Využite príležitosť posilniť svoje profesijné kompetencie a prihláste sa na sociálno-psychologický výcvik (SPV) so zameraním na podporu multidisciplinárnej spolupráce a budovanie kvalitných vzťahov medzi pedagogickými a odbornými zamestnancami zo škôl/školských podporných tímov (ŠPT), zariadení poradenstva a prevencie (ZPP), špeciálnych výchovných zariadení (ŠVZ) a centier pre deti a rodiny (CDR). Vďaka účasti na tomto vzdelávaní, budete vedieť vytvoriť  deťom, s ktorými pracujete bezpečné prostredie kde môžu otvorene komunikovať o pozitívnych aj negatívnych veciach a byť im nápomocní v náročných situáciách. 

Pre koho je vzdelávanie určené?  

Sociálno-psychologický výcvik je určený odborným a pedagogickým zamestnancom škôl, školských zariadení a centier pre deti a rodiny. 

S prihliadnutím na povahu a obsah vzdelávania preferujeme prihlásenie vopred vytvorených 3-4 členných tímov. Tím môžu tvoriť pedagogickí a odborní zamestnanci z vyššie spomínaných inštitúcií v rôznych kombináciách. Vo vami vytvorených tímoch je predpoklad následnej efektívnejšej spolupráce v teréne, zariadení, regióne. Môžete sa prihlásiť aj ako jednotlivci. 

Na čo sa môžete tešiť?  

Spoločne sa budeme venovať týmto témam: 

Multidisciplinárna spolupráca – vnímanie vlastnej roly a kompetencií svojej profesie a členov a členiek multidisciplinárneho tímu, rozpoznávanie príležitostí a prekážok v spolupráci, akceptácia rôznorodosti 

Komunikácia – neverbálna komunikácia, nenásilná komunikácia, nehodnotiaci jazyk, poskytovanie konštruktívnej spätnej väzby, požiadanie o pomoc, komunikácia orientovaná na riešenie 

Zvládanie náročných situácií – fázy konfliktu, riešenie konfliktov, uvedomovanie si vlastných emócií v konflikte, vplyv emócií na prácu s deťmi, žiakmi a kolegami 

Starostlivosť o duševné zdravie – prevencia vyhorenia, čo tvorí bezpečné prostredie, ako podporovať pocit duševnej pohody u seba a vo svojom okolí 

Formou inovatívnych zážitkových skupinových aktivít budete mať príležitosť rozvinúť si profesijné kompetencie v uvedených oblastiach a budete ich vedieť uplatniť v rôznych prostrediach, ako sú školské triedy, špeciálne výchovné zariadenia a zariadenia poradenstva a prevencie. 

Čo môžete získať? 

  • osvedčenie o absolvovaní akreditovaného inovačného vzdelávania
  • príplatok za profesijný rozvoj pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca podľa § 14e Zákona 138/2019 Z. z. (ak je toto vzdelávanie v súlade s plánom profesijného rozvoja)
  • sieť odborných kontaktov podporujúcu multidisciplinárnu spoluprácu

.
Akou formou bude vzdelávanie prebiehať?
 

SPV je organizované ako program inovačného vzdelávania v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Pozostáva z 3 stretnutí, jedného 3-dňového a dvoch 2-dňových počas 6 mesiacov. Jeho celkový rozsah je 120 hodín (68 hodín – prezenčná forma, 52 hodín – práca na dištančných úlohách v rámci aplikovania inovovaných kompetencií). Počas celej doby výcviku budú mať účastníci možnosť konzultácií ohľadom preberaných tém. V závislosti od záujmu účastníkov plánujeme realizovať SPV v každom samosprávnom kraji. 

 Podmienky prihlásenia

  • splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca v zmysle Zákona 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov
  • do vzdelávania sa môžu prihlásiť aj pedagogickí asistenti a vychovávatelia spĺňajúci kvalifikačné predpoklady uvedené vo Vyhláške o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov č. 173/2023 Z. z.
  • ochota na sebe pracovať, otvorenosť k novým prístupom vo výchove, vzdelávaní a poradenstve
  • potvrdenie od zamestnávateľa, že súhlasí s účasťou na vzdelávaní

Ďalšie informácie 

  • predpokladaný začiatok vzdelávania: máj 2024
  • ubytovanie a stravu počas trojdňového vzdelávania zabezpečuje a hradí organizátor, počas dvojdňových stretnutí si prípadné ubytovanie hradia účastníci, stravu zabezpečuje organizátor v mieste konania

 

Ako sa môžete prihlásiť?  

Prihlasovať sa môžete priebežne prostredníctvom prihlasovacieho formulára, vzdelávanie budeme spúšťať podľa záujmu účastníkov v jednotlivých krajoch. 

Podmienky účasti a ukončenia vzdelávania nájdete tu TU

Pre bližšie informácie či dodatočné otázky môžete kontaktovať Mgr. Katarínu Mihinovú na emailovej adrese: spv.np@vudpap.sk 

Sociálno-psychologický výcvik je súčasťou aktivity národného projektu „Systémová podpora duševného zdravia a prevencie detí, žiakov a študentov cez systém poradenstva a prevencie“ (ďalej „NP Duševné zdravie a prevencia“) realizovaného Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie.  Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci Programu Slovensko.

Momentálne neprebiehajú žiadne vzdelávania

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.