Metódy korektívnej práce s klientom v kontexte výchovy a vzdelávania – podľa SUR

Výcviky v   skupinových formách korektívnej práce s mládežou s poruchami správania sa na Slovensku/ v Československu systematicky realizujú od roku 1978, za toto obdobie mali viac ako 300 absolventov, ktorí aktívne pôsobia v oblasti porúch správania detí a mládeže.

Program SUR je založený na výcvikovom modeli spojenom s jeho zakladateľmi Skálom, Urbanom , Rubešom.  Jeho princíp spočíva v intenzívnej výcvikovej práci v komunite a malých skupinách, ktoré vedú vždy 2 lektori  – muž a žena.

Je určený pre:  Odborných zamestnancov v rezorte školstva  na pozíciách Psychológ, Školský psychológ, Špeciálny pedagóg, Liečebný pedagóg a Sociálny pracovník.

Počet účastníkov: 24

Rozvrh na jednotlivé roky:

2020  – 2 päťdňové stretnutia, jedno 3 dňové,  jedno 2 dňové stretnutie

2021 – 2 päťdňové stretnutia , jedno 3 dňové,  jedno 2 dňové stretnutie

2022 – 2 päťdňové stretnutia, jedno 3 dňové a záverečný  víkend

 Forma kontinuálneho vzdelávania:

Prezenčná forma cca 480h a dištančná forma 20h

Lektori: PhDr. Miroslava Bojarová, PhDr. Eva Smiková, PhD., doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD., Prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD.

Obsah programu:

 Modul 1 Zážitkový výcvik sebapoznávania

Sebapoznanie a jeho význam – Rozpoznávanie kritických momentov v prenosovom vzťahu voči

klientom, systematické plánovanie vlastného  sebarozvoja. Biografické zdroje a kľúče sebapoznania – ovládanie  kauzálnych faktorov  sociálneho a psychického vývinu a ich aplikovanie na identifikáciu rizík vo vývine detí a mládeže. Behaviorálne vzorce a ich pôvod – analýza zdrojov behaviorálnych vzorcov správania. Odhaľovanie a stimulácia potenciálu detí a mládeže s poruchami správania.

 Modul 2 Agresia a agresivita, sexuálne násilie

Agresivita  ako  všeobecná reaktívna  výbava rozpoznávanie kritických momentov  vo vývine detí a mládeže v oblasti agresivity a agresie. Agresia a jej podoby  Systematické plánovanie vlastného sebarozvoja v  práci s agresiou v jej rôznych podobách a zvládnutie  práce s deťmi a mládežou v oblasti agresie. Sexualita a sexuálne násilie práca s deťmi a mládežou  v oblasti  sexuality a cielená práca s rozvojom zdravých postojov k sexualite.  Vedenie cielenej prevencie sexuálneho násilia.

Modul 3 Poruchy správania a dissociálny vývin

Rizikové správanie  jedinca  a etiológia dissociálneho  správania rozpoznávanie kritických momentov rizikového vývinu, porozumenie  príčinám zlyhávania mladých ľudí a etiológii dissociálneho   správania. Poruchy správania absolvent vzdelávania spoľahlivo identifikuje poruchy  správania a diferencuje ich subkategórie. Rizikové správanie v skupine a práca so skupinou absolvent vzdelávania správne analyzuje skupinové procesy a pozná charakteristiky skupinových dissociálnych aktivít a je spôsobilý ich efektívne zvládať

Modul 4 Vybrané metódy skupinovej práce

Intrapsychická a interpersonálna dynamika rozlišovanie a uplatňovanie intrapsychických a interpersonálnych faktorov  dynamiky psychického a sociálneho vývinu v práci  s  deťmi   a dospievajúcimi.

Režimový systém – permisivita  vs. disciplinarita princípy, indikácie a kontraindikácie režimového

systému v polaritách permisivita  disciplinarita. Skupinová  dynamika  malej  a veľkej  skupiny rozlišovanie a    hlbšie porozumenie  faktororom skupinovej dynamiky a schopnosť s nimi účinne pracovať. Sociometria a jej potenciál  – princípy sociometrie a ich uplatňovanie s dôrazom na etické aspekty posudzovania vzťahov v skupine.

Modul 5 Expresívne prístupy v práci s deťmi a mládežou

Artefiletika a arteterapia, muzikoterapia a jej modifikácieOvládanie kauzálnych faktorov sociálneho a psychického vývinu a ich aplikácia v identifikácii rizík vo vývine detí a mládeže. Psychodráma a modelovanie rol – Metódy psychodrámy , hrania rol a  ich efektívne využitie v prospech zdravého vývinu detí a mládeže. Relaxačné postupy a pohybové aktivityRelaxačné postupy, poznanie ich rizík a ich  zmysluplné včlenenie do korektívneho programu pre deti a mládež.

Výberové konanie pre tento program sa bude konať  29-31.1.2020 v priestoroch VÚDPaP

Prihlášky: Prihlasovanie prebieha do  31.12.2019 23:59 cez online formulár https://forms.gle/GYciJb4HXyBSzm3aA