Zmluvy a dodatky – 2020

2019

VÚDPaP

č.1 – Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb
č.2 – D1 k Zmluve o dodávke plnu č. 9100066809
č.3 – Zmluva o poskytovaní webhostingových služieb
č.4 – Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb
č.5 – Kontrakt s MŠVVaŠ SR na rok 2019
č.6 – Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci zabezpeč.praktickej výučby
č.7 – Dohoda o spolupráci pri realizácii Projektu ESPAD 2019
č.8 – Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku
č. 9 – 2019 Zmluva o praktickej výučbe
č. 10 – Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve na roky 2019-2020
č. 11 – Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní upratovacích a čistiacich pác č. 13 – 2018
č. 12 – Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ_242_2019 – text

č. 13 – 19 Zmluva o spolupráci, Združ.pre kariérové porad. a rozvoj kariéry
č. 14 – 2019 Zmluva o uverejnení inzercie
č. 15 – Autorská zmluva a licenčná zmnluva
č. 16 – Drovacia zmluva – DVO
č. 17 – Dodatok č. 1 k Zmluve o pokytovaní služieb so zabezpečením stravovacích poukážok
č. 18 – Dodatok č. 1 k licenčnej zmluve č. 30217083 uzavretej dňa 25.07.2017
č. 19 Zmluva o akademickej spolupráci _Cesta von
č. 20 Dodatok č.1 ku Kontraktu s Min.ŠVVaŠ SR 5/2019
č. 21 Mandátna zmluva – BOZP, OPP
č. 22 – Zmluva o dielo – stavebne upravy
č. 23 – Dohoda o zániku Zmluvy o poskytovaní verejných služieb
č. 24 – Zmluva o výpožičke hnuteľnej veci č.1-2019
č. 25 – Licencna zmluva M7
č. 26 – Zmluva o poskytovaní služieb M7

NP

č. 1 NP – Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ_242_2019 – text
č. 2 NP – Rámcova zmluva o spolupráci – MT Profesional Plkus Classic
č. 3 NP – Zmluva o nájme

č. 4 NP – Zmluva o zapozicani zariadena Simply (002)
č. 5 NP – Zmluva o prenájme nebytových priestorov, PO
č. 6 NP – Zmluva o nájme nebytových priestorov, NR

č. 7 NP – Zmluva o nájme č. 119311019, BB

č. 8 NP – Zmluva o poskytovaní internetových služieb Z1100092719, Prešov
č. 9 NP – Zmluva-o-upratovaní v Allianz
č. 10 NP – Zmluva o poskytnuti verejnych služieb, internet BB
č. 11 NP – Zmluva o poskytnuti verejnych služieb, internet NR
č. 12 NP – Zmluva o nájme nebytových priestorov, TN
č. 13 NP – Zmluva o nájme nebytových priestorov – DK
 č. 14 NP – 2019 Kúpna zmluva č. Z201932528_Z-3 kancelárske potreby 
 č. 15 NP – 2019 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve na kancelárske potreby č.
 č. 16 NP – PROFITON prenájom park.miesta
č. 17 NP – Kúpna zmluva (NTB)
č. 20 NP – Zmluva o najme a o servisno-materialnom zabezpeč., kopírky 42_2019


NP – Zmluvy o spolupráci

2018

2016