26.6.2015 – VÚDPaP zorganizoval v rámci národného projektu Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálnopatologických javov v školskom prostredí II. medzinárodnú odbornú konferenciu s názvom “Retrospektívy a perspektívy výchovného poradenstva v príprave žiakov základných škôl pre potreby trhu práce” v Hoteli Dixon v Banskej Bystrici.

Cieľom konferencie bolo šírenie dobrej praxe poradenských systémov zameraných na podporu výchovného (vrátane kariérového) poradenstva pre žiakov ZŠ so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v záujme zvyšovania ich uplatniteľnosti na trhu práce na Slovensku a v krajinách Európskej únie.