4.-6.11.2015 – VÚDPaP zorganizoval v rámci národného projektu Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálnopatologických javov v školskom prostredí IKT seminár a III. medzinárodnú odbornú konferenciu s workshopmi názvom “Modernizácia poradenského procesu – základný pilier komplexného poradenského systému Slovenskej republiky” v Hoteli Senec v Senci.

Cieľom vzdelávacej aktivity bolo šírenie dobrej praxe z poradenských systémov krajín Európskej únie so zameraním na žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v základných školách a ich uplatnenie na trhu práce, ako aj prezentácia výsledkov a výstupov Národného projektu VÚDPaP. Prezentované boli hlavné výstupy, ktoré majú významný dopad na komplexný poradenský systém, systém prevencie a edukačnú prax v Slovenskej republike.