Nákup oprávnení na používanie diagnostických pomôcok a nákup odborných metodík pre oblasť