Správa z diagnostického vyšetrenia dieťaťa – V. Dočkal, E. Farkašová, B. Kundrátová, M Špotáková

vudpap-informacie-pre-odborných-Sprava-z-diagnostickeho-vysetrenia-dietata

Pásma schopností – V. Dočkal

vudpap-informacie-pre-odborných-Pasma-schopnosti

Odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, zaradenie žiakov do nultého ročníka zo dňa 28.1.2013

vudpap-informacie-pre-odborných-Nulty-rocnik-usmernenie-MS

Usmernenie k prijímaniu žiakov so ZZ do ZŠ, zo dňa 4.11.2015

vudpap-informacie-pre-odborných-Usmernenie-k-prijimaniu-ziakov-so-ZZ

Usmernenie k realizácii prevencie drogových závislostí a prevencie kriminality v rezorte školstva zo dňa 20.5.2014 v súlade s platnými POP na daný školský rok

vudpap-informacie-pre-odborných-Usmernenie-k-realizacii-prevencie-drogovych-zavislosti-a-prevencie-kriminality

Pôsobenie, zameranie a vykonávanie odbornej činnosti školského logopéda z 23.6.2011

vudpap-informacie-pre-odborných-Usmernenie-skolsky-logoped

Postup CPPPaP pri posudzovaní školskej pripravenosti detí so SZP zo dňa 4.3.2016

vudpap-informacie-pre-odborných-SZP-postup-CPPPaP

Usmernenia činnosti poradenských zariadení vo vzťahu k ich požiadavkám voči ZŠ v súvislosti s psychologickým vyšetrením žiaka so SZP zo dňa 20.4.2016

vudpap-informacie-pre-odborných-Usmernenie-MSVVaS-OS-CI