Home»Aktuality
Aktuality2019-06-21T21:59:52+02:00

AKTUALITY

VÚDPaP zabodoval na Česko-slovenskej psychologickej konferencii v Olomouci

„Čo je za neúspešnosťou Slovenska v čitateľskej gramotnosti v PISA?“ Nad touto otázkou sa vo svojej  štúdii zamýšľajú naši vedecko-výskumní pracovníci Mgr. Eva Rajčániová a PaedDr. Robert Tomšik, PhD. Štúdiu prezentovali  začiatkom februára 2020 na desiatom ročníku  Česko-slovenskej psychologickej konferencii v Olomouci a ich príspevok s podtitulom „Predikčná analýza vybraných kognitívnych funkcií vo vzťahu k čitateľskej gramotnosti v úlohách PISA“,  sa v súťaži umiestnil na treťom mieste. "Prezentovanie na prestížnych zahraničných konferenciách nie je nikdy [...]

10 februára, 2020|

Národný projekt Štandardy na výstave „Kam na vysokú/Deň s firmami“

Národné kariérne centrum SK, s.r.o. už niekoľko rokov organizuje putovné výstavy v krajských mestách pre stredoškolákov a žiakov ZŠ pod názvom „Kam na vysokú“ a „Kam po strednej“, ale aj  veľtrh práce v Trnave JobFair. Okrem týchto aktivít  vydáva  i vlastný časopis pre stredoškolákov. Tento rok putovala  výstava „Kam na vysokú/Deň s firmami“ opäť  do Nitry. Je to moderná prezentačná výstava pomaturitného a celoživotného vzdelávania  pre žiakov stredných škôl a ich rodičov, ktorí si [...]

6 februára, 2020|

Zámer národného projektu na podporu inklúzie

Tlačová správa februára 2020 Bratislava Komisia pri Monitorovacom výbore pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os 1 schválila zámer národného projektu na podporu inklúzie – „Aktualizácia systému usmerňovania a rozvoja ďalších zložiek v systéme poradenstva a prevencie“ (skrátene Usmerňovať pre prax“) Komisia, ktorá predstavuje partnerskú platformu zloženú zo zástupcov štátnej správy, samosprávy, zástupcov neziskového sektora a zamestnávateľov, schválila na svojom 14. zasadnutí zámer národného projektu s názvom „Aktualizácia systému usmerňovania a rozvoja ďalších zložiek v systéme poradenstva [...]

4 februára, 2020|

Zapojenie expertízy Svetovej banky do auditu vedy a výskumnej infraštruktúry na Slovensku

Tlačová správa februára 2020 Bratislava Zapojenie expertízy Svetovej banky do auditu vedy a výskumnej infraštruktúry na Slovensku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spustilo v januári 2020 projekt zameraný na audit vedy a výskumnej infraštruktúry na Slovensku. Projekt bude realizovaný pod vedením sekcie vedy a techniky Svetovou bankou, a to v súčinnosti so sekciou štrukturálnych fondov EÚ, Výskumnou agentúrou, Centrom vedecko-technických informácií SR a ďalšími relevantnými partnermi. Zámerom projektu [...]

3 februára, 2020|

Hľadáme do nášho tímu Knihovníka/knihovníčku

Pracovné miesto: Knihovník/knihovníčka Úväzok: 20 hod. týždenne Požadované vzdelanie: VŠ II. stupňa, VŠ I. stupňa, príp. SŠ; odbor informačné štúdiá Požadované kompetencie: aktívna znalosť angličtiny, práce s informačnými technológiami, sociálna spôsobilosť Prax: nevyžaduje sa Náplň práce: evidencia a správa  knižničného fondu, evidencia a správa archívu psychodiagnostických pomôcok, akvizície (dopĺňanie knižničného fondu), správa prístupu do elektronických databáz, výpožičky interným i externým používateľom knižnice, poskytovanie bibliografických informácií a vypracúvanie rešerší, kontakty s inými knižnicami a informačnými pracoviskami, medziknižničná a medzinárodná výpožičná služba, evidencia publikačnej činnosti výskumných pracovníkov ústavu, evidencia citácií výskumných pracovníkov ústavu, administratíva spojená s edičnou činnosťou ústavu. [...]

21 januára, 2020|

Hľadáme špeciálneho pedagóga so skúsenosťami s prácou v poradenskom systéme

Náplň práce: Usmerňuje odborné procesy a činnosti CŠPP v systéme VPaP a supervíziu týchto činností ( mailom, telefonicky, spracovaním odborného stanoviska a pod.). Spolupracuje na príprave legislatívnych opatrení v oblasti systému VPaP v školstve Podieľa sa na  nastavení a revitalizácii štandardov kvality poskytovaných služieb, najmä CŠPP resp. špeciálnych pedagógov v rámci systému VPaP. Podporuje tvorbu a implementáciu multidisciplinárneho prístupu v odbornej starostlivosti o deti, žiakov a ich rodiny Platové [...]

21 januára, 2020|

Vyšlo nové číslo nášho časopisu PaPD č. 2/2019

JE NÁM POTEŠENÍM INFORMOVAŤ VÁS, ŽE VYŠLO NOVÉ ČÍSLO NÁŠHO ČASOPISU PSYCHOLÓGIA A PATOPSYCHOLÓGIA DIEŤAŤA č. 2/2019 V prípade záujmu o predplatné, ako aj v prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte Mgr. Beátu Sedláčkovú: beata.sedlackova@vudpap.sk kniznica@vudpap.sk

13 januára, 2020|

Reflex – reportáž z Markízy

"S Tamarkou sme pred dvoma rokmi začali navštevovať ISKU. Je to pre ňu obrovská výhoda, pretože je medzi zdravými detičkami, ktoré ju posúvajú dopredu," hovorí Eva Horváthová, ktorá o svojej dcére rozprávala v REFLEXE Televízie Markíza. Pozrite si reportáž, ktorá sa nakrúcala aj u nás. 11:22 minúta https://videoarchiv.markiza.sk/video/reflex/epizoda/26143-reflex

12 decembra, 2019|

Dlhodobé vzdelávanie v terapeutických metódach

VÚDPaP  Vám prostredníctvom NP Štandardy ponúka skvelú príležitosť získať teoretické znalosti a praktické zručnosti v používaní terapeutických metód v práci s dieťaťom/žiakom v systéme VPaP.  Ponúkame 3 programy vzdelávania  v terapeutických metódach, zamerané na tematické okruhy a potreby odborných zamestnancov, pracujúcich v systéme výchovy a vzdelávania. Programy sú založené na princípe Dynamického prístupu Skála-Urban-Rubeš (SUR) a Kognitívne-behaviorálnej terapie. Výber z praktických techník práce s deťmi obsahuje zložku terapie, zameranej na riešenie. Ak sa Vám dokument [...]

9 decembra, 2019|

Decembrové stretnutie tímu národného projektu v Ružomberku

Dňa 3.12.2019  sa v priestoroch Hotela Áčko v Ružomberku konalo ďalšie plánované výjazdové stretnutie regionálnych spolupracovníčok a spolupracovníkov. Vylaďovali sme  na ňom  Metodiku mapovania potrieb,  ale aj kompletizovanie zoznamov inštitúcií a organizácií, s ktorými do komunikácie vstúpime v prvom kvartáli roku 2020. Obzvlášť zaujímavou časťou stretnutia bol dvojhodinový blok, venovaný téme Manažment zmeny (situácie z praxe a na čo sa v teréne treba pripraviť). Organizátorka Alexandra Kurišová, stretnutie zhodnotila ako veľmi dynamické a vysoko efektívne. [...]

6 decembra, 2019|

Tvorba programov vzdelávania SPV – obsahové spracovanie modulov

Koncom novembra sa v Hlavnom projektovom centre na Račianskej ulici v Bratislave stretla ďalšia expertná pracovná skupina na tvorbu vzdelávania v sociálno-psychologickom výcviku. Tentokrát bolo témou stretnutia obsahové spracovanie a naplnenie jednotlivých modulov SPV a to s ohľadom na kľúčové kompetencie, ktoré chceme u účastníkov a účastníčok v rámci výcviku rozvíjať. Človek, ktorý výcvik absolvuje, by mal získať zručnosti, vedomosti a postoje na prácu v multidisciplinárnom tíme, mal by byť prospešný pre dieťa, rodinu, učiteľa a prispieť k inkluzívnejšiemu prostrediu v škole. [...]

6 decembra, 2019|

Ako sa darí pri realizácii národného projektu Štandardy? Odpovedá hlavná odborná riešiteľka A2 – Mgr. Lenka Martinkovičová, PhD.

Výzvu na realizáciu národného projektu vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 25. apríla 2019. Ako sa vám zatiaľ darí? V projekte „Štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce“ sa snažíme prispieť k rozvoju kvality poskytovaných služieb v rámci systému výchovného poradenstva a prevencie, ako aj podporiť ľudí v systéme, aby sa viac prepájali. V rámci Aktivity 2 „Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov pre systém výchovného poradenstva [...]

25 novembra, 2019|

XXVIII. ročník konferencie Dieťa v ohrození vo fotografii

Pripomeňte si spolu s nami atmosféru tohtoročnej medzinárodnej odbornej konferencie, v rámci ktorej sme sa venovali témam inklúzie a deťom v náročnej životnej situácii. Prinášame vám prierez konferenciou vo fotografii, kedy oku nášho fotografa neunikli kľúčové momenty, ale ani drobné detaily, ktoré konferenciu dotvárali. [...]

21 novembra, 2019|

Tím z národného projektu Štandardy cestuje po Slovensku

V dňoch 19.- 20.11.2019 sa na výjazdovej porade v Námestove stretli regionálni spolupracovníci a spolupracovníčky s ľuďmi z hlavného projektového centra. Okrem hodnotenia doterajšej realizácie národného projektu predstavili Metodiku mapovania potrieb, Formulár dobrej praxe, ale aj vzdelávacie aktivity a stratégie rozvoja ľudských zdrojov v systéme výchovného poradenstva a prevencie. „Výjazdové stretnutie vnímam veľmi pozitívne,“ zhodnotil projektový manažér Matúš Ferenčík. „Stretli sa spolupracovníčky a spolupracovníci, ktorí na jednej strane mapujú [...]

19 novembra, 2019|

Stanovisko VÚDPaP k premietaniu filmu “Kto je ďalší?” na základných školách

Nakoľko sme boli v uplynulých dňoch oslovení viacerými inštitúciami i rodičmi o názor k premietaniu filmu “Kto je ďalší?” ponúkame naše stanovisko:  Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie konštatuje, že vo filme absentuje tzv. pozitívny jazyk, to znamená empatické formulácie, podporné vety reflektujúce stav osôb, ktoré vo filme vystupujú.  Film nenapĺňa  základný edukatívny rozmer – edukáciu  pozitívnym prístupom. Rozumieme autorovi filmového diela,  že sa  snažil poukazovať (obrazovo, či verbálne) [...]

18 novembra, 2019|
Load More Posts

Kategórie