Multidisciplinárna spolupráca v systéme výchovného poradenstva a prevencie (sociálno-psychologický výcvik)

Sociálno-psychologický výcvik sa zameriava na rozvoj multidisciplinárnej spolupráce prostredníctvom individuálnej sebaskúsenosti a reflektovania rozmanitých prístupov vo svojej praxi.  Zažijete spoluprácu v multidisciplinárnych tímoch, ktorá uľahčuje vytvorenie prostredia pre výchovu a vzdelávanie všetkých detí.  Rozviniete svoje zručnosti v práci s inovatívnymi stratégiami v prostredí  školskej triedy, špeciálneho výchovného zariadenia, v CPPPaP aj v CŠPP. Pri ich aplikácii vám bude počas celej doby  výcviku poskytovaný mentoring a koučing od lektorov výcvikových skupín.

Sociálno-psychologický výcvik bude realizovaný ako inovačné vzdelávanie podľa zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v rozsahu  350 hodín (180 hodín prezenčnou formou/6 trojdňových stretnutí, 170 hodín dištančnou formou). Vzdelávanie a ubytovanie   počas dní výcviku bude hradené z NP Štandardy. Každý frekventant po absolvovaní výcviku získa certifikát.

Témy výcviku

 • Multidisciplinárny prístup a identita v multidisciplinárnom systéme
 • Inakosť ako zdroj pozitívnej zmeny
 • Komunikácia a vytváranie partnerstiev
 • Leadership v multidisciplinárnom systéme a práca so skupinou
 • Stratégie zvládania náročných situácií a riešenie konfliktov
 • Dlhodobé vytváranie vzťahovej spolupráce v systéme výchovného poradenstva a prevencie

Kto môže byť frekventantom výcviku?

 • Pedagogickí a odborní zamestnanci zo základných škôl, špeciálnych základných škôl, gymnázií
 • Odborní zamestnanci z CPPPaP, CŠPP, diagnostických centier, reedukačných centier, liečebno­-výchovných sanatórií

Vstupné požiadavky pre frekventantov

 • ukončené VŠ vzdelanie druhého stupňa humanitné a spoločenské vedy,  minimálny kariérový stupeň: samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec
 • ochota pracovať na sebe a otvorenosť k novým prístupom vo vzdelávaní a v poradenstve
 • V záujme podpory vytvárania multidisciplinárneho tímu uvítame, ak sa zo škôl  a ŠVZ prihlásia minimálne dvaja uchádzači o vzdelávanie, z CPPPaP a CŠPP minimálne jeden uchádzač.

Ako prebieha prihlasovanie a splnenie kritérií k výberu

 1. Vyplnenie prihlášky na vzdelávanie cez PRIHLASOVACÍ DOTAZNÍK. Prihlasovanie bude otvorené do 28.2.2020
 2. Zaslanie súhlasu vášho zamestnávateľa so vzdelávaním. Formulár vám bude čoskoro sprístupnený
 3. Po finalizácii výberového procesu bude s každým vybraným frekventantom uzavretý kontrakt o spolupráci.

Pre bližšie informácie môžete kontaktovať PhDr. Vladimíru Hulínovú, PhD.  na emailovej adrese: spv.np@vudpap.sk


Kontakty:

 • sociálno-psychologické výcviky: Vladimíra Hulínová (0910186072)
 • terapeutické metódy: Katarína Drlíková (0910186890)
 • supervízia: Petronela Blahovcová (0910 185 203)