Rok


2018

P – Úlohy


P – 150

Abstrakt / Popis úlohy:


Základným vstupom pre riešenie úlohy je sumarizácia doposiaľ najúspešnejších domácich a zahraničných odborných zdrojov zaoberajúcich sa otázkami inklúzie, uplatňovaním modelov inklúzie v praxi, zavádzaním inkluzívnych prvkov do edukačného procesu. Výskum sa zameria najmä na vývin znevýhodnených detí, vrátane rómskej populácie detí. Súčasťou úlohy je prenos dobrej praxe a využitie skúseností z realizácie domácich aj zahraničných projektov v prospech kvality edukačného procesu a výchovného poradenstva a prevencie v školách a školských zariadeniach v SR. A. Model inklúzie v SR. B. Psychologické determinanty inklúzie. B.1. Jazykové kompetencie v slovenskom jazyku detí s iným než slovenským materinským jazykom B.2. Postoje k inkluzívnemu vzdelávaniu

Hlavný riešiťeľ:


M. Špotáková

Tím:


M. Štefková, M. Kmeť, L. Kročanová, K. Zborteková , E. Farkašová, B. Kundrátová , M. Kurečko, I. Belica, M. Jakubíková, Ľ. Köverová, B. Sedláčková, V. Dočkal, E. Sobotková

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.