Dlhodobé špecializované vzdelávanie v Supervízii

Chcete prispieť k lepšej kvalite práce v systéme školstva?

Zlepšite si svoje kompetencie v oblasti supervíznej činnosti a podporte svojich kolegov a kolegyne

VÚDPaP vám prostredníctvom NP Štandardy ponúka skvelú príležitosť získať teoretické a praktické zručnosti v používaní supervízie. Supervízia je metódou dobrej praxe. Využite príležitosť pomocou supervízie podporovať a sprevádzať v rôznych procesoch reflexie, rozhodovania v náročných profesionálnych situáciách a konfliktoch, poskytujte priestor a bezpečie pre profesionalitu a nezávislosť odbornosti u svojich kolegýň a kolegov v rámci systému výchovného poradenstva a prevencie (VPaP). Vzdelávanie v supervízii pozostáva z 240 hodín prezenčne a 60 hodín dištančne.

Témy vzdelávania

 • Supervízia, typy supervízie a rola supervízora v kontexte školského systému  a systému VPaP
 • Etické aspekty, etický kódex a jeho význam v supervízii;
 • Význam tvorby supervízneho kontraktu, jeho tvorba a práca so supervíznym vzťahom;
 • Riadenie procesu  supervízie a evaluácia v supervízii;
 • Štandardy v supervízii a práca so štandardami v systéme VPaP;
 • Typy supervízie: práca s jednotlivcom, skupinou  a organizáciou v supervízii v školskom systéme a v systéme VPaP;
 • Práca s rôznymi poradenskými modelmi v supervízii a ich využitie v školskom systéme a v systéme VPaP;
 • Skúsenostné učenie, vyhodnocovanie nahrávok,  supervíznych kazuistík a význam ich reflexie.

Pre koho je vzdelávanie určené?

 • odborní zamestnanci pracujúci v školských zariadeniach VPaP
 • odborní zamestnanci pracujúci v ŠVZ

Aké sú naše vstupné požiadavky?

 • Absolvovanie 2 st. VŠ štúdia v oblasti psychologických, pedagogických alebo sociálnych vied.
 • Po dosiahnutí vzdelania má najmenej 10 rokov praxe v pomáhajúcej profesii a v oblasti priamej práce s klientmi, žiakmi/študentmi (má osvojený poradenský proces s klientom/klientmi s ktorými pracuje).
 • Je absolventom psychoterapeutického dlhodobého výcviku, alebo má absolvovaných viac ako 300 hodín vzdelávania v poradenských, terapeutických a preventívnych technikách.
 • Bol/a supervidovaný/ supervidovaná.

Čo môžete získať?

 • získanie certifikátu z akreditovaného vzdelávania
 • ubytovanie a vzdelávanie je hradené organizátorom

Konkrétne podmienky budú vybraným frekventantom včas oznámené.

Ako prebieha prihlasovanie a splnenie kritérií k výberu

 1. Vyplnenie prihlášky na vzdelávanie cez PRIHLASOVACÍ DOTAZNÍK. Prihlásenie bude spustené od od 5.2. do 31.10.2020.
 2. Zaslanie súhlasu vášho zamestnávateľa so vzdelávaním. Formulár vám bude sprístupnený po prihlásení.
 3. Výber uchádzačov je založený na splnení požiadaviek, zhodnotení odpovedí na otázky v prihlasovacom formulári a poslaní požadovaných podkladov.
 4. Po finalizácii výberového procesu bude s každým vybraným frekventantom uzavretý kontrakt o spolupráci.

Pre bližšie informácie môžete kontaktovať Mgr. Petronelu Blahovcovú  na emailovej adrese: supervizia.np@vudpap.sk


Kontakty:

 • sociálno-psychologické výcviky: Vladimíra Hulínová (0910186072)
 • terapeutické metódy: Katarína Drlíková (0910186890)
 • supervízia: Petronela Blahovcová (0910 185 203)