Štandardizáciou systému poradenstva
a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce
„Štandardy“

O národnom projekte

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie realizuje národný projekt „Štandardy“ od 1. júna 2019 s víziou prispieť ku kvalite procesov v multidisciplinárnom prístupe k dieťaťu a jeho rodine cez systém výchovného poradenstva a prevencie (VPaP).

V praxi to znamená, že národný projekt prinesie:

  • procesné štandardy multidisciplinárneho prístupu v systéme výchovného poradenstva a prevencie,
  • sociálno-psychologický výcvik, výcviky v terapeutických metódach, zavedenie systému supervízie v poradenských činnostiach, inovácie vo vzdelávaní v oblasti kariérovej výchovy a kariérového poradenstva a
  • asistenciu pri podpore strategického rozvoja školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP, CŠPP) a špeciálnych výchovných zariadení, asistenciu pri získaní zdrojov pre podporu kvality služieb, ktoré tieto zariadenia poskytujú.

Projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu ľudské zdroje vo výške 18 100 644,80 Eur a jeho ukončenie je plánované na máj 2023.

Bez zavedenia štandardov to nepôjde

Na to, aby sme sa mohli venovať tvorbe štandardov, je potrebné zadefinovať základnú filozofiu systému výchovného poradenstva a prevencie ako východiska pre ich tvorbu.

Štandardy budú určovať minimálny odporúčaný spôsob implementácie jednotlivých procesov v systéme výchovného poradenstva a prevencie (VPaP), ktoré budú viesť k jeho efektívnemu a kvalitnému fungovaniu. Vytvorenie štandardov, ktorých základným filozofickým východiskom je multidisciplinárny prístup k dieťaťu a jeho rodine, znamená, že sa doplní aktuálne najviac chýbajúci oporný bod v nastavení odborných činností v systéme. A to tak, aby štandardy reflektovali kvalitu odbornej činnosti, aby boli integrované a koherentné a boli orientované na potreby dieťaťa prostredníctvom multidiciplinárneho a inkluzívneho prístupu k dieťaťu a jeho rodine. Odborníci tak budú mať zarámcované procesy svojej multidisciplinárnej odbornej činnosti a dieťa a jeho rodina budú mať garanciu, že proces identifikácie potrieb a následný sled intervencií, ktoré by malo každé dieťa so svojou rodinou získať v rámci systému, bude kvalitný a efektívny.

Pri tvorbe procesných štandardov sa opierame o  týchto šesť kľúčových pilierov:

  1. Pilier: Rané poradenstvo – Výsledky viacerých výskumov poukazujú na to, že včasná identifikácia zdravotných problémov a rizikového vývinu dieťaťa v ranom veku s následným poskytnutím efektívneho raného poradenstva s MDP zabráni rizikovému vývinu dieťaťa  a sociálnej segregácii v budúcnosti. Podpora optimálneho vývinu dieťaťa v ranom veku s podporou jeho rodiny, je základným pilierom úspešnej sociálnej inklúzie a inklúzie vo vzdelávaní. Multidisciplinárnym prístupom sa upevňuje potenciál osobnosti k úspešnému ukončeniu povinnej školskej dochádzky a uplatneniu sa na trhu práce. V rámci aktivít NP budeme tvoriť štandardy, nastavovať proces identifikácie potrieb dieťaťa a jeho rodiny a následný sled intervencií, ktoré by malo každé dieťa so svojou rodinou získať v rámci raného poradenstva v systéme VPaP.  
  2. Pilier: Multidisciplinarita pre rovnocennosť – Realizácia multidisciplinárneho inkluzívneho prístupu riešenia potrieb dieťaťa v rôznych životných situáciách a vývinových obdobiach má byť základom poradenského a preventívneho procesu.

Prečo?

Pokiaľ nemáme implementovaný multidisciplinárny princíp v štandardnom poradenskom a preventívnom prístupe, nemôžeme zabezpečiť inklúziu detí v školskom prostredí, prípadne v širšom sociálnom kontexte. Multidisciplinárny prístup znamená, že neuplatňujeme ku každému dieťaťu rovnaký prístup, ale špecifický, v nadväznosti na jeho potreby, aby sme zabezpečili rovnocennosť každého dieťaťa v prístupe k výchove, vzdelávaniu a poradenstvu. Dieťa je v centre pozornosti poradenského systému, všetkých jeho aktérov a spoluaktérov. V škole sú nimi napríklad učitelia, triedny učiteľ, výchovný poradca, školský špeciálny pedagóg, školský logopéd, školský psychológ, koordinátor prevencie, asistent učiteľa, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg, kariérový poradca. Na úrovni poradenských zariadení sú to všetci odborní zamestnanci, ktorí spolupracujú s pedagogickými a odbornými zamestnancami v školách spadajúcich do regiónu pôsobnosti. V širšom slova zmysle k multidisciplinárnym tímom patria aj iní spoluaktéri poradenstva, nielen v rezorte školstva. Na ohrozenie dieťaťa školskou neúspešnosťou môžu mať vplyv rôzne životné udalosti, na riešení ktorých sa podieľajú napríklad súdy, ÚPSVaR, lekári, policajný zbor. Spoluprácu všetkých aktérov považujeme za kľúčovú pri efektívnej podpore a pomoci dieťaťu. Multidisciplinárny prístup k dieťaťu presahuje rezorty.

  1. Pilier: Kariéra od materskej školy až po uplatnenie sa na trhu práce – Realizácia kariérovej výchovy pre deti MŠ a kariérovej výchovy a kariérového poradenstva pre žiakov ZŠ a SŠ je ďalším základným pilierom.

Prečo?

Ak nemáme kvalitné a dostatočné programy kariérovej výchovy už v detstve a následným pokračovaním kariérovej výchovy a kariérového poradenstva (KVaKP) počas ZŠ a SŠ adekvátne vývinovým obdobiam dieťaťa a úlohám viažucim sa k vývinovým obdobiam, riskujeme zúženie zmyslu kariérovej výchovy a kariérového poradenstva len na hľadanie zamestnania alebo nábor pre zamestnávateľov. V školskom systéme je potrebné neustále implementovanie KVaKP ako prirodzenej súčasti systému poradenstva a prevencie, s dostatočným priestorom a postavením, tak aby sa vytvárala spájacia niť medzi výchovou človeka a jeho uplatnením v spoločnosti.

  1. Pilier: Aktívny rodič – Pilier je zameraný na prípravu a rozvíjanie programov pre rozvoj rodičovských zručností a formovanie postojov k podpore dieťaťa v procese jeho vzdelávania a získavania kľúčových kompetencii.

Prečo?

Ak nemáme vytvorený priestor na odbornú prácu s rodičmi s dostatočnými nástrojmi, pomôckami, informačnými materiálmi, nevieme efektívne podporovať dieťa v jeho rozvoji spolu s jeho zákonnými zástupcami. V súčasnosti deti zlyhávajú vo veľkej miere pre nedostatočnú motiváciu alebo absenciu informácií a systému poradenstva rodiča, zákonných zástupcov. Včasným poradenstvom pre rodiča podporíme jeho záujem rozvíjať zručnosti pre prácu so svojim dieťaťom smerujúcu k úspešnejšej ceste predškolským a školským vzdelávaním.

  1. Pilier: Supervízia pre kvalitu – Pravidelná realizácia supervízie odbornej činnosti PZ a OZ je piatym, rovnako dôležitým pilierom, ktorý prispieva ku kvalite poradenskej a preventívnej činnosti.

Prečo?

Absencia systému supervízie v školstve významne negatívne ovplyvňuje úroveň a kvalitu odbornej a pedagogickej starostlivosti. Odborníci bez supervízie sú vystavení nedostatočnej reflexii a sebareflexii vlastných schopností ako aj strachu a vyhoreniu namiesto nezávislosti a vlastnej istoty vo svojich odborných schopnostiach a potreby sa neustále vzdelávať.

  1. Pilier: Inovácie pre prax – Šiesty pilier zabezpečuje neustály rozvoj a identifikáciu novo vynárajúcich sa potrieb v oblasti zabezpečenia kvalitného, dostupného systému VPaP, ktorý bude smerovať k tomu, aby potreby dieťaťa alebo jeho prekážky v školskej úspešnosti boli neustále centrom pozornosti odborníkov.

Prečo?

Pokiaľ odborník nereflektuje na meniace sa problémové životné situácie dieťaťa (jeho rodičov), prevencia, poradenstvo a terapia sa stávajú menej účinnými a môžu viesť k zhoršovaniu problémov. Rovnako je to aj v prípade, ak odborník pracuje s technológiami, pomôckami alebo metodológiou, ktorá je pre dieťa alebo jeho rodiča nezrozumiteľná, nezaujímavá alebo nedostupná.

Bez pomoci poradenským zariadeniam štandardy nezavedieme

Samotné prijatie procesných štandardov je len prvým krokom ku kvalite dostupných služieb. Tým ďalším je pomoc a podpora poradenským a špeciálnym výchovným zariadeniam, aby štandardy mohli a vedeli naplniť. Preto je súčasťou národného projektu tím 24 expertov pôsobiacich priamo v regiónoch, ktorí pomôžu ktorejkoľvej štátnej či neštátnej CPPPaP, CŠPP alebo ŠVZ zhodnotiť svoje ľudské a materiálne kapacity, nastaviť stratégiu rozvoja zariadenia a získať finančné zdroje na svoj rozvoj tak, aby mohli a vedeli naplniť procesné štandardy a zabezpečiť tak kvalitnú službu garantujúcu štátom každému dieťaťu v našej krajine.

Prehľad projektu alebo ako sa nestratiť v aktivitách NP Štandardy

Aktivita A1a prinesie štandardy, ktorých základným filozofickým východiskom je multidisciplinárny prístup k dieťaťu a jeho rodine.

Aktivita A1b prinesie databázu dobrej praxe v multidisciplinárnom prístupe a pilotné overenie multidisciplinárneho prístupu v praxi vybraných 63 škôl a školských zariadení v rámci všetkých krajov SR

Aktivita A2a prinesie realizáciu vzdelávacích aktivít, ktoré predstavujú základ pre kontinuálny rozvoj kľúčových odborných kompetencií ľudských zdrojov v systéme VPaP – špecializované výcviky v terapeutických metódach, supervízii a sociálno-psychologický výcvik.

Aktivita A2b prinesie vzdelávacie aktivity pre pedagogických a odborných zamestnancov v oblasti kariérovej výchovy a kariérového poradenstva.

Aktivita A2c prinesie množstvo intelektuálnych výstupov – od strategických plánov, koncepcií rozvoja ľudských zdrojov pre systém VPaP a jeho spoluaktérov až po revíziu a tvorbu jednotlivých vzdelávacích programov, ktoré je potrebné prepracovať, inovovať a predložiť na akreditáciu, vrátane tých, ktoré priebežne vyplynú v spojitosti s novo vynárajúcimi sa potrebami skvalitňovania ľudských zdrojov pre systém VPaP.

Aktivita A3a prinesie cielenú podporu a mentoringovú pomoc školským zariadeniam VPaP a špeciálnym výchovným zariadeniam v oblasti inštitucionálneho rozvoja a naplnenia štandardov, najmä cez projekty v DOV.

Aktivita A3b prinesie koncepčné dokumenty, materiály, odporúčania do stratégií pre kontinuálne zvyšovanie kvality systému VPaP na národnej úrovni, vrátane odporúčaní pre nastavenia systémových opatrení v jednotlivých dotknutých rezortoch.