Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov pre systém VPaP

Hlavným cieľom tejto aktivity je vyškoliť prostredníctvom inovačného vzdelávania 1 718  pedagogických a odborných zamestnancov v témach: sociálno-psychologický výcvik, vzdelávanie v terapeutických metódach, supervízia v poradenských činnostiach a kariérová výchova a kariérové poradenstvo.

Dlhodobé vzdelávanie v SPV: inovácie vo výchovnom poradenstve a prevencii prostredníctvom multidisciplinárnej spolupráce
Dlhodobé vzdelávanie v terapeutických metódach
Kariérová výchova a kariérové poradenstvo
Dlhodobé vzdelávanie v supervízii