V Metodickej informácií nájdete ako postupovať pri testovaní, posudzovaní, vyhodnocovaní a interpretácii získaných výsledkov detí zo sociálne znevýhodneného
prostredia, pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít.

Posudzovanie kognitívneho vývinu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia – 2018

METODICKÁ INFORMÁCIA – pre odborných zamestnancov poradenských zariadení

Metodicka-informacia-pre-odbornych-2018