Činnosti Detského centra pre vzdelávanie a výskum

Detské centrum pre vzdelávanie a výskum (DCVV) vzniklo v Bratislave v roku 1990 s pomocou zariadenia Kinderzentrum München a v spolupráci s Univerzitou Komenského ako súčasť Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Poskytuje multidisciplinárnu starostlivosť deťom, ktoré to potrebujú, a ich rodinám. V prvom rade sú to deti s rôznymi postihnutiami, ale aj deti s poruchami učenia, správania i ďalšie deti, ktoré školský zákon nazýva žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, vrátane nadaných detí. Činnosť Detského centra pre vzdelávanie a výskum je úzko prepojená s výskumnou činnosťou VÚDPaP-u. Skúsenosti s modernou formou pomoci ľuďom s postihnutím a ich rodinám využívajú odborní pracovníci Detského centra pre vzdelávanie a výskum v účasti na pregraduálnej príprave študentov psychológie, špeciálnej pedagogiky, liečebnej pedagogiky a sociálnej práce.

Multidisciplinárny tím Detského centra pre vzdelávanie a výskum tvoria: detská neurologička (externe), fyzioterapeutka, sociálny poradca, psychológovia, špeciálni pedagógovia, logopédka, liečebná pedagogička, predškolská pedagogička, detská sestra a asistentky.

Klientmi Detského centra pre vzdelávanie a výskum sú rodiny s deťmi vo veku od šesť týždňov. Postihnutým klientom, ktorí začali do DCVV chodiť ako deti, sa služby poskytujú aj po dosiahnutí plnoletosti. Evidovaných je do 6 tisíc klientov, ročne príde do Detského centra pre vzdelávanie a výskum okolo 450 rodín, z toho asi polovica je nových klientov.

Organizačná štruktúra DCVV

Multidisciplinárna podpora dieťaťa a jeho rodiny (ambulantná intervencia)

Venuje sa rôznym problémom a komplikáciám, ktoré môžu vývin dieťaťa sprevádzať, či už súvisia so zdravotným postihnutím, neštandardným priebehom vývinu (vývinovými poruchami, ale aj akcelerovaným vývinom), rečovými problémami, výchovnými ťažkosťami alebo problémami v škole. Poskytuje poradenstvo, diagnostiku, rôzne terapie napr. muzikoterapia, arteterapia, hipoterapiu, canisterapiu, rozvíjajúce a podporné programy – to všetko v úzkej spolupráci odborníkov s rodinou dieťaťa. S deťmi sa pracuje individuálne aj skupinovo.

Integrovaná skupina detí predškolského veku – ISKA

ISKA je skupina detí v predškolskom veku, ktorá nie je zaradená do siete škôl a školských zariadení SR, pričom výchovno-vzdelávací proces počas dňa prebieha podľa modifikovaného ISCED 0. ISKA je zložená z detí vo veku od troch rokov po zaškolenie, spravidla desať detí bez postihnutia a päť detí s postihnutím (z ambulantnej klientely Detského centra pre vzdelávanie a výskum). Typ a závažnosť postihnutia nie sú pri zaraďovaní dieťaťa do skupiny podstatné. Režim dňa je rovnaký ako v bežných materských školách; s deťmi pracujú predškolská a špeciálna pedagogička s asistentkou. Ciele a postupy práce sa vypracúvajú v spolupráci s logopédkou, fyzioterapeutkou a psychologičkami. Práca so skupinou, ktorá je rôznorodá vekom, vývinovou úrovňou a zdravotným stavom, napĺňa princípy inkluzívnej predškolskej pedagogiky.

Diagnosticko-terapeutická skupina

Je určená deťom predškolského veku s postihnutím (z ambulantnej klientely Detského centra pre vzdelávanie a výskum), ktorých sociálny vývin zaostáva za ostatnými vývinovými oblasťami. Usiluje sa týmto deťom pomôcť, aby zvládli prechod do predškolského zariadenia. Navštevujú ju aj deti, pre ktoré sa nenašlo umiestnenie v bežných ani špeciálnych zariadeniach. V skupine pracuje s deťmi liečebná pedagogička a detská sestra v úzkej spolupráci s psychologičkami, fyzioterapeutkou a logopédkou z ambulantnej starostlivosti.

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.