»Aktuality
Aktuality2019-06-21T21:59:52+01:00

AKTUALITY

Decembrové stretnutie tímu národného projektu v Ružomberku

Dňa 3.12.2019  sa v priestoroch Hotela Áčko v Ružomberku konalo ďalšie plánované výjazdové stretnutie regionálnych spolupracovníčok a spolupracovníkov. Vylaďovali sme  na ňom  Metodiku mapovania potrieb,  ale aj kompletizovanie zoznamov inštitúcií a organizácií, s ktorými do komunikácie vstúpime v prvom kvartáli roku 2020. Obzvlášť zaujímavou časťou stretnutia bol dvojhodinový blok, venovaný téme Manažment zmeny (situácie z praxe a na čo sa v teréne treba pripraviť). Organizátorka Alexandra Kurišová, stretnutie zhodnotila ako veľmi dynamické a vysoko efektívne. [...]

december 6th, 2019|

Tvorba programov vzdelávania SPV – obsahové spracovanie modulov

Koncom novembra sa v Hlavnom projektovom centre na Račianskej ulici v Bratislave stretla ďalšia expertná pracovná skupina na tvorbu vzdelávania v sociálno-psychologickom výcviku. Tentokrát bolo témou stretnutia obsahové spracovanie a naplnenie jednotlivých modulov SPV a to s ohľadom na kľúčové kompetencie, ktoré chceme u účastníkov a účastníčok v rámci výcviku rozvíjať. Človek, ktorý výcvik absolvuje, by mal získať zručnosti, vedomosti a postoje na prácu v multidisciplinárnom tíme, mal by byť prospešný pre dieťa, rodinu, učiteľa a prispieť k inkluzívnejšiemu prostrediu v škole. [...]

december 6th, 2019|

Ako sa darí pri realizácii národného projektu Štandardy? Odpovedá hlavná odborná riešiteľka A2 – Mgr. Lenka Martinkovičová, PhD.

Výzvu na realizáciu národného projektu vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 25. apríla 2019. Ako sa vám zatiaľ darí? V projekte „Štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce“ sa snažíme prispieť k rozvoju kvality poskytovaných služieb v rámci systému výchovného poradenstva a prevencie, ako aj podporiť ľudí v systéme, aby sa viac prepájali. V rámci Aktivity 2 „Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov pre systém výchovného poradenstva [...]

november 25th, 2019|

XXVIII. ročník konferencie Dieťa v ohrození vo fotografii

Pripomeňte si spolu s nami atmosféru tohtoročnej medzinárodnej odbornej konferencie, v rámci ktorej sme sa venovali témam inklúzie a deťom v náročnej životnej situácii. Prinášame vám prierez konferenciou vo fotografii, kedy oku nášho fotografa neunikli kľúčové momenty, ale ani drobné detaily, ktoré konferenciu dotvárali. [...]

november 21st, 2019|

Tím z národného projektu Štandardy cestuje po Slovensku

V dňoch 19.- 20.11.2019 sa na výjazdovej porade v Námestove stretli regionálni spolupracovníci a spolupracovníčky s ľuďmi z hlavného projektového centra. Okrem hodnotenia doterajšej realizácie národného projektu predstavili Metodiku mapovania potrieb, Formulár dobrej praxe, ale aj vzdelávacie aktivity a stratégie rozvoja ľudských zdrojov v systéme výchovného poradenstva a prevencie. „Výjazdové stretnutie vnímam veľmi pozitívne,“ zhodnotil projektový manažér Matúš Ferenčík. „Stretli sa spolupracovníčky a spolupracovníci, ktorí na jednej strane mapujú [...]

november 19th, 2019|

Stanovisko VÚDPaP k premietaniu filmu “Kto je ďalší?” na základných školách

Nakoľko sme boli v uplynulých dňoch oslovení viacerými inštitúciami i rodičmi o názor k premietaniu filmu “Kto je ďalší?” ponúkame naše stanovisko:  Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie konštatuje, že vo filme absentuje tzv. pozitívny jazyk, to znamená empatické formulácie, podporné vety reflektujúce stav osôb, ktoré vo filme vystupujú.  Film nenapĺňa  základný edukatívny rozmer – edukáciu  pozitívnym prístupom. Rozumieme autorovi filmového diela,  že sa  snažil poukazovať (obrazovo, či verbálne) [...]

november 18th, 2019|

Odborný seminár Podpora multidisciplinárnej spolupráce

Dňa 13.11.2019 sa v Hoteli Sorea Regia v Bratislave uskutočnil Odborný seminár organizovaný vovzájomnej spolupráci koordinátorov ochrany detí pred násilím  UPSVaR Bratislava, Malacky a Pezinok  na tému Podpora multidisciplinárnej spolupráce v oblasti ochrany detí pred násilím. Ústrednou témou tohto seminára bola spolupráca a možnosti rozvíjania spolupráce medzi  rôznymi inštitúciami a odborníkmi v záujme čo najlepšej ochrany detí. Seminár otvoril riaditeľ UPSVaR Bratislava PhDr. Peter Ormandy, ktorý privítal všetkých účastníkov seminára. Odborný seminár svojou [...]

november 13th, 2019|

Zostrih momentov z XXVIII. ročníka konferencie Dieťa v ohrození

V dňoch 7. - 8. novembra 2019 sa v Bratislave uskutočnila medzinárodná odborná konferencia Dieťa v ohrození s témami inklúzia a dieťa v náročnej životnej situácii s hlavným motívom:  „ ... aby pomoc prišla včas ". Išlo už o XXVIII. ročník tohto podujatia, ktorý sa niesol v znamení výmeny najnovších výskumných poznatkov a skúseností z praxe odborníkov v systéme poradenstva a prevencie, ale aj v znamení priateľských stretnutí a dojemných momentov najmä pri oceňovaní výnimočných osobností poradenstva, ktoré svojou každodennou prácou pomáhajú deťom [...]

november 8th, 2019|

V Bratislave bude medzinárodná odborná konferencia Dieťa v ohrození

Už 28. krát sa bude v Bratislave konať Medzinárodná odborná konferencia Dieťa v ohrození. Organizuje ju Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v dňoch 7.- 8.11.2019. Odborníci zo Slovenska,  ale aj zo zahraničia, sa budú venovať inklúzii a deťom v náročnej životnej situácii, otvoria však aj témy, akými sú sebapoškodzovanie detí, trendy užívania drog u školopovinnej mládeže, ale aj problémy žiakov so špecifickými poruchami učenia.  Konferencia sa chce venovať aj týraným deťom, [...]

október 30th, 2019|

ADHD – móda alebo fakt?

10.–11. 10. 2019 sa uskutočnila medzinárodná konferencia KRIŽOVATKY XI, tento rok s podtémou „ADHD – móda alebo fakt? Náročné situácie vo výchove, prevýchove a resocializácii“. Diagnostické centrum v Bratislave – Záhorskej Bystrici ňou nadviazalo na predchádzajúcich desať ročníkov konferencie, už tradične venovanej problematike detí a mládeže s poruchami správania. Každoročne sa jej zúčastňuje množstvo odborníkov najmä z radov špeciálnych a liečebných pedagógov, psychológov, sociálnych pracovníkov a ďalších príbuzných profesií. Konferenciu otvoril a sprevádzal ňou doc. PhDr. Pavel [...]

október 22nd, 2019|

Hľadáme do nášho tímu Knihovníka/knihovníčku

Úväzok: 20 hod. týždenne Požadujeme:  VŠ II. stupňa, VŠ I. stupňa, príp. SŠ; odbor informačné štúdiá, aktívna znalosť angličtiny, práce s informačnými technológiami, sociálna spôsobilosť Náplň práce: evidencia a správa  knižničného fondu, evidencia a správa archívu psychodiagnostických pomôcok, publikačnej činnosti výskumných pracovníkov ústavu, dopĺňanie knižničného fondu, správa prístupu do elektronických databáz, poskytovanie bibliografických informácií a vypracúvanie rešerší, medziknižničná a medzinárodná výpožičná služba, administratíva spojená s edičnou činnosťou ústavu Platové [...]

október 21st, 2019|

Hľadáme špeciálneho pedagóga so skúsenosťami s prácou v poradenskom systéme

Náplň práce: Usmerňuje odborné procesy a činnosti CŠPP v systéme VPaP a supervíziu týchto činností ( mailom, telefonicky, spracovaním odborného stanoviska a pod.). Spolupracuje na príprave legislatívnych opatrení v oblasti systému VPaP v školstve Podieľa sa na  nastavení a revitalizácii štandardov kvality poskytovaných služieb, najmä CŠPP resp. špeciálnych pedagógov v rámci systému VPaP. Podporuje tvorbu a implementáciu multidisciplinárneho prístupu v odbornej starostlivosti o deti, žiakov a ich rodiny Platové [...]

október 21st, 2019|

Čo je cieľom národného projektu Štandardy? Odpovedá obsahová manažérka Mgr. Paulína Nekorancová, PhD.

Ktoré hlavné aktivity sú súčasťou národného projektu? Národný projekt máme koncipovaný do jednej hlavnej aktivity – Vytvorenie a zavedenie štandardov v systéme výchovného poradenstva a prevencie (VPaP). Stojí na štyroch „nohách“ – podaktivitách. Prvá z nich – Tvorba štandardov - má cieľ vytvoriť, overiť a multiplikovať štandardy minimálnej kvality pre efektívne fungujúci systém VPaP založený na multidisciplinárnom prístupe pre inklúziu. To znamená, že vytvoríme to, čo v súčasnom systéme VPaP najviac chýba – jednotný [...]

október 17th, 2019|

Predstavujeme vám nového projektového manažéra nášho národného projektu Štandardy – Mgr. Matúša Ferenčíka

“Cesta, vedúca na pozíciu hlavného projektového manažéra, bola plná milých náhod, za ktoré som veľmi vďačný,” tvrdí Mgr. Matúš Ferenčík, ktorý je “hlavou” národného projektu. Do Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie nastúpil v auguste  a priznáva, že  téma inklúzie je mu veľmi blízka. Želá si, aby sa čím skôr zmenil systém poradenstva a aby  sme mohli deťom a rodinám ponúknuť komplexnú a včasnú pomoc v každom kúte Slovenska. [...]

október 17th, 2019|

Cochemská prax na súdoch

Koncom septembra sa uskutočnilo  Interdisciplinárne stretnutia odborníkov, ktorí podporujú pilotný projekt v oblasti rodinno-právnej agendy na niektorých súdoch v Bratislavskom kraji. Zástupcovia súdov a odborníkov z jednotlivých profesií (sudca, advokát, prokurátor, psychológ, mediátor, sociálny pracovník, poradca a i.), ktoré majú priamy dosah na riešenie poručenských sporov, sa stretli na pôde Slovenskej advokátskej komory. Stretnutie bolo vyústením snahy o vytvorenie priestoru pre efektívnu výmenu informácií medzi jednotlivými odborníkmi z Bratislavského kraja, [...]

október 12th, 2019|
Load More Posts

Kategórie

Medzinárodná odborná konferencia
DIEŤA V OHROZENÍ 2019

Dní
Hodín
Minút
PRIHLASOVANIE ÚČASTNÍKOV JE UKONČENÉ

V dňoch 7.11.-8.11.2019 bude Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave organizovať v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, UNESCO a Slovak Telekom, v poradí už XXVIII. ročník odbornej konferencie Dieťa v ohrození. Tento rok sa budeme venovať téme inklúzie a deťom v náročnej životnej situácii.

Konferencia je zameraná najmä na výmenu odborných skúseností medzi domácimi i zahraničnými expertmi vrátane prezentácie výsledkov práce Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v tejto oblasti.

Termín prihlásenia účastníkov je najneskôr do 18.10.2019.

Záväzná prihláška na konferenciu TU | Pozvánka

Osobnosť poradenstva a Mladý talent poradenstva

Osobnosť poradenstva a Mladý talent poradenstva – to sú dve kategórie, v ktorých privítame vaše nominácie na ocenenie pre výnimočných ľudí v poradenstve. Oceňovať ich budeme na konferencii Dieťa v ohrození 7.11.2019. Koho z osobností poradenstva by ste nominovali vy? Hlasovať môžete TU.