Na základe oznamu z MŠVVaŠ SR v nadväznosti na závery pracovného stretnutia k vzdelávacím programom pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (17. 08. 2018) Vás informujeme, že Dodatok č. 1, ktorým sa menia vzdelávacie programy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením pre základné školy a otázky a odpovede k ich realizácii (FAQ) sú zverejnené na webovom sídle Štátneho pedagogického ústavu v časti „Deti a žiaci so ŠVVP/Deti a žiaci so zdravotným znevýhodnením a intelektovým nadaním“.

Viac tu: www.statpedu.sk/