Psychologická prevencia a liečba detí a adolescentov druhého stupňa pre odborných pracovníkov – podľa princípov KBT

Je určená pre:  Odborných zamestnancov v rezorte školstva  na pozíciách Psychológ, Školský psychológ, Špeciálny pedagóg, Liečebný pedagóg a Sociálny pracovník.

Počet účastníkov: 25

Organizácia vzdelávania: 500 lektorských hodín. Okrem týchto 500 hodín na výučbe sa u účastníkov predpokladá samostatné štúdium literatúry, konceptualizácia a vedenie prípadov a ich prezentácia na supervízii.

Vo výuke sa predpokladá 8 blokov trvajúcich 4 dni. Počet hodín na jeden blok 40.

Celkovo 320 hodín prezenčne a 180 hodín online a feedback.

Rozvrh na jednotlivé roky:

2020 – tri štvordňové stretnutia utorok-piatok

2021 – tri štvordňové stretnutia utorok-piatok

2022 – dve štvordňové stretnutia utorok-piatok

Vysvetlenie pojmov

Psychologická liečba na rozdiel od rôznych psychoterapeutických prístupov  striktne vychádza z medicíny založenej na dôkazoch a teda používa postupy, ktorá preukázali svoju účinnosť v znáhodnených kontrolovaných štúdiách. Vzhľadom k orientácii kurzu bude vychádzať z teoretických princípov a postupov kognitívne behaviorálnej terapie.

Druhý stupeň starostlivosti predstavuje psychologickú liečbu, ktorá nasleduje po prvom stupni, ktorý sa uskutočňuje v primárnej starostlivosti v ambulanciách lekárov pre deti a dorast. Tretím stupňom je špecializovaná liečba vyžadujúca ukončenie certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia, alebo zapísaní do zoznamu psychoterapeutov.

Obsah štúdia:

 1. Teoretická výučba
 2. Nácvik praktických spôsobilostí a skúsenosť na sebe
 3. Supervízne vedenie

Ukončenie kurzu záverečnou skúškou pred trojčlennou komisiou.

Obsah záverečnej skúšky

 1. Prezentácia kazuistiky
 2. Skúška z teoretických vedomostí
 3. Skúška z praktických spôsobilostí pomocou hrania rolí

Lektorský zbor

Vedúci kurzu: doc PhDr. Miloš Šlepecký CSc. PhDr. Antónia Kotianová PhD. Ďalší lektori podľa jednotlivých preberaných tém.

Materiály: Preklad knihy Stallard (2002) Správne myslieť znamená dobre sa cítiť.  Praško a kol. (2019) Princípy a metódy kognitívne behaviorálnej terapie.

Program kurzu

1 blok Základy kognitívne behaviorálnej terapie, jej historický vývoj a súčasnosť.  ABC model, behaviorálna analýza, funkčná analýza.  Ciele terapie. Meranie efektu psychologickej prevencie a liečby. Nadviazanie terapeutického vzťahu s dieťaťom, nadviazanie vzťahu s rodičmi alebo opatrovníkmi, pedagógmi, začlenenie psychologickej liečby do celkového managementu dieťaťa, multidisciplinárny prístup.

 1. blok Kognitívna analýza, automatické myšlienky, predpoklady, kognitívna reštrukturácia. Vedenie terapeutického rozhovoru, vytvárania vzťahu, empatia, motivačný rozhovor, zvládanie prenosových a protiprenosových mechanizmov, empatická konfrontácia. KBT liečba špecifických fóbií, školskej fóbie.
 2. blok Ovplyvňovanie arousalu, relaxačné postupy u detí a adolescentov, sugestívne postupy, postupy všímavosti, využitie spätnej väzby, techniky práce s telesnými symptómami, KBT somatoformných porúch u detí.
 3. blok Behaviorálna modifikácia, pozitívne a negatívne posilnenie, vytvorenie nového správania, režimy posilnen ia. Liečba porúch správania u detí. Dyadické poradenstvo, rodinný systém, vzťah rodič dieťa, výchovné štýly. Prístup potvrdzujúci a nepotvrdzujúci správanie dieťaťa zo strany dospelých, určovanie hraníc.
 4. blok Kognitívne behaviorálna terapia u emocionálnych porúch. Psychologická terapia, sociálnej fóbie, panickej poruchy, iných úzkostných porúch.
 5. blok Využitie skupinových kbt techník. Edukácia u deti, rodičov a učiteľov, využitie kbt pri práci so školskou triedou,  triednym učiteľom a s pedagógmi, vytváranie spojenectva. Využitie nových foriem terapie pomocou internetu, telefonických konzultácií, edukačných materiálov. KBT v online priestore, závislosť na internete, kyberšikana .Zvládanie šikany a agresivity.
 6. blok Jadrové predpoklady, jadrové schémy . Depresia v detskom veku. Prevencia, zachytenie a liečba dysharmonického vývoja osobnosti. Zvládanie sebapoškodzujúceho spravania, suicidality a závislostí.
 7. blok Liečba ADHD, pervazívnych porúch v detstve a adolescencii blok KBT u vývinových porúch učenia a reči. Záverečné skúšky.

Štruktúra vyučovacieho dňa

I. deň: 8.00 – 8.30 prezentácia účastníkov, komunita, info o aktvite, predstavenie, spätná väzba od účastníkov, dianie medzi jednotlivými blokmi

8.30 – 9. 30 teoretický  výklad, praktické cvičenia

9.30 – 9. 45 prestávka

9.45 -11 00 teoretický  výklad, praktické cvičenia

11 00 – 11 15 – prestávka

11 15 – 12 30  teoretický  výklad, praktické cvičenia

12 30 – 13 30 obed

13 30 – 14 45 teoretický  výklad, praktické cvičenia

14 45 – 15 00 prestávka

15 15 – 16 30 teoretický  výklad, praktické cvičenia, supervízia kazuistík

16 30 – 16 45   prestávka

16 45 – 18 00  teoretický  výklad, praktické cvičenia, supervízia kazuistík, spätná väzba

Prihlášky: Prihlasovanie prebieha do  31.12.2019 23:59 cez online formulár https://forms.gle/GYciJb4HXyBSzm3aA