ANALÝZA ĽUDSKÝCH ZDROJOV V SYSTÉME VPaP

Aktivita Analýza ľudských zdrojov v systéme VPaP sa zameriava na analýzu súčasného stavu siete pedagogických a odborných zamestnancov, plošnú analýzu metodického usmerňovania (forma, frekvencia, kvalita), identifikáciu potrieb zamestnancov v metodickom usmerňovaní z hľadiska efektívnejšieho a kvalitnejšieho realizovania ich práce.

K naplneniu týchto zámerov využíva kvantitatívne a kvalitatívne metódy zberu dát a informácií (dotazník, telefonický prieskum, focus groups), ktorých cieľom je pripraviť podklady k obsahovým a výkonovým štandardom metodického usmerňovania ďalších zložiek VPaP, ako aj poskytnutie východiskového materiálu k relevantnému nastaveniu tém vo vzdelávacích programoch realizovaných aktivitou Profesijný rast a celoživotné vzdelávanie.

Zároveň sa aktivita sústredí aj na sledovanie potrieb celoživotného vzdelávania, profesijný rast ďalších zložiek VPaP, ako aj pravidelné zabezpečovanie chodu podcastového vysielania “Odborne na slovíčko” určeného odbornej verejnosti.

ODBORNÉ VÝSTUPY ANALÝZY ĽUDSKÝCH ZDROJOV V SYSTÉME VPaP

Dokument “Súčasný stav ľudských zdrojov v systéme VPaP” poskytuje prehľad pokrytia (kvantitatívne ukazovatele) ľudských zdrojov v systéme (VPaP), ktoré pôsobia v školách, poradenských zariadeniach a v špeciálnych výchovných zariadeniach. Zároveň sa venuje distribúcii detí v materských, základných a stredných školách na Slovensku, rozloženiu integrovaných detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP), integrovaných detí so zdravotným znevýhodnením, ako aj rozloženiu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP). Materiál zverejníme v priebehu najbližších dní.

Dotazník “Mapovanie potrieb pedagogických a odborných zamestnancov v systéme výchovného poradenstva a prevencie” približuje oblasti odborných činností PZ a OZ v systéme VPaP pôsobiacich na školách, v ktorých títo zamestnanci vnímali potrebu pomoci, poradenstva, vedenia a usmernenia zo strany poradenských zariadení.