Predstavujeme Vám finalistky kategórie Osobnosť poradenstva za rok 2022

V poradí už 4. ročník ocenenia Osobnosti poradenstva sa bude konať 15. marca 2023 v Hoteli Tatra v Bratislave.

PhDr. Mária Horváthová, PhD.
riaditeľka CPP, Karpatská 8, Košice 

Do poradenského systému vstúpila v roku 2000 počas VŠ štúdia, kde sa externou formou spolupráce zamerala na oblasť prevencie. V priebehu nasledujúcich rokov sa už ako stabilný zamestnanec pôvodnej Pedagogicko-psychologickej poradne v Košiciach venovala komplexnej starostlivosti o klienta a potrebám pedagogických zamestnancov a škôl. Absolvovala dlhodobý výcvik v Gestalt terapii a mnoho ďalších odborných vzdelávaní orientovaných na prácu s detským ako aj dospelým klientom. V súčasnosti je jej dominantnou činnosťou popri psychologickej práci metodická podpora, ale najmä funkčné a zmysluplné nastavovanie poradenského systému v Košickom kraji. 


PaedDr. Jana Lednická
riaditeľka CPP Bratislava 3 

V praxi sa venuje budovaniu korektných vzťahov na pracovisku, podpore všetkých zamestnancov a  profesionálnemu rozvoju. Zároveň sa venuje klientom individuálne a skupinovo v prístupe Zameranom na človeka. Rieši koordináciu metodického usmerňovania v rámci územnej pôsobnosti BA3 – systémovo sa venuje vedeniam škôl, spolupodieľa sa pri budovaní a rozvíjaní školských podporných tímov, spolupodieľa sa pri rozvoji profesijných zručností PZ a OZ škôl. Venuje sa Filiálnej terapii rodičovských zručností a špecificky (a zároveň ojedinele na Slovensku) sa venuje Filiálnej terapii adolescentov, ako aj uplatneniu Filiálnej terapie v materských školách. Venuje sa i fungovaniu Tímu podpory pre Ukrajinu, v rámci ktorého tím ukrajinských psychologičiek poskytuje podporu deťom z Ukrajiny zasiahnutých vojnovými udalosťami v rámci Bratislavy. Rieši koordináciu metodického usmerňovania poradenských zariadení v bratislavskom kraji a sieťovaniu odborníkov. Venuje sa budovaniu sieti odborníkov/čok v bratislavskom kraji v zabezpečovaní krízovej intervencie. 


PhDr. Zuzana Matejčíková Šareková
psychologička a riaditeľka v CPP Námestovo 

V poradenskom systéme v rezorte školstva pracuje od roku 2001. Od tohto roku absolvovala nielen dlhodobý výcvikový program v Adlerovskej psychoterapii a poradenstve, výcvikovo – vzdelávací kurz v skupinových formách preventívnej práce s deťmi s poruchami správania, Videotréning interakcií – VIT, Terapiu hrou, Filiálnu terapiu, ale aj a mnoho ďalších krátkodobejších vzdelávaní. V praxi sa venuje hlavne komplexnej starostlivosti o deti a žiakov prevažne s poruchami správania, výchovnými ťažkosťami a emocionálnymi problémami. Viedla rodičovské skupiny, vedie skupinové supervízie pre rôzne cieľové skupiny (učiteľky MŠ, zástupkyne riaditeľa pre MŠ, pedagogickí asistenti, odborní zamestnanci škôl) a individuálne supervízie podľa potrieb pedagogických a odborných zamestnancov nielen v okrese Námestovo. Spolupracuje s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie, participovala na tvorbe procesných a obsahových štandardov. Za Združenie zamestnancov CPPPaP bola členkou Metodickej rady pri VÚDPaP a rôznych pracovných skupín na MŠVVaŠ a CVTI. Jej životným krédom je: „Jediný spôsob, ako nájsť limity toho, čo sa dá, je prekročiť ich a vojsť do nemožného“. 

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.