelávací program bude realizovaný v piatich regiónoch Slovenska lektormi s bohatými skúsenosťami v oblasti vzdelávania, kariérového poradenstva a projektového manažmentu.

Nižšie nájdete viac informácií o témach, termínoch, lektoroch a procese prihlasovania.

Témy modulových stretnutí vzdelávania kariérového poradenstva pre CPPPaP

 • Kariérový poradca ako sprievodca, jeho rola a identita
  • zmena paradigmy kariérového poradenstva od expertného prístupu ku konštruktivizmu, nové prístupy posilňujúce a aktivizujúce klienta
  • sebamotivácia, od vlastnej vízie k zapojeniu iných
  • zážitkové a tvorivé metódy v KP – nové možnosti diagnostiky potenciálu dieťaťa
 • Tvorenie partnerstiev a podpora spolupráce na školách
  • leadership zručnostizručnosti užitočné pre projektový spôsob riadenia
  • budovanie vzťahov s kolegami a učiteľmi, členmi multidisciplinárnych tímov na školách
  • špecifiká práce so skupinou, skupinová dynamika, reflexia a facilitácia ako štýl práce
 • Stratégia KP a tvorba vlastného štýlu práce v regióne
  • inšpirácie zo zahraničia a dobrá prax v oblasti koncepčného plánovania
  • metodicko-koordinačná podpora kariérovej výchovy na školách a mentoring ako nástroj sprevádzania kolegov
  • práca s informáciami a sieťovanie s inštitúciami ponúkajúcimi služby súvisiace s kariérovým poradenstvom
 • Kariérové poradenstvo ako súčasť inklúzie a práca s vlastnými zdrojmi
  • tvorba multidisciplinárnych tímov na školách + hosť z praxe
  • špecifické prístupy k rôznym cieľovým skupinám zohľadňujúce potreby dieťaťa
  • starostlivosť o seba, psychohygiena a prevencia vyhorenia

Pre koho je výcvik určený?

 • Odborní zamestnanci z CPPPaP, ktorí pracujú/budú pracovať na pozícii kariérový poradca alebo
 • Samostatní odborní zamestnanci so záujmom o tému kariérového poradenstva

Pozvánka na vzdelávania:

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR.
Súhlasím

Vzdelávací program prebieha v piatich regiónoch a je členený do štyroch vzdelávacích modulov v trvaní troch dní pod vedením odborného lektora nasledovne:

LEKTORKA PRE BRATISLAVSKÝ KRAJ:

 • Mgr. Veronika Holíková (lektorka, kariérová poradkyňa, psychologička)

Lektorovaniu aj kariérovému poradenstvu sa venujem od r.2015. Spolupracovala som pri príprave a realizácii projektov kariérového poradenstva pre ľudí bez domova (Útulok sv.Vincenta de Paul) a pre študentov strednej školy (Gymnázium Metodova).

V súčasnosti pracujem ako poradkyňa a psychologička pre jednotlivcov a páry, školím tiež softskills a vediem psychologické workshopy (témy Zvládania stresu a úzkosti, Nastavovania hraníc, Zvládania konfliktov). Ukončila som výcvik kariérového poradenstva, mediácie a psychoterapeutický výcvik proces orientovanej psychológie.

Rada sa nechávam viesť múdrosťou náhod, snov, tela, či fantázie. Zároveň dôverujem, že máme veľkú schopnosť ovplyvňovať svoje životy cez náš zámer a vytrvalosť. Teším sa, keď ľudia na vzdelávaniach so mnou navigujú svoj vlastný rast a rozvoj, preto Vás do toho budem pozývať koučingovými otázkami a facilitačným štýlom. Záleží mi tiež na priateľskej a otvorenej atmosfére. Teším sa na spoločné výzvy aj učenie a verím, že si pritom všetkom užijeme aj zábavu!

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR.
Súhlasím

BRATISLAVSKÝ KRAJ
TERMÍNY:

 1. modul: 9-11.9.2020
 2. modul: 10-12.2.2021
 3. modul: 9-11.6.2021
 4. modul: 13-15.10.2021

LEKTORKA PRE BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ:

 • Michaela Valicová  (Kariérny Kompas, kariérová poradkyňa, lektorka)

Mám deväť ročné skúsenosti v kariérovom poradenstve s rôznymi cieľovými skupinami. Štyri roky som pôsobila na Kariérnom centre Univerzity Mateja Bela. V súčasnosti pracujem pod značkou Kariérny Kompas, ktorý poskytuje poradenstvo aj pre študentov ZŠ a SŠ.

Spolupracujem s neziskovým sektorom, kde realizujem zážitkové workshopy kariérového poradenstva a individuálne poradenstvo pre mladých so znevýhodneniami. V roku 2018 som získala Národnú cenu kariérového poradenstva za prácu s mladými NEETs s viacnásobným znevýhodnením.

Svoju prácu vnímam ako poslanie a svoje nadšenie a skúsenosti rada posúvam ďalej. Ako aktívna členka Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry organizujem regionálne kluby pre širšiu komunitu poradcov na Slovensku a vediem regionálny klub v Banskej Bystrici.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR.
Súhlasím

BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ
TERMÍNY

 1. modul 7-9.10.202
 2. modul 27-29.1.2021
 3. modul 26-28.5.2021
 4. modul 29.9-1.10.2021

LEKTORKA PRE ŽILINSKÝ KRAJ:

 • Mgr. Katarína Medzihorská (Psychologička, koučka, lektorka, supervízorka)

Pracovala som ako školská psychologička v ČR a na Slovensku, v špeciálnom aj v bežnom školstve. Okrem toho som pôsobila ako psychológ a vedúca CŠPP v ČR. Momentálne vediem tím poradcov v projekte podpory mladých ľudí so znevýhodnením, kde ich aj s využitím kariérového poradenstva podporujeme k samostatnému životu. Som tiež lektorka kurzov pre tímy pedagogických aj odborných zamestnancov a pre odbornú i laickú verejnosť, na témy práca s klientom, poradenstvo, prístup zameraný na riešenie atď.

Mám komplexný psychoterapeutický výcvik v prístupe zameranom na riešenie, supervízny a koučovací výcvik, a výcvik v Brief koučingu. Som tiež certifikovaný Kids´Skills kouč (na riešenie orientovaná práca s deťmi, rodičmi a komunitou).

Do vzdelávania kariérového poradenstva chcem priniesť partnerský prístup, slobodu a radosť z objavovania silných stránok účastníkov, a tiež posilnenie ich dôvery v seba samých. Verím, že každý z nás má odpovede na svoje otázky v sebe, a dokáže si nájsť svoje vlastné riešenia na to, s čím sa v živote a v práci stretáva.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR.
Súhlasím

ŽILINSKÝ KRAJ
TERMÍNY

 1. modul 30.9.-2.10.2020
 2. modul 20-22.1.2021
 3. modul 12-14.5.2021
 4. modul 6- 8.10.2021

LEKTOR PRE KOŠICKÝ KRAJ:

 • Mgr. Michal Hacaj (Lektor, učiteľ, psychoterapeut)

Mám desať rokov praxe v oblasti školstva. Pracoval som osem rokov ako školský psychológ na gymnáziu. Jedna z mojich úloh na škole bola pomáhať žiakom s výberom vysokej školy. Organizoval som diskusie na témy, ako si vybrať vysokú školu a aké faktory vstupujú do toho rozhodovania. So žiakmi tretích ročníkov som na základe diagnostiky viedol osobné pohovory smerujúce k výberu vysokej školy alebo ďalšiemu kariérovému smerovaniu.

V súčasnosti pracujem ako psychoterapeut a prednášam na vysokej škole predmety školská psychológia a vývinové poruchy učenia a správania. V rámci svojej praxe som lektoroval celoslovenský preventívny program zameraný na prevenciu kyberšikany na školách a vzdelával som učiteľov telesnej výchovy v oblasti motivácie žiakov. Schopnosti vidieť veci z nadhľadu, hľadať praktické riešenia a tvorivosť pri riešení problémov, ktoré využívam nielen ako pilot a inštruktor bezmotorového lietania sa pokúsim priniesť aj do nášho vzdelávania.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR.
Súhlasím

KOŠICKÝ KRAJ
TERMÍNY

 1. modul 14-16.10.2020
 2. modul 17-19.2.2021
 3. modul 2-4.6.2021
 4. modul 10-12.11.2021

Ako prebieha prihlasovanie:

 1. Prihlášku môžete vyplniť už teraz cez PRIHLASOVACÍ DOTAZNÍK. Uzávierka prihlášok je 31. august 2020.
 2. Následne dostanete formulár na vyplnenie súhlasu vášho zamestnávateľa so vzdelávaním, ktorý nám zašlete.
 3. Výber uchádzačov je založený na zhodnotení odpovedí na otázky v prihlasovacom formulári a poslaní požadovaných podkladov. O výbere Vás budeme informovať.
 4. Pred vzdelávaním bude s každým vybraným frekventantom uzavretý kontrakt o spolupráci.

Bližšie informácie môžete získať  na emailovej adrese: kp.np@vudpap.sk

Ak plánujete prijať nového zamestnanca od septembra, a chceli by ste aby sa zúčastnil vzdelávacieho programu, prosím rezervujte si pre neho miesto, vyplnením prihlasovacieho formulára v mene riaditeľa/ky. Miesto motivačného listu prosím uveďte “rezervujem miesto pre nového človeka – údaje dopošleme po nástupe.

Pre nových kariérových poradcov prijatých na CPPPaP od septembra vytvoríme piatu skupinu s posunom začiatku vzdelávania od marca 2021. Bližšie informácie o mieste a termínoch konania včas zverejníme.


Kontakty:

 • pre CPPPaP: Eva Uhríková (0910186846) | Natália Városiová (0910186381)
 • pre školy: Martina Sajková (0910187207) | Ján Kvak (0910186673)
 • všeobecne KVa KP Katarína Štukovská (0910187523)
 • všeobecne dlhodobé vzdelávania Katarína Zjavková (0910185343)