Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve v školách

 Chcete u žiakov rozvíjať mäkké zručnosti potrebné pre život, posunúť vpred seba a inšpirovať kolegov?

 Prostredníctvom vzdelávacieho programu „Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve v školách* budete mať možnosť rozvíjať svoje kľúčové kompetencie, ako napr. plánovanie, či budovanie vzťahov, ktoré sú potrebné pre ďalší profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov.
Porozumiete tomu, kde sú dôležité body kariérového poradenstva a výchovy počas života dieťaťa a ako sú prepojené na jeho psychologický a sociálny vývin a zistíte, ako efektívnejšie realizovať stratégie a aktivity spojené s KV a KP. Cieľom vzdelávania je prostredníctvom jeho účastníkov prispieť k rovnosti šancí a rozvoju potenciálu u všetkých detí, s ohľadom na ich individuálne potreby.

Vzdelávania budú prebiehať vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska a podporovať vznik funkčných vzťahov a multidisciplinárnych tímov nielen na školách, ale aj medzi školami a ostatnými zložkami výchovného poradenstva a prevencie. Odporúčame preto zapojenie viacerých účastníkov z jednej školy.

Čo získate prihlásením sa?

 • Certifikát z akreditovaného inovačného vzdelávania „podľa zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch”, financovaného prostredníctvom národného projektu, ktoré Vás oprávňuje na 3%-ntý príplatok profesijného rozvoja v rozsahu 50 hodín (32 prezenčne, 10 dištančne, 8 hodín prax)
 • možnosť vyskúšať si moderné zážitkové metódy a získať praktické nástroje pre včlenenie kariérovej výchovy do výchovno-vzdelávacieho procesu, vďaka čomu prepojíte vo svojej práci teóriu s budúcim pracovným životom svojich žiakov
 • príležitosť spoznať sa a komunikovať s odborníkmi a nadšencami v oblasti kariérového poradenstva
 • okrem rozvoja žiakov pod vedením odborných lektorov zlepšíte aj svoje profesijné zručnosti v oblasti plánovania, komunikácie a budovania vzťahov
 • Škola zapojením viacerých účastníkov získava tím ľudí schopný prinášať inovatívne metódyrozvíjať vďaka nim potenciál ostatných zamestnancov cez aktualizačné vzdelávania.

Prihláste sa už dnes vyplnením PRIHLASOVACEHO DOTAZNÍKA.
Prihlasovanie je stále možné, ďalšie kolo vzdelávaní začne v novom školskom roku.
Prihlasovanie je otvorené aj pre stredné odborné školy.

 Témy a obsah vzdelávania

Na vzdelávaní pokryjeme tieto témy:

 • Kariérová výchova v meniacom sa svete
 • Cielená a rešpektujúca komunikácia
 • Spolupráca a budovanie vzťahov
 • Tvorivé metódy v kariérovej výchove a poradenstve
 • Plánovací proces a vytváranie koncepcie v kariérovej výchove

Obsahovo vzdelávací program nadväzuje na existujúce prístupy v oblasti kariérového rozvoja a rozširuje ich o inovatívne prvky kariérovej výchovy, reálne príklady dobrej praxe a zážitkové metódy, ktoré si budete môcť prakticky vyskúšať. Doplnením sú aktuálne dáta z vývoja meniaceho sa sveta trhu práce.

Zahŕňa tiež témy socio-emocionálneho vývinu dieťaťa a rozvoja životných zručností a iných zručností formovaných od raného veku.

Formou a obsahom sa vzdelávací program sústredí na rozvoj kľúčových kompetencií, ako napríklad spolupráca a budovanie vzťahov na interdisciplinárnej úrovni, rešpektujúcu a cielenú komunikáciu, zručnosti v nenásilnej komunikácií, schopnosť poskytovať spätnú väzbu, facilitáciu a schopnosť efektívneho plánovania v oblasti kariérovej výchovy a jej štruktúry v rámci vzdelávacích osnov.

Výstup zo vzdelávania

Vzdelávanie nad rámec vzdelávacích stretnutí zahŕňa aj priestor na priame využitie získaných zručností v prostredí Vašej školy. Na záver vzdelávania na základe Vašej práce s jedným žiakom a jednou žiačkou vypracujete záverečnú prácu (jej kritériá pripravujeme, predpokladaný rozsah je minimálne 2 normostrany), na ktorú získate spätnú väzbu od troch členov odbornej komisie. Vzdelávanie je zakončené získaním certifikátu.

Lektori a termíny

PaedDr. Michaela Bubelíniová, PhD. (Lektorka, koučka, mentorka, facilitátorka, konzultantka v oblasti ľudských zdrojov)

V rozvoji ľudí a tímov pôsobím viac ako 15 rokov. Mám skúsenosti z práce s rôznorodými cieľovými skupinami: od detí a študentov (najmä učiteľstva, sociálnej práce  a psychológie), cez  učiteľov a pracovníkov v neziskových a mimovládnych organizáciách až po pracovníkov súkromného sektora. Formovali ma tiež pracovné skúsenosti z rôznych prostredí a kultúr: pôsobila som na základnej škole ako učiteľka, na vysokej škole ako odborná asistentka a ako konzultantka, lektorka a koučka v súkromných firmách a neziskových organizáciách.

Vo svojej práci vychádzam z prístupov psychoterapie orientovanej na človeka (PCA) a tiež integratívneho koučingu (podľa International Coach Federation – ICF), v oboch som oficiálne certifikovaná. Okrem toho mám vzdelanie aj v oblasti diagnostiky: individuálnej (Hogan assessment) aj tímovej (The Rocket model), ktoré mi pomáhajú nadizajnovať rozvoj tak, aby bol čo najužitočnejší. Som aj spoluautorkou publikácií „Učíme (sa) zážitkom“ a “Životné zručnosti a ako ich rozvíjať”.

V rámci rozvojových aktivít ponúkam účastníkom podporu pri objavovaní najlepšej verzie samého seba. Verím, že všetci ľudia, vedia vďaka vhodnej podpore zvládnuť aj veľmi náročné situácie a výzvy. Jedným z mojich obľúbených prístupov k rozvoju je zážitkové učenie sa prostredníctvom vlastných skúseností a ich následnej reflexie. Aj preto sa snažím počas tréningov a workshopov vytvárať príležitosti na takýto typ objavovania.

 Mgr. Rastislav Ollé (Lektor, sociálny pracovník, facilitátor, inštruktor)

S deťmi, mládežou a dospelými  pracujem viac ako 15 rokov.

Venoval som sa deťom a mládeži na školách, klientom v liečebno-výchovnom sanatóriu, dennom psychiatrickom stacionári či domove sociálnych služieb a pracoval som s viacerými marginalizovanými skupinami: deťmi a dospelými so zdravotným postihnutím, deťmi z detských domovov, dospelými so závislosťou. Vediem adaptačné kurzy pre žiakov ZŠ a SŠ a som súčasťou tímu lektorov akreditovaného školenia zážitkovej pedagogiky pre MO Plusko.

Moje odborné pôsobenie vychádza z pedagogiky zážitku a kreatívnej pedagogiky. Opieram sa aj o poznatky získané vo výcviku Systemickej terapie V. Satirovej a Strategickej systemickej psychoterapie s prístupom zameraným na riešenie.

Venujem sa témam spätnej väzby, medziľudských vzťahov a fenoménu „emočnej banky“. Verím, že sedliacky rozum a intuícia sú najlepším kompasom na ceste životom.

Mgr. Michal Horváth (Lektor, učiteľ, kariérový poradca, inštruktor zážitkovej pedagogiky (ZP))

S deťmi a mládežou pracujem na rôznych pozíciách už viac ako 17 rokov.
Som certifikovaný inštruktor zážitkovej pedagogiky (Mo Plusko),  absolvoval som certifikovaný výcvik zážitkového kariérového poradenstva „Navigácia v povolaní“ a  kurz pedagogických lídrov v Komenského inštitúte.  Ako lektor vediem rôzne druhy worshopov (kariérové poradenstvo, osobnostný rozvoj…) najmä pre neziskové organizácie, ktoré pracujú s deťmi (napr. program Buddy nadácie Provida). Pôsobím ako školiteľ v preventívnom programe Orientačné dni, realizujem zážitkové akcie a participujem na vedení adaptačných kurzov pre žiakov ZŠ a SŠ v MO Plusko.
Okrem toho som autorom projektu „Brúsenie diamantu“, ktorý mal za cieľ rozvíjať žiakov končiacich ročníkov po osobnostnej aj odbornej stránke, spoluautorom publikácie „20 inšpiratívnych učiteľských príbehov – ako meníme školstvo z dola“ (Komenského inštitút) a spoluorganizátorom vzdelávacej konferencie Lepidlo, ktorá prepája svet biznisu a školy.

Mojim obľúbeným prístupom je zážitková pedagogika. V oblasti kariérového poradenstva pracujem s metódou zážitkového kariérového poradenstva od Thomasa Dienera, pri práci s deťmi a mladými vychádzam z preventívneho systému dona Bosca, zakladateľa rehole Saleziánov, ktorá sa primárne venuje práci s mladými.

Napĺňa ma rozvíjať potenciál človeka v bezpečnom prostredí plnom dôvery. Bol som svedkom mnohých „zázrakov“ u mladých ľudí, ktorí nakoniec našli svoje smerovanie a miesto v živote. Tieto zázraky boli postavené na princípoch tvrdej práce na sebe, autentickosti, dôvery, viery v schopnosti toho človeka, motivácií a počúvaní. Pozývam vás tieto princípy zažiť.

Ing. Katarína Knežová (Lektorka, HR špecialistka, poradkyňa, koučka,  mentorka)

Väčšinu svojej kariéry som pracovala v korporátnych spoločnostiach v oblasti bankovníctva  a energetiky. Viedla som rôzne tímy: predajcov, manažérov, špecialistov, vzdelávačov. V biznise som bola pri tvorbe adaptačných procesov a rozvojových školení pre zamestnancov. Bola som súčasťou tímov pre talentové programy. Ako lektor som viedla tréningy na rozvoj mäkkých zručností. Pri každodennej práci s ľuďmi som pochopila, že každý z nás je výnimočný, má v sebe potenciál a vie rásť. Naučila som sa pri tom byť trpezlivá, zrozumiteľná a inšpiratívna.

V oblasti rozvoja ľudí som si postupne dopĺňala a stále si dopĺňam odborné vzdelanie. Nadobudnuté odborné poznatky prepájam s rokmi vlastnej praxe. Ku každej práci pristupujem individuálne a s rešpektom vzhľadom na dané konkrétne požiadavky zadávateľa.

V oblasti kariérového poradenstva pracujem hlavne s individuálnymi klientmi (poradca, kouč, mentor) a ako externý lektor pre viaceré spoločnosti.

Termíny

Vzdelávací program aktuálne prebieha v každom kraji vo viacerých skupinách. Každá skupina (max. 20 účastníkov) absolvuje 4 dni vzdelávacích stretnutí. Všetky súčasné termíny vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu prebiehajú úspešne v online podobe a sú plnohodnotnou alternatívou za prezenčnú formu vzdelávaní. Nové termíny stretnutí pre nasledujúce skupiny priebežne aktualizujeme.  V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať na mailovej adrese kv.np@vudpap.sk.

Skupiny v školskom roku 2021/2022 otvárame nasledovne:
október – 1.polovica mesiaca: 1 skupina
november – postupne: 3 skupiny
december – 1.polovica decembra: 2 skupiny

Termíny sa rýchlo zapĺňajú, ak si chcete vybrať termín začiatku Vašej skupiny, prihláste sa čo najskôr.

Pre koho je vzdelávanie určené?

Program je určený pre pedagogických a odborných zamestnancov kategóriách: vychovávateľ, pedagogický asistent, školský špeciálny pedagóg, školský psychológ, sociálny pedagóg, liečebný pedagóg, školský logopéd a učiteľ (podkategórie učiteľa: učiteľ materskej školy, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy, učiteľ strednej školy, učiteľ strednej odbornej školy).

Podmienky a proces prihlásenia

 1. Prihlášku môžete vyplniť už teraz cez PRIHLASOVACÍ DOTAZNÍK. O prijatí, resp. ďalších krokoch Vás budeme informovať približne do 2 týždňov od odoslania
 2. Následne dostanete zmluvu na vyplnenie súhlasu vášho zamestnávateľa so vzdelávaním, ktorú nám podpísanú zašlete.
 3. Výber uchádzačov je založený na splnení kvalifikačných predpokladov podľa príslušnej legislatívy pre danú kategóriu a podkategóriu pedagogického a odborného zamestnanca. Nášho vzdelávania sa môže zúčastniť iba pedagogický a odborný zamestnanec, ktorý je zaradený minimálne do kariérového stupňa: “samostatný pedagogický alebo odborný zamestnanec”

Podmienkou pre prihlásenie sa a absolvovanie vzdelávania – získanie záverečného certifikátu – je 80%  účasť na prezenčnej časti vzdelávania a 100% účasť na dištančnej časti a splnené a odovzdané všetky úlohy v dištančnom vzdelávaní, odovzdanie záverečnej práce v rozsahu 3 normostrany (v tlačenej aj elektronickej podobe – formát PDF) minimálne 1 mesiac pred konaním jej záverečnej prezentácie pred 3-člennou odbornou komisiou.

Bližšie informácie môžete získať  na emailovej adrese: kv.np@vudpap.sk

Informačné video o vzdelávacom programe

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR.
Súhlasím

Vzdelávanie pre Vás pripravili

PaedDr. Ján Kvak, interný expert

Vo vzdelávaní pôsobím od roku 2006, som vyštudovaným učiteľom dejepisu a francúzskeho jazyka. V školstve som prešiel viacerými pozíciami:  riaditeľ súkromnej základnej francúzskej školy a gymnázia, lektor cudzích jazykov, vedúci manažér jazykovej školy, učiteľ ZŠ, GYM a SPŠ. Pôsobil som aj ako člen poradného tímu ministra školstva pre VŠ novelu v roku 2011, člen Študentského pôžičkového fondu a predseda rady Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov.
Počas pôsobenia na ZŠ som 5 rokov zastával pozíciu výchovného a kariérového poradcu a koordinátora prevencie. Som absolvent projektu Vnímavá škola od Eduma – Od emócií k poznaniu, n.o., v rámci projektu som bol ocenený cenou “Výnimočne vnímavý projekt roku 2018” za “Online živá knižnica na hodine dejepisu”. Medzi moje prioritné témy patrí rozvoj mäkkých zručností u žiakov a študentov prostredníctvom použitia aktivizujúcich vyučovacích metód.

Mgr. Martina Sajková, interný expert

Som odborníčka v oblasti psychológie a pedagogiky. Osem rokov som pôsobila ako koučka, mentorka, inštruktorka životných zručností a učiteľka vo Veľkej Británii, po návrate na Slovensko som pôsobila ako psychologička v Centre pre deti a rodiny. Mojou srdcovou záležitosťou je oblasť inklúzie, mám dlhoročné skúsenosti s mládežou a dospelými klientmi so špeciálnymi potrebami, ako aj  s klientmi z ino-podnetného prostredia. Moja práca sa zameriava najmä na poradenstvo v oblasti celoživotného vzdelávania, rozvoj mäkkých zručností, uľahčenie integračných a adaptačných procesov detí a mládeže s rôznymi potrebami a na rozvoj ich potenciálu na ceste k samostatnosti.

.

.

.

Mgr. Katarína Štukovská, Odborná riešiteľka pre vzdelávanie v oblasti kariérovej výchovy a  kariérového poradenstva

Som vyštudovaná psychologička a viac ako 10 rokov som pôsobila ako konzultantka, kariérová poradkyňa, lektorka a headhunterka. Som praktička, ktorá pri svojej práci využíva kombináciu prístupu zameraného na silné stránky a znalostí reálnych požiadaviek pracovného trhu. 12 rokov som pracovala v oblasti náboru a mala som možnosť získať  informácie z prvej ruky o tom, koho firmy hľadajú a ako u nich dlhodobo uspieť. Participovala som na kariérovom programe pre utečencov či medzinárodnom projekte zámerom na motiváciu príslušníkov marginalizovaných skupín k celoživotnému vzdelávaniu. Pracovala som tiež v oblasti medzinárodných adopcií. Veľmi rada sa učím nové veci a vytváram  priestor pre iných, aby tiež mali túto možnosť.

V súčasnosti koordinujem tímy, ktoré dizajnujú a realizujú vzdelávacie programy v oblasti kariérovej výchovy a poradenstva pre PZ a OZ a podnecujú vznik silnej komunity kariérových nadšencov. Vediem tím vynikajúcich lektorov a expertov, ktorí dokážu nielen u účastníkov vzdelávania ale cez nich aj systematicky prinášať dôveru vo vlastný potenciál a schopnosti, ktorá umožní sprevádzať deti pri hľadaní ich zmysluplnej kariérovej cesty.

Bližšie informácie môžete získať  na emailovej adrese: kv.np@vudpap.sk


*vzdelávanie je súčasťou akreditovaného programu Implementácia kariérovej výchovy do škôl a špeciálnych výchovných zariadení.

Kontaktné údaje:

Mgr. Martina Sajková, e-mail: martina.sajková@vudpap.sk, tel.č.: 0910 187 207
PaedDr. Ján Kvak, e-mail: jan.kvak@vudpap.sk, tel.č.: 0910 186 673

Vzdelávanie pre materské školy