Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie vytvoril v období od júna 2019 do septembra 2022 návrh výkonových štandardov výchovného poradenstva v rámci národného projektu Štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce.
 

Ako vznikli výkonové štandardy?

V prvej fáze tvorby štandardov sme definovali odborné činnosti prostredníctvom procesných krokov (od decembra 2019 do októbra 2022 zverejnené ako „procesné štandardy “).Pomenovanie procesných krokov slúžilo ako podklad pre vznik obsahových a výkonových štandardov.

Pri otázke „ako zadefinovať kvalitne realizovaný výkon odborných činností?“ došlo v expertných skupinách k zhode na tom, že definícia by mala vychádzať z procesných krokov.
 
Výkonové štandardy tak vychádzajú z procesných štandardov a zároveň ich nahrádzajú. Vznikli doplnením špecifík výkonu odborných činností, a rozdelením procesných krokov na „administratívne riadiace činnosti“ a „výkony odborných činností“.

Východiskom pre tvorbu výkonových štandardov boli procesné analýzy, expertné skupiny, participácia odbornej verejnosti a podporné skupiny s priamo riadenými organizáciami MŠVVaŠ SR. Pripomienkovanie procesných krokov (v minulosti „procesných štandardov“) odbornou verejnosťou, ktoré sú základom výkonových štandardov, bolo realizované od augusta 2020 do októbra 2020.Do pripomienkovania sa zapojilo 193 subjektov, zaslaných bolo viac ako 2500 podnetov. Zohľadnenie týchto podnetov a prijatie procesných krokov odbornou verejnosťou pre nás predstavovalo výraznú podporu na predloženie takto koncipovaných výkonových štandardov na MŠVVaŠ SR.
 
Aktuálne sú všetky návrhy výkonových štandardov výchovného poradenstva odovzdané na Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu a prebieha vnútorné pripomienkové konanie.

Zoznam výkonových štandardov:

 1. Úvod do odbornej starostlivosti
 2. Diagnostika
 3. Depistáž
 4. Poradenstvo
 5. Rané poradenstvo
 6. Kariérová výchova a kariérové poradenstvo v poradenskom zariadení
 7. Krízová intervencia
 8. Rehabilitácia/Reedukácia
 9. Terapia
 10. Prevencia
 11. Odborné činnosti školského psychológa
 12. Odborné činnosti školského špeciálneho pedagóga
 13. Odborné činnosti školského logopéda
 14. Odborné činnosti sociálneho pedagóga v škole
 15. Odborné činnosti liečebného pedagóga v škole
 16. Kariérová výchova a kariérové poradenstvo pre školy
 17. Odborné činnosti v Špeciálnych výchovných zariadeniach
 18. Supervízia
 19. Odborné konzílium
 20. Koordinácia odbornej starostlivosti o klienta
 21. Koordinácia činnosti multidisciplinárneho tím
Návrh výkonových štandardov, ktorý je predmetom vnútorného pripomienkovania MŠVVaŠ SR, zverejníme po ukončení série Regionálnych stretnutí k štandardom na tejto webovej stránke.
 
 
V prípade otázok sa na nás môžete obrátiť na mailovej adrese: otazky.standardy@vudpap.sk
 
Podporné nástroje pre implementáciu štandardov nájdete na tomto odkaze.