„Budovanie odolnosti detí pochádzajúcich z extrémistického prostredia“

Dňa 4.7.2018 sa vo Varšave konalo pracovné stretnute Policy and Practise Event „Building resilience of young children (aged below 10) raised in extremist environments, specifically child returnees“ organizované medzinárodnou organizáciou RAN ( Radicalisation Awarness Network). Odborníci z rôznych krajín EU sa venovali téme budovania resiliencie detí vyrastajúcich v extrémistickom prostredí, konkrétne detí, ktoré boli vychovávané v prostredí tzv. islamského štátu. Experti  Komisie  pre radikalizáciu (HLCEG-R) identifikovali zvýšenú  potrebu pochopiť riziká pre deti z hľadiska ich zraniteľnosti ako obetí, ako aj potenciálne bezpečnostné riziká. PhDr. Eva Smiková, PhD. a PhDr. Alenou Kopányiovou, PhD. (VÚDPaP) pripravili príspevok „Possibilities of identifying and assessing abuse, traumatic situations of children”,  ktorý  prezentovali v rámci workshopu “Trauma and other menthal issues”. V rámci diskusie  prezentovali aj výstupy projektu Prevencia násilného extrémizmu, ktorý VÚDPaP realizoval v roku 2016 za finančnej podpory MŠVVaŠ SR a skúsenosti s realizáciou vzdelávania odborných zamestnancov na tému extrémizmus. Konfrontovali  príručky pre prácu preventistov, učiteľov a ďalších odborných zamestnancov v školstve so zahraničnými. Osobne  sa stretli s Tedom Huddlestonom (Citizenship Foundation, Veľká Británia), autorom príručky Život s kontroverznými otázkami, ktorú majú k dispozícii aj slovenskí pedagogickí a odborní zamestnanci. Na medzinárodnej platforme boli prezentované možnosti vnútroštátnych politík  usmerňujúcich odbornú prácu policajtov, sociálnych pracovníkov, psychológov, psychiatrov. Spolupráca odborníkov s rodičmi, komunitami a príbuznými (napr. starými rodičmi) je kľúčom k odhaleniu prvých príznakov radikalizácie. V niektorých prípadoch však rodičia nemusia byť nevyhnutne vhodní partneri a mohli by spôsobiť viac škody, ako je dobré. Neposkytujú dostatok podpory a bezpečnosti pre ich detí v dôsledku zneužívania návykových látok, fyzického zneužívania, účasťou na kriminálnych aktivitách. Odborníci pracujúci s rodičmi,  ktorých podporujú extrémistické alebo dokonca teroristické skupiny sami potrebujú odborné poradenstvo,  aby dokázali integrovať správne podporné štruktúry na predchádzanie radikalizácie detí.

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.