»»»Ľubica Kročanová
Ľubica Kročanová2019-05-05T20:15:49+02:00

PhDr. Ľubica Kročanová

absolvovala štúdium psychológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave v roku 1983. O rok neskôr zložila rigoróznu skúšku v odbore pedagogická a poradenská psychológia. Po skončení štúdia nastúpila do Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, kde pracuje dodnes ako samostatná výskumná pracovníčka. Jej dlhodobým odborným zameraním je problematika detí so sluchovým postihnutím raného, predškolského a mladšieho školského veku. Svoje skúsenosti z výskumu sprostredkúva formou publikačnej činnosti a využíva ich aj v praxi, keďže sa zaoberá psychologickým poradenstvom a diagnostikou detí s poruchou sluchu v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva pre sluchovo postihnutých v Bratislave.

Kategórie