ANALÝZA ĽUDSKÝCH ZDROJOV V SYSTÉME VPaP

Cieľom analýzy ľudských zdrojov v metodickom usmerňovaní v rámci národného projektu „Usmerňovať pre prax“ je:

  • analyzovať ľudské zdroje v oblasti profesijného rastu OZ a PZ v systéme VPaP, spracovať prehľad o odborných a pedagogických zamestnancov na základe ich kvalifikácie, zaradenia k príslušnej kategórii a odborných zručností a schopností, praxe
  • analyzovať ľudské zdroje v oblasti súčasného metodického usmerňovania a zabezpečiť prostredníctvom kvalitatívneho prieskumu podklady pre tvorbu obsahového a výkonového štandardu
  • pripraviť obsahový a výkonový štandard pre metodické usmerňovanie ďalších zložiek VPaP
  • zabezpečenie efektívneho a dostupného komunikačného kanála pre pedagogických a odborných zamestnancov v systéme VPaP formou podcastového vysielania

Podcastové vysielanie realizujeme prostredníctvom podcastového kanála: „Odborne na slovíčko“.