Štruktúra obsahových štandardov a proces tvorby

Celkový počet obsahových štandardov je 16 diagnostických štandardov a 18 štandardov odborných činností.

Ako vznikali obsahové štandardy?

Obsahové štandardy sú súborom zjednocujúcich parametrov odborných činností realizovaných v školách, poradenských zariadeniach a v špeciálnych výchovných zariadeniach. Procesné a obsahové štandardy nastavujú jednotné odborné postupy v rámci poskytovania odbornej starostlivosti v systéme poradenstva a prevencie a ŠVZ.

Proces tvorby štandardov:

Autori vytvorili pracovnú verziu obsahového štandardu podľa jednotnej štruktúry dokumentu. Pracovnú verziu posúdili spravidla dvaja hodnotitelia, ktorých podnety a pripomienky zapracovali autori obsahového štandardu. Každý obsahový štandard má svojho recenzenta, ktorý posúdil obsahovú a odbornú stránku obsahového štandardu. Tieto podnety zhodnotila expertná skupina vytvorená z autorov, hodnotiteľov a externých expertov, ktorých sme požiadali o stanovisko.

Takto vypracované obsahové štandardy prešli procesom overovania v praxi. Overovanie obsahových štandardov odbornou verejnosťou v praxi bolo realizované od 1.3.2022 do 31.6.2022 so zapojením odbornej verejnosti. 44 overovateľov zapojených do overovania na základe verejnej výzvy vypracovalo 1490 reflexií, ktoré boli zapracované v rámci expertných skupín.

Zoznam obsahových štandardov

 1. Prostredie – kde je realizovaná diagnostika danej schopnosti vykonávaná, v nadväznosti na charakter použitých metód a povinného zabezpečenia, zohľadňujúca etické, materiálno-technické príp. ďalšie špecifiká.
 2. Kompetenčný rámec – kto realizuje danú diagnostiku.
 3. Vzťah – špecifiká budovania raportu.
 4. Účel – pri akých okolnostiach je indikovaná realizácia danej diagnostiky.
 5. Metódy a postupy – metódy a postupy, ktoré sú odporúčané pre naplnenie štandardu. Niektoré štandardy sú doplnené aj o podkapitolu Orientačná diagnostika, ktorý približuje orientačnú diagnostiku na škole v rámci ŠPT.
 6. Diferenciálna diagnostika – vybrané aspekty vyhodnocovania, prípadne postupy pre doplnenie ďalších metód a postupov v nadväznosti na predchádzajúce výsledky. Poskytuje základné rámce pre odborné zváženie ďalších diagnostických postupov, príp. kritériá pre vylúčenie alebo potvrdenie predbežnej hypotézy.
 7. Ďalší postup – určuje základný návrh ďalšieho postupu pri poskytovaní odbornej činnosti  v nadväznosti na zistené skutočnosti.

.
Usmernenie k obsahu a štruktúre správy z diagnostického vyšetrenia v zariadeniach poradenstva a prevencie (PDF, 132 kB)

Zoznam diagnostických obsahových štandardov:

 • Diagnostika psychomotorického vývinu, vývinové škály
 • Diagnostika kognitívnych schopností 
 • Diagnostika laterality 
 • Diagnostika motoriky a motorického vývinu 
 • Diagnostika zrakovej  percepcie a percepčnej záťaže 
 • Diagnostika sluchovej percepcie a percepčnej záťaže
 • Diagnostika pozornosti a pracovného tempa 
 • Diagnostika  pamäti 
 • Diagnostika organickej integrity (organicity) 
 • Diagnostika čitateľských kompetencií 
 • Diagnostika písania a pravopisu 
 • Diagnostika matematických kompetencií 
 • Diagnostika osobnosti 
 • Diagnostika rodinných vzťahov 
 • Diagnostika sociálnych vzťahov 
 • Diagnostika komunikačnej schopnosti 
 1. Teoretické východiská –  zarámcovanie danej problematiky cez terminológiu a špecifiká prístupu k danej téme.
 2. Dopady/vplyv na vzdelávanie – popis ako sa dá daný problém identifikovať vo vzdelávacom procese, čo môže pozorovať učiteľ v triede, aké prejavy má žiak s danou poruchou. V niektorých štandardoch napr. pre deti/žiakov s pervazívnymi vývinovými poruchami  je popísaný postup a špecifiká tranzitu.
 3. Špecifiká diagnostiky detí s uvedenou problematikou – hlavné oblasti diagnostického procesu rozdelené podľa kompetencií kategórii odborných zamestnancov s dôrazom na multidisciplinárnu spoluprácu.
 4. Intervencie nepriame – prehľad nepriamych odborných činnosti ako napríklad práca s rodičmi, triednym kolektívom, pedagogickým zborom a pod.
 5. Intervencie priame – prehľad priamych odborných činností a postupov poskytovaných v rámci reedukácie, terapie, prevencie a pod.
 6. Príklad dobrej praxe – na príklade z praxe sa manifestujú odporúčané postupy zo štandardu.
 7. Literatúra – použitá literatúra.
 8. Prílohy – niektoré štandardy obsahujú prílohy, napríklad štandard pre oblasť intelektového nadania, prináša vzor dohody o samoštúdiu, ktorá sa osvedčila autorom štandardu pri práci s intelektovo nadanými.

Zoznam obsahových štandardov odborných činností:

 • Odborné činnosti poskytované deťom/žiakom s telesným postihnutím 
 • Odborné činnosti poskytované deťom/žiakom s mentálnym postihnutím
 • Odborné činnosti  poskytované deťom/žiakom so zrakovým postihnutím
 • Odborné činnosti poskytované deťom/žiakom so sluchovým postihnutím
 • Odborné činnosti poskytované deťom/žiakom s viacnásobným postihnutím
 • Odborné činnosti poskytované deťom v oblasti školskej spôsobilosti
 • Odborné činnosti poskytované deťom/žiakom s vývinovými poruchami učenia
 • Odborné činnosti poskytované deťom/žiakom s intelektovým nadaním
 • Odborné činnosti poskytované deťom/žiakom s poruchami správania
 • Odborné činnosti poskytované deťom/žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou
 • Odborné činnosti poskytované deťom/žiakom v oblasti kariérového poradenstva a kariérovej výchovy 
 • Odborná činnosť –  prevencia rizikového správania
 • Odborné činnosti poskytované deťom/žiakom chorým a zdravotne oslabeným
 • Odborné činnosti poskytovaná deťom/žiakom s pervazívnymi vývinovými poruchami
 • Odborná starostlivosť poskytovaná deťom/žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia
 • Odborné činnosti poskytované deťom s oneskoreným psychomotorickým vývinom a oslabeným zmyslovým vnímaním v ranom veku
 • Odborné činnosti poskytované deťom/žiakom s emočnými poruchami v detstve a v dospievaní
 • Odborná starostlivosť poskytovaná deťom/žiakom v špeciálnych výchovných zariadeniach

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.