ZAMESTNANCI VÚDPaP

Vo “výskume a podpore VPaP” a v “detskom centre pre vzdelávanie a výskum” pôsobia výskumní a odborní zamestnanci VÚDPaP

KANCELÁRIA RIADITEĽKY

Riaditeľka
Mgr. Janette Motlová 02 4342 0973 riaditelka@vudpap.sk
Poverená vedením
Mgr. Marcela Glasová 02 4342 0973 marcela.glasova@vudpap.sk
Sekretariát Jana Blažeková 02 4342 0973 sekretariat@vudpap.sk
jana.blazekova@vudpap.sk
Vzťahy s verejnosťou
Mgr. Darina Mikolášová darina.mikolasova@vudpap.sk
Právnik JUDr. Peter Beňo peter.beno@vudpap.sk
Správa registratúry Zdenka Antošová 02 4342 0971 zdenka.antosova@vudpap.sk
Psychologička
Mgr. Bibiána Filípková 02 4341 4054 bibiana.filipkova@vudpap.sk
Odborný zamestnanec
Mgr. Marek Španko 02 4342 0973 marek.spanko@vudpap.sk

ÚSEK VÝSKUMU A PODPORY VPaP

Garant
PhDr. Alena Kopányiová, PhD. 02 4341 4054 alena.kopanyiova@vudpap.sk

ODDELENIE ZÁKLADNÉHO A APLIKOVANÉHO VÝSKUMU

Poverená vedením
PhDr. Magdaléna Špotáková, CSc. 02 4488 1649 magdalena.spotakova@vudpap.sk
Psychológ
Mgr. Ivan Belica 02 4341 4054 ivan.belica@vudpap.sk
Psychologička
PhDr. Ľubica Kročanová 02 4341 4054 lubica.krocanova@vudpap.sk
Psychologička
Mgr. Eva Rajčániová 02 4341 4054 eva.rajcaniova@vudpap.sk
Metodológ štatistik
PaedDr. Robert Tomšik, PhD. 02 4341 4054 robert.tomsik@vudpap.sk

ODDELENIE DIAGNOSTICKÝCH NÁSTROJOV

Poverený vedením
doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc. 02 4488 8313 vladimir.dockal@vudpap.sk
Psychologička
PhDr. Eva Farkašová, CSc. 02 4341 4054 eva.farkasova@vudpap.sk
Psychologička
Mgr. Martina Jakubíková 02 4488 1649 martina.jakubikova@vudpap.sk
Metodológ štatistik
PaedDr. Robert Tomšik, PhD. 02 4341 4054 robert.tomsik@vudpap.sk
Psychologička Mgr. Ivana Szamaranszká [MD]
ivana.szamaranszka@vudpap.sk

ODDELENIE METODICKÉHO USMERŇOVANIA

usmernovanie@vudpap.sk | metodik@vudpap.sk

Poverená vedením
PhDr. Eva Smiková, PhD. 02 4341 4054 eva.smikova@vudpap.sk
Sociálna poradkyňa
PhDr. Silvia Bronišová 02 4488 1649 silvia.bronisova@vudpap.sk
Špeciálny pedagóg
Mgr. Martin Kmeť 02 4342 0973
Psychologička
Mgr. Ľubica Kövérová 02 4488 1649 lubica.koverova@vudpap.sk
Psychologička Mgr. Hedvika Lančaričová [MD]
hedvika.lancaricova@vudpap.sk
Psychologička Mgr. Martina Slovíková [MD] martina.slovikova@vudpap.sk

INFORMAČNO EDIČNÉ STREDISKO

Poverená vedením
Mgr. Beáta Sedláčková 02 4488 8313 kniznica@vudpap.sk
PhDr. Štefan Matula, PhD. stefan.matula@vudpap.sk
[1]

DETSKÉ CENTRUM PRE VZDELÁVANIE A VÝSKUM

Garant
PhDr. Bronislava Kundrátová 02 4488 1649 bronislava.kundratova@vudpap.sk

INTEGROVANÁ SKUPINA DETÍ PREDŠKOLSKÉHO VEKU

Poverená vedením
Mgr. Jana Kružliaková 02 4488 1649 jana.kruzliakova@vudpap.sk
Pedagogička
Alžbeta Chlebišová 02 4488 1649 alzbeta.chlebisova@vudpap.sk
Terapeutka – liečebná pedagogička
PaedDr. Ingrid Obložinská 02 4488 1649 ingrid.oblozinska@vudpap.sk
Koterapeutka
Iveta Zelinková 02 4488 1649 iveta.zelinkova@vudpap.sk

MULTIDISCIPLINÁRNY PRÍSTUP

Poverená vedením, fyzioterapeutka
Mgr. Viera Fedorová 02 4488 1649 viera.fedorova@vudpap.sk
Psychologička
Mgr. Ľubica Kövérová 02 4488 1649 lubica.koverova@vudpap.sk
Evidencia, príjem
Marta Ollíková 02 4488 1649 detskecentrum@vudpap.sk
Psychologička
Mgr. Beáta Sedláčková 02 4488 1649 beata.sedlackova@vudpap.sk
Logopedička
Mgr. Petra Zamborská 02 4488 1649 petra.zamborska@vudpap.sk
Psychologička
Mgr. Júlia Varholíková [na materskej] julia.varholikova@vudpap.sk
V multidisciplinárnom tíme DCVV pôsobia v rámci svojich úloh aj výskumní a odborní zamestnanci VÚDPaP

KANCELÁRIA NÁRODNÉHO PROJEKTU

Budova Allianz, Račianska 62, 812 75 Bratislava

Garant Mgr. Matúš Ferenčík matus.ferencik@vudpap.sk
Vedúci projektovej kancelárie Ing. Ladislav Šurina ladislav.surina@vudpap.sk
Obsahová manažérka [A1, A2, A3]
Mgr. Paulína Nekorancová, PhD. paulina.nekorancova@vudpap.sk
Finančný manažér [1]
Manažér monitorovania [1]

-A1- TVORBA ŠTANDARDOV PRE KVALITNÝ SYSTÉM VPaP

Hlavná odborná riešiteľka A1
PhDr. Alena Kopányiová, PhD. alena.kopanyiova@vudpap.sk
Odborný riešiteľ A1a [1]
Interná expertka A1a
PhDr. Dagmar Kopčanová, PhD. dagmar.kopcanova@vudpap.sk
Interná expertka A1a Mgr. Judita Malík judita.malik@vudpap.sk
Interná expertka A1a
Mgr. Zuzana Vojtová zuzana.vojtova@vudpap.sk
Interná expertka A1a PhDr. Zborteková Katarína katarina.zbortekova@vudpap.sk
Interný expert A1a [4]
Externý expert A1a [50]
Odborná riešiteľka A1b PhDr. Ingrid Doležalová ingrid.dolezalova@vudpap.sk
Interný expert A1b
Mgr. Martin Gbúr martin.gbur@vudpap.sk
Interná expertka A1b
PhDr. Eva Farkašovská eva.farkasovska@vudpap.sk
Interný expert A1b
PaedDr. Erik Papp erik.papp@vudpap.sk
Interný expert A1b
Doc. PhDr. Michal Čerešník, PhD. michal.ceresnik@vudpap.sk
Interná expertka A1b
Mgr. Sylvia Horváthová sylvia.horvathova@vudpap.sk
Interný expert A1b
Mgr. Slavomír Lalík slavomir.lalik@vudpap.sk
Interná expertka A1b
Mgr. Mária Palenčárová maria.palencarova@vudpap.sk
Interná expertka A1b
Mgr. Martina Balogová Slobodníková martina.slobodnikova@vudpap.sk
Interná expertka A1b
Mgr. Kristína Antolíková kristina.antolikova@vudpap.sk
Interný expert A1b – HPC [2]
Interný expert A1b – RPC [7]
Interná expertka A1b Mgr. Zdenka Valeková zdenka.valekova@vudpap.sk
Externý expert A1b [63]

-A2- VZDELÁVANIE A ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV PRE SYSTÉM VPaP

Hlavná odborná riešiteľka A2 Mgr. Lenka Martinkovičová, PhD. lenka.martinkovicova@vudpap.sk
Odborná riešiteľka A2a Mgr. Katarína Zjavková katarina.zjavkova@vudpap.sk
Odborná riešiteľka A2b Mgr. Katarína Štukovská katarina.stukovska@vudpap.sk
Odborná riešiteľka A2c Mgr. Mária Jaššová maria.jassova@vudpap.sk
Interná expertka A2a PhDr. Vladimíra Hulínová, PhD. vladimira.hulinova@vudpap.sk
Interná expertka A2a Mgr. Katarína Drlíková katarina.drlikova@vudpap.sk
Interný expert A2a [1]
Interná lektorka A2a Mgr. Zuzana Majchráková zuzana.majchrakova@vudpap.sk
Interný lektor A2a [2]
Externý lektor A2a [8]
Interná expertka A2b Mgr. Eva Uhríková eva.uhrikova@vudpap.sk
Interná expertka A2b PaedDr. Lenka Holíková lenka.holikova@vudpap.sk
Interná expertka A2b Mgr. Natália Városiová natalia.varosiova@vudpap.sk
Interný expert A2b [1]
Interná lektorka A2b Ing. Erika Hudecová erika.hudecova@vudpap.sk
Interný lektor A2b [2]
Externý lektor A2b [5]
Interná expertka A2c Mgr. Štefánia Hrivňáková stefania.hrivnakova@vudpap.sk
Interná expertka A2c Mgr. Zuzana Krnáčová, PhD. zuzana.krnacova@vudpap.sk
Interná expertka A2c Ing., Mgr. Eva Kozelnická eva.kozelnicka@vudpap.sk
Interný expert A2c [1]
Externý expert A2c [22]
Externý expert A2c Mgr. Vladimír Hambálek vladimir.hambalek@vudpap.sk
Externá expertka A2c PhDr. Alena Hrašková, MPH alena.hraskova@vudpap.sk
Externý expert A2c Mgr. Matúš Bakyta matus.bakyta@vudpap.sk
Externá expertka A2c Mgr. Vlasta Paholíková, PhD. vlasta.paholikova@vudpap.sk
Externá expertka A2c Mgr. Alexandra Kello alexandra.kello@vudpap.sk
Externá expertka A2c Mgr. Veronika Pobehová veronika.pobehova@vudpap.sk
Externá expertka A2c Mgr. Renáta Taligová renata.taligova@vudpap.sk
Externý expert A2c Ing. Martin Mikulič martin.mikulic@vudpap.sk
Recenzenti A2c [7]

-A3- PODPORA IMPLEMENTÁCIE ŠTANDARDOV V SYSTÉME VPaP

Hlavná odborná riešiteľka A3 Mgr. Martina Dzadíková, MBA martina.dzadikova@vudpap.sk
Odborná riešiteľka A3a Bc. Alexandra Kurišová alexandra.kurisova@vudpap.sk
Interný expert A3a – HPC [1]
Interný expert A3a – RPC [3]
Interná expertka A3a Mgr. Karin Kupcová karin.kupcova@vudpap.sk
Regionálni experti na audit štandardov A3a [4]
Regionálna expertka A3a Mgr. Mária Bartošková maria.bartoskova@vudpap.sk
Regionálna expertka A3a Zuzana Boršč zuzana.borsc@vudpap.sk
Regionálna expertka A3a Ing. Zuzana Gališinová zuzana.galisinova@vudpap.sk
Regionálna expertka A3a PhDr. Lýdia Miškolciová PhD. lydia.miskolciova@vudpap.sk
Regionálna expertka A3a Mgr. Daša Vydumská dasa.vydumska@vudpap.sk
Regionálna odborná riešiteľka A3a Mgr. Paulína Masaryková paulina.masarykova@vudpap.sk
Regionálna odborná riešiteľka A3a Mgr. Jana Paprancová jana.paprancova@vudpap.sk
Regionálna odborná riešiteľka A3a Mgr. Mária Pavlačková maria.pavlackova@vudpap.sk
Regionálna odborná riešiteľka A3a Mgr. Zuzana Sojková zuzana.sojkova@vudpap.sk
Regionálna odborná riešiteľka A3a PhDr. Jana Vernarcová PhD. jana.vernarcova@vudpap.sk
Regionálny technický asistent A3a [8]
Regionálna ambasádorka MDP PhDr. Mária Horváthová PhD. maria.horvathova@vudpap.sk
Regionálna ambasádorka MDP Oľga Okálová olga.okalova@vudpap.sk
Regionálny ambasádor MDP Ľubomír Tichý lubomir.tichy@vudpap.sk
Regionálna ambasádorka MDP Dana Zikmund Perašínová dana.zikmund@vudpap.sk
Regionálna ambasádorka MDP Mária Pauličková maria.paulickova@vudpap.sk
Regionálny ambasádor MDP Pavol Vančo pavol.vanco@vudpap.sk
Odborný riešiteľ A3b [1]
Interná expertka A3b PaedDr. Juliana Perečinská (PO) juliana.perecinska@vudpap.sk
Interný expert A3b [4]
Externý expert A3b [30]

A4

Finančný manažér Ing. Miroslav Cigánik miroslav.ciganik@vudpap.sk
Administratívna pracovníčka Bc. Eva Brandtnerová eva.brandtnerova@vudpap.sk
Administratívna pracovníčka Jana Hargašová jana.hargasova@vudpap.sk
Administratívna pracovníčka Barbora Homzová barbora.homzova@vudpap.sk
Administratívna pracovníčka Eva Rückschlossová eva.ruckschlossova@vudpap.sk
Administratívny pracovník
Mgr. Matúš Staník matus.stanik@vudpap.sk
Administratívna pracovníčka Mgr. Dominika Šušolová dominika.susolova@vudpap.sk
Administratívna pracovníčka Mgr. Mária Harmaňošová maria.harmanosova@vudpap.sk
Administratívna pracovníčka Katarína Lobotková katarina.lobotkova@vudpap.sk

KANCELÁRIA UDRŽATEĽNOSTI PROJEKTOV

Poverená vedením
Mgr. Jozefína Fusek Švingálová 02 4342 0973 jozefina.svingalova@vudpap.sk
Nikoleta Mitrášová 02 4341 4054 nikoleta.mitrasova@vudpap.sk
Odborný zamestnanec
Mgr. Marek Španko 02 4342 0973 marek.spanko@vudpap.sk
[1]

ÚSEK EKONOMICKEJ A HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI

Garant Ing. Ladislav Šurina 02 4342 0973 ladislav.surina@vudpap.sk

PERSONÁLNE A MZDOVÉ ODDELENIE

Samostatný referent PaM agendy Bc. Gabriela Baranová 02 4342 0973 gabriela.baranova@vudpap.sk

EKONOMICKÉ ODDELENIE

Poverená vedením
Ing. Silvia Durecová 02 4342 0971 silvia.durecova@vudpap.sk
Verejné obstarávanie Darina Ambrozyová
Pokladňa Zdenka Antošová 02 4342 0971 zdenka.antosova@vudpap.sk
Účtovníčka / rozpočtárka Ing. Klaudia Závatzká 02 4342 0971 klaudia.zavatzka@vudpap.sk

ODDELENIE SPRÁVY MAJETKU A HOSPODÁRSKYCH ČINNOSTÍ

Poverená vedením
Soňa Demová 02 4342 0971 sona.demova@vudpap.sk
Pomocná sila Terézia Barátová 02 4488 1649 terezia.baratova@vudpap.sk
Kurič, záhradník Martin Plško 02 4488 1649 martin.plsko@vudpap.sk
IT správca / Administrátor Michal Štvrtecký 02 4342 0973 michal.stvrtecky@vudpap.sk