Národný projekt
Štandardizáciou systému poradenstva
a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce („NP Štandardy“)

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie realizuje národný projekt Štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce od 1. júna 2019 s víziou ponúknuť oporný bod pre podporu kvality – jednotné štandardy odborných a odborno-metodických činností. Štandardy majú viesť k záruke, že deti s rozmanitými potrebami a ich rodiny, dostanú na celom Slovensku rovnako kvalitnú starostlivosť zakotvenú v multidisciplinárnom prístupe.


Tvorba štandardov
Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov
Podpora a implementácia štandardov
Odborné materiály

V praxi to znamená, že národný projekt:

  • prinesie procesné štandardy v systéme výchovného poradenstva a prevencie a na ne nadväzujúce obsahové, výkonové a materiálno-technické štandardy
  • overí a bude rozvíjať multidisciplinárnu spoluprácu v praxi
  • vyškolí 1718  pedagogických a odborných zamestnancov v témach: sociálno-psychologický výcvik, vzdelávanie v terapeutických metódach, supervízia v poradenských činnostiach a kariérová výchova a karierové poradenstvo
  • podporí strategický rozvoj školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP, CŠPP) a špeciálnych výchovných zariadení (Diagnostické centrum, Liečebno-výchovné sanatórium, Reedukačné centrum)  a poskytne podporu pri získaní zdrojov pre implementáciu štandardov do bežnej praxe
  • nastaví kontinuálny zber inovácii v systéme VPaP a systém overovania kvality odborných a odborno-metodických činností v súvislosti s implementáciou štandardov.

Viac informácií o projekte nájdete v tomto dokumente.

Kontakty na projektovú kanceláriu:

Budova Allianz, Račianska 62, 812 75 Bratislava
Hlavná projektová manažérka Mgr. Katarína Nagy Pázmány 0910 186 729 katarina.nagy.pazmany@vudpap.sk
Hlavná obsahová manažérka Mgr. Paulína Selecká, PhD. 0910 187 141 paulina.selecka@vudpap.sk
Manažér projektovej kancelárie Ing. Miroslav Cigánik 0910 187 321 miroslav.ciganik@vudpap.sk

.
Kontakty na regionálne projektová centrá („RPC“)

RPC Adresa Meno a priezvisko Tel. kontakt Mail
RPC Bratislava Račianska 62, Bratislava 831 05 Miriama Haburaj 0910 187 510 miriama.haburaj@vudpap.sk
Peter Hreňák 0910 187 243 peter.hrenak@vudpap.sk
Lucia Kaločaiová lucia.kalocaiova@vudpap.sk
Slavomír Lalík 0910 187 106 slavomir.lalik@vudpap.sk
Fraňová Ivana
ivana.franova@vudpap.sk
RPC Trnava Kollárová 17, Trnava 917 01 Jana Paprancová 0910 187 580 jana.paprancova@vudpap.sk
Marianna Sekerová marianna.sekerova@vudpap.sk
Barbora Zibrínová barbora.zibriniova@vudpap.sk
Daniela Betáková daniela.betakova@vudpap.sk
RPC Nitra Cintorínska 5, Nitra 949 01 Jana Vernarcová 0903392535 jana.vernarcová@vudpap.sk
Zuzana Gališinová 0910186709 zuzana.galisinova@vudpap.sk
Tatiana Kobidová 0910185451 tatiana.kobidova@vudpap.sk
Erik Papp 0910 185 853 erik.papp@vudpap.sk
Martin Vyšňa martin.vysna@vudpap.sk
RPC Trenčín Piaristická 254/6, Trenčín 911 01 Mária Pavlačková 0910187697 maria.pavlackova@vudpap.sk
Gabriela Kubelová 0910187208 gabriela.kubelova@vudpap.sk
Tatiana Ďurkovičová 0910 187 145 tatiana.durkovicova@vudpap.sk
Hana Jarábková 0910 187 033 hana.jarabkova@vudpap.sk
RPC Banská Bystrica Dolná 6987/62, Banská Bystrica 974 01 Dagmar Bellová 0910186461 dagmar.bellova@vudpap.sk
Lýdia Miškolciová 0910187014 lydia.miskolciova@vudpap.sk
Jaroslav Zerola 0910185663 jaroslav.zerola@vudpap.sk
Martina Slobodníková 0910 187 628 martina.slobodnikova@vudpap.sk
Marianna Burianová 0910 187 638 marianna.burianova@vudpap.sk
RPC Žilina Radlinského 29, Dolný Kubín 026 01 Peter Nemec 0910185571 peter.nemec@vudpap.sk
Mária Bartošková 0910187086 maria.bartoskova@vudpap.sk
Gabriela Saxová 0910186921 gabriela.saxova@vudpap.sk
Jana Randa 0910 187 057 jana.randa@vudpap.sk
Zdenka Valeková 0910 187 675 zdenka.valekova@vudpap.sk
RPC Prešov Masarykova 2722/22, Prešov 080 01 Paulína Masaryková 0910187396 paulina.masarykova@vudpap.sk
Daša Vydumská 0910187639 dasa.vydumska@vudpap.sk
Erika Rypáková 0910186689 erika.rypakova@vudpap.sk
Mária Palenčárová 0910 187 629 maria.palencarova@vudpap.sk
Kristína Antolíková 0910 187 689 Kristina.antolikova@vudpap.sk
RPC Košice Pražská 2, Košice – Západ 040 11 Róbert Zavacký 0910187034 robert.zavacky@vudpap.sk
Zuzana Boršč 0910187238 zuzana.borsc@vudpap.sk
Miriam Hrubá miriam.hruba@vudpap.sk
Ladislav Ontko ladislav.ontko@vudpap.sk
Eva Farkašovská 0910 187 428 eva.farkasovska@vudpap.sk
Martin Gbúr 0910 187 569 martin.gbur@vudpap.sk