Praktické techniky práce s deťmi

 Nosné témy programu sú : Rola ako prienik osobnosti a systému,vytváranie vzťahov, vzťahová dynamika, prenos-protiprenos; Komunikácia s dieťaťom, práca s motiváciou, motivačné rozhovory, poradenský proces; Techniky práce s telom a prežívanie; Dyadické poradenstvo, rodinný systém, Rodič-dieťa; Skupinová práca deti a adolescenti, zvyšovanie kompetencií učiteľov, Školské prostredie; Vzťahy Učiteľ-žiak, klíma v triede a zmena, šikana, násilie, spolupráca; Emočné problémy, regulácia správania, problémy viazané na výkon – podľa symptomatológie; Kognitívne a behaviorálne vzorce; Etika a reflexívna prax

 Lektori : Mgr. Vadimír Hambálek, Mgr. Zuzana Zimová, Mgr. Marta Špáleková, Mgr. Katarína Medzihorská, Mgr. Katarzyna Korda Jedzoková, Mgr. Zuzana Tatárová – zoznam nie je finálny.

 Je určená pre:  Odborných zamestnancov v rezorte školstva  na pozíciách Psychológ, Školský psychológ, Špeciálny pedagóg, Liečebný pedagóg a Sociálny pracovník.

Počet účastníkov: 20

Stretnutia s rôznou dĺžkou od 2 do 5 dní , súćasťou každého kurzu je online vzdelávanie. 

Rok 2020  – 180h  (cca dve päťdnové stretnutia, jedno trojdňové plus online vzdelávanie, feedback a supervízia)

Rok 2021 – 180h

Rok 2022 – 140h

 Zložky programu: 

Kids Skills a základy Terapie zameranej na riešenie

Hlavnou zložkou výcviku je praktický tréning prístupu zameraného na riešenie pri práci s deťmi, rodičmi a komunitou. Východiskom je model Kids‘ Skills vytvorený Dr. Benom Furmanom a jeho spolupracovníkmi vo Fínsku.

Účastníci si model zažijú na sebe (sebaskúsenosť), praktickým spôsobom sa zoznámia s “filozofiou” celého prístupu a budú mať možnosť trénovať jednotlivé zručnosti. Pri supervízii budú mať účastníci príležitosť priniesť vlastné prípady z praxe a získať nové podnety.

 Hrová terapia a filiálna terapia (cca 150h)

Považuje sa za jedinečnú stratégiu práce s dieťaťom. Je pre deti to isté, čo poradenstvo, či psychoterapia pre dospelých. Hra je pre deti prirodzený spôsob komunikácie, presne tak, ako je pre dospelých prirodzeným spôsobom komunikácie rozprávanie. V herni sa hračky používajú ako slová a hra je rečou dieťaťa. Deťom sú v terapii hrou poskytnuté špeciálne hračky, ktoré im umožňujú vyjadriť to, čo sa im ťažko vyjadruje slovami. Certifikát v Hrovej Terapii môžete zísať po absolvovaní supervízie vo vlastnej réžii.

Mindfulness / Všímavosť

Mindfulness – všímavosť je umenie vedome zamerať pozornosť k prítomnému okamihu, s otvorenou mysľou a bez hodnotenia. V skratke  – je bytím tu a teraz.  Kurz je naplnený informáciam a praktickými nácvikmi ktoré sú odvážne a láskavé zároveň. Naučíte sa praktické metódy upokojenia mysle, ako byť viac v ontakte so svojim telom a užívať si život tu a teraz. Tréning zahŕňa praktické mikrotechniky použiteľné pri práci s deťmi a v školskom prostredí.

 Motivačné rozhovory a Vzťahová väzba

Motivačné rozhovory sú teraputickým a komunikačným prístupom zameraným na podporu vnútornej motivácie ľudí pri zmene správania.metóda má klinicky overenú účinnosť a využíva sa v sociálnej, zdravotníckej, pedagogickej oblasti, v súdnictve, vo firmách a aj iných kontextoch. Napr. Pri práci s deťmi a mládežou.

Oboznámenie sa s praktickým využitím teórie vzťahovej väzby, ponúknuť pochopenie súvislostí medzi typom vzťahovej väzby a správaním dieťaťa. Náčrt účinných poradenských a terapeutických postupov pri práci s deťmi s poruchou vzťahovej väzby.

Prihlášky: Prihlasovanie prebieha do  31.12.2019 23:59 cez online formulár https://forms.gle/GYciJb4HXyBSzm3aA