»»Voľné pozície
Voľné pozície2019-06-22T22:48:03+01:00

VOĽNÉ POZÍCIE

2206, 2019

Interný expert pre pilotné overenie multidisciplinárneho prístupu pracujúci v Regionálnom projektom centre

By |jún 22nd, 2019|Categories: pracovné ponuky|Komentáre vypnuté na Interný expert pre pilotné overenie multidisciplinárneho prístupu pracujúci v Regionálnom projektom centre

Informácie o pracovnom mieste Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: Pracuje na pilotnom overovaní implementácie MDP v praxi vybraných škôl a školských zariadení v rámci svojho regiónu (krajská úroveň). V každom kraji pracujú v RPC 2 osoby. Priamo spolupracuje s externými expertami zo zapojených inštitúcií v kraji a priamo sa podieľa na realizácii pilotného overovania MDP v zapojených inštitúciách v kraji. Realizuje pracovné stretnutia v regióne a prenáša informácie o priebehu, postupe plnenia čiastkových úloh v regióne smerom k HPC. [...]

2206, 2019

Interný expert pre pilotné overenie MDP pracujúci v Hlavnom projektovom centre

By |jún 22nd, 2019|Categories: pracovné ponuky|Komentáre vypnuté na Interný expert pre pilotné overenie MDP pracujúci v Hlavnom projektovom centre

Informácie o pracovnom mieste Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: Pracuje na pilotnom overovaní implementácie MDP v praxi vybraných škôl a školských zariadení v rámci regionálnej úrovne (západné, stredné, východné Slovensko). Spolupracuje pri koordinácii regionálnych interných a externých expertov na úrovni 3 regiónov Slovenska – západné/BA, TT, TN, NR kraj, stredné/BB,ZA kraj, východné Slovensko/PO, KE kraj. Aktívne spolupracuje s regionálnymi expertami na zapojení inštitúcií do pilotného overovania MDP, podporuje spoluprácu a zabezpečuje komunikáciu a prenos informácií medzi HPC a Regionálnymi [...]

2206, 2019

Odborný riešiteľ zodpovedný za pilotné overenie multidisciplinárneho prístupu v zapojených inštitúciách

By |jún 22nd, 2019|Categories: pracovné ponuky|Komentáre vypnuté na Odborný riešiteľ zodpovedný za pilotné overenie multidisciplinárneho prístupu v zapojených inštitúciách

Informácie o pracovnom mieste Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: Je zodpovedný za koordináciu odborných činností a naplnenie cieľa v rámci pilotného overenia MDP v praxi zapojených inštitúcií. Koordinuje zapojenie 63 inštitúcií do pilotného overovania multidisciplinárneho prístupu. Koordinuje vytvorenie siete externých expertov zo zapojených inštitúcií v 8 krajoch SR. Koordinuje vytvorenie a činnosť interných zamestnancov v hlavnom projektovom centre a regionálnych projektových centrách, koordinuje a podporuje zapájanie kľúčových aktérov a spoluaktérov do pilotného overovania multidisciplinárneho prístupu. Zúčastňuje sa na pracovných [...]

2206, 2019

Interný expert v pracovných skupinách pre tvorbu štandardov

By |jún 22nd, 2019|Categories: pracovné ponuky|Komentáre vypnuté na Interný expert v pracovných skupinách pre tvorbu štandardov

Informácie o pracovnom mieste Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: Odborná práca v pracovných skupinách pre tvorbu štandardov. V rámci pracovných skupín sa definuje základná filozofia VPaP: multidisciplinárny prístup pre inklúziu a tvoria sa štandardy pre systém VPaP. Stanovujú základnú metodológiu, rámce a postup pre tvorbu štandardov. Vypracúvajú štandardy podľa stanovenej základnej metodológie, rámcov a postupu pre tvorbu štandardov. Zúčastňujú sa na intenzívnych pracovných rokovaniach podľa stanoveného harmonogramu a špecializovanej oblasti konkrétnej pracovnej skupiny. Zodpovedajú za: Zadefinovanie a spracovanie základnej [...]

2206, 2019

Odborný riešiteľ zodpovedný za vytvorenie štandardov

By |jún 22nd, 2019|Categories: pracovné ponuky|Komentáre vypnuté na Odborný riešiteľ zodpovedný za vytvorenie štandardov

Informácie o pracovnom mieste Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: Je zodpovedný za koordináciu odborných činností a naplnenie cieľa v rámci tvorby štandardov v národnom projekte. Koordinuje vytvorenie pracovných skupín, zapája kľúčových aktérov a spoluaktérov do tvorby štandardov, podieľa sa na metodológii a stanovení postupu/rámcov pre vytvorenie štandardov, koordinuje harmonogram a realizáciu odborných činností expertných pracovných skupín na tvorbu štandardov. Zúčastňuje sa na intenzívnych pracovných stretnutiach a rokovaniach expertných pracovných skupín. V rámci pracovných skupín sa definuje základná filozofia VPaP: [...]

2206, 2019

Administratívny pracovník národného projektu

By |jún 22nd, 2019|Categories: pracovné ponuky|Komentáre vypnuté na Administratívny pracovník národného projektu

Informácie o pracovnom mieste Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: Vykonáva administratívnu, ekonomickú a technickú podpornú činnosť vo vzťahu k realizácii Národného projektu. Spracováva podklady pre implementáciu projektu v súlade s časovým harmonogramom a rozpočtom projektu. Zabezpečuje spracovanie prieskumov trhu pre potreby projektu, administratívna príprava a kontrola podkladov do žiadostí o platbu, monitorovacích správ, zabezpečuje spracovanie podkladov pre účtovníctvo, štátnu pokladňu, pre personalistiku, mzdovú agendu, evidenciu majetku, spracovanie cestovných príkazov, archivácia, pošta, podpora pri spracovaní výkazov práce, spracovaní hromadnej korešpondencie, [...]

2206, 2019

Finančný manažér zodpovedný za využívanie, kontrolu a zúčtovanie finančných prostriedkov

By |jún 22nd, 2019|Categories: pracovné ponuky|Komentáre vypnuté na Finančný manažér zodpovedný za využívanie, kontrolu a zúčtovanie finančných prostriedkov

Informácie o pracovnom mieste Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: zodpovedá za ekonomickú a administratívnu agendu v súvislosti s prípravou, predkladaním, spracovávaním ŽoP a zúčtovaním zálohových platieb v súlade s pravidlami čerpania NFP. Zodpovedá za prípravu a včasné predkladanie ŽoP vrátane úplnej podpornej dokumentácie v rozsahu stanovenom SO, koordinuje prácu administratívneho personálu pre finančné riadenie v súvislosti s priamymi výdavkami v rozpočte. Spracováva, finalizuje a kontroluje podklady k žiadostiam o platbu, koordinuje administratívny personál pri spracovávaní podkladov k ŽoP a [...]

2206, 2019

Finančný manažér zodpovedný za riadenie finančných prostriedkov viazaných na národný projekt

By |jún 22nd, 2019|Categories: pracovné ponuky|Komentáre vypnuté na Finančný manažér zodpovedný za riadenie finančných prostriedkov viazaných na národný projekt

Informácie o pracovnom mieste Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: zodpovedá za správne finančné riadenie NP v súlade so schválenou žiadosťou o NFP, resp. zmluvou o NFP, s platným systémom finančného riadenia a systémom riadenia EŠIF, platnými právnymi predpismi SR a EK, usmerneniami a pokynmi SO súvisiacimi s čerpaním fondov EÚ, zodpovedá za čerpanie rozpočtu v súlade s pokrokom v implementácii projektu a dosahovanými ukazovateľmi, zodpovedá za komunikáciu so SO v oblasti finančných vzťahov vyplývajúcich zo zmluvy o NFP, zodpovedá [...]

Load More Posts

Kategórie

Medzinárodná odborná konferencia
DIEŤA V OHROZENÍ 2019

Dní
Hodín
Minút
PRIHLASOVANIE ÚČASTNÍKOV JE UKONČENÉ

V dňoch 7.11.-8.11.2019 bude Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave organizovať v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, UNESCO a Slovak Telekom, v poradí už XXVIII. ročník odbornej konferencie Dieťa v ohrození. Tento rok sa budeme venovať téme inklúzie a deťom v náročnej životnej situácii.

Konferencia je zameraná najmä na výmenu odborných skúseností medzi domácimi i zahraničnými expertmi vrátane prezentácie výsledkov práce Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v tejto oblasti.

Termín prihlásenia účastníkov je najneskôr do 18.10.2019.

Záväzná prihláška na konferenciu TU | Pozvánka

Osobnosť poradenstva a Mladý talent poradenstva

Osobnosť poradenstva a Mladý talent poradenstva – to sú dve kategórie, v ktorých privítame vaše nominácie na ocenenie pre výnimočných ľudí v poradenstve. Oceňovať ich budeme na konferencii Dieťa v ohrození 7.11.2019. Koho z osobností poradenstva by ste nominovali vy? Hlasovať môžete TU.