Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie vytvoril v období od júna 2019 do septembra 2022 návrh výkonových štandardov odborných činnosti výchovného poradenstva v rámci národného projektu Štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce.
 

Ako vznikli výkonové štandardy odborných činnosti?

V prvej fáze tvorby štandardov sme definovali odborné činnosti prostredníctvom procesných krokov (od decembra 2019 do októbra 2022 zverejnené ako „procesné štandardy “).Pomenovanie procesných krokov slúžilo ako podklad pre vznik obsahových a výkonových štandardov.

Členovia expertnej skupiny sa zhodli, že definícia kvalitne realizovaného výkonu odbornej činnosti, by mala vychádzať z pomenovania jednotlivých procesných krokov odbornej činnosti.
 
Výkonové štandardy odborných činnosti tak vychádzajú z procesných štandardov a zároveň ich nahrádzajú. Vznikli doplnením špecifík výkonu odborných činností, a rozdelením procesných krokov na „administratívne riadiace činnosti“ a „výkony odborných činností“.
 
Východiskom pre tvorbu výkonových štandardov boli procesné analýzy, stretnutia expertných skupín, participácia odbornej verejnosti na tvorbe štandardov a pracovné stretnutia s odborníkmi z priamo riadených organizácií MŠVVaŠ SR. Pripomienkovanie procesných krokov (v minulosti „procesných štandardov“) odbornou verejnosťou, ktoré sú základom výkonových štandardov, bolo realizované od augusta 2020 do októbra 2020.Do pripomienkovania sa zapojilo 193 subjektov, zaslaných bolo viac ako 2500 podnetov. Zohľadnenie týchto podnetov a prijatie procesných krokov odbornou verejnosťou pre nás predstavovalo výraznú podporu na predloženie takto koncipovaných výkonových štandardov odborných činnosti MŠVVaŠ SR.
 

Zoznam výkonových štandardov odbornej činnosti:

Výkony odborných činností v zariadeniach poradenstva a prevencie

 • Úvod do odbornej starostlivosti
 • Diagnostika
 • Depistáž
 • Poradenstvo
 • Rané poradenstvo
 • Kariérová výchova a kariérové poradenstvo v poradenskom zariadení
 • Krízová intervencia
 • Rehabilitácia/Reedukácia
 • Terapia
 • Prevencia

.

Výkony odborných činností odborných zamestnancov a školského špeciálneho pedagóga  rámci školského podporného tímu 

 • Odborné činnosti školského psychológa
 • Odborné činnosti školského špeciálneho pedagóga
 • Odborné činnosti školského logopéda
 • Odborné činnosti sociálneho pedagóga v škole
 • Odborné činnosti liečebného pedagóga v škole
 • Kariérová výchova a kariérové poradenstvo pre školy

.

Výkony odborných činností poskytovaných v špeciálnych výchovných zariadeniach

 • Odborné činnosti v Špeciálnych výchovných zariadeniach

.

Výkony vybraných odborno – metodických činností

 • Supervízia
 • Odborné konzílium
 • Koordinácia odbornej starostlivosti o klienta
 • Koordinácia činnosti multidisciplinárneho tím

ZNENIE VÝKONOVÝCH ŠTANDARDOV ODBORNÝCH ČINNOSTÍ A ÚVODNÝ DOKUMENT K NIM NÁJDETE NA: https://www.minedu.sk/vykonove-standardy-odbornych-cinnosti/

 
V prípade otázok sa na nás môžete obrátiť na mailovej adrese: otazky.standardy@vudpap.sk
 
Podporné nástroje pre implementáciu štandardov nájdete na tomto odkaze.

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.